Banner

Aan de slag met registreren van landschapselementen en bufferstroken

1 februari 2023 | Door:  Jeroen van den Hengel

In 2023 verandert er veel voor de subsidies in het GLB en door de voorwaarden vanuit de derogatiebeschikking. Voortaan kun je subsidie aanvragen op landschapselementen. Ook is onlangs bekend geworden dat bufferstroken met ingang van dit jaar niet meer meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dit heeft gevolgen voor de registratie in Mijn Percelen.

Vanaf 1 februari kun je in Mijn Percelen je percelen bijwerken, landschapselementen intekenen en de ligging van de bufferstroken inzien. Onder landschapselementen vallen houtige elementen (boomgroepen, geïsoleerde bomen, heggen en hagen, houtsingels, houtwallen en struwelen), waterelementen (waterlopen <10 meter en watervlaktes <0,5 ha) en overige elementen (o.m. natuurvriendelijke oevers, en ook schouwpaden). Landschapselementen zijn subsidiabel in het GLB en kunnen meetellen als niet-productieve grond. Ze komen in aanmerking voor uitbetaling van de basispremie en – onder voorwaarden – voor de eco-premie.

Voordat je begint

Zorg ervoor dat je percelen een herkenbare en logische naam hebben. En geef de landschapselementen die bij dat perceel horen een naam die daarbij past. Zo zie je het perceel en de bijhorende landschapselementen samen als je de percelen op naam sorteert.

Werk eerst je gewaspercelen bij. Dat zorgt ervoor dat je werkt met de juiste perceelsgrenzen als je landschapselementen gaat registreren. Alle landbouwers hebben in 2020, 2021 of 2022 de uitnodiging gehad voor het doen van de BGT-check. In 2022 en 2023 zijn van veel topografische percelen de grenzen gewijzigd in lijn met de BGT. Dat betekent dat je je gewaspercelen moet aanpassen: rode delen afknippen en groene delen toevoegen.

Landschapselementen registreren

Als je landschapselementen registreert, registreer je eigenlijk een nieuw perceel. Landschapselementen verschijnen dan ook in je overzicht percelen. Landschapselementen moeten liggen op of (binnen 5 meter) grenzen aan landbouwgrond. Als het landschapselement wordt ingezet voor de conditionaliteit ‘4% niet-productief bouwland’ moet het gaan om een element langs eigen bouwland.

In Mijn Percelen, via het menu Toevoegen - Overnemen landschapselementen, kun je de percelen selecteren waarbij je landschapselementen wilt toevoegen. In een lijst verschijnen alle landschapselementen die bij deze percelen horen. Voor elk landschapselement dat je als apart perceel registreert, vul je de perceelsgegevens in: naam, gewas, gebruikstitel en ingangsdatum. Als je een landschapselement - zoals een sloot - deelt met de buurman, dan kun je gebruik maken van de nieuwe bewerkfunctie ‘afknippen op kadastrale grens’. Pas op voor dubbelclaims.

Bufferstroken

Vanaf 2023 is het voor het GLB verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Lees het artikel ‘Bufferstroken: wat moet ik daarmee in 2023?’. Vanaf 1 maart 2023 geldt deze verplichting ook vanuit de mestwetgeving. De breedte van de bufferstroken is afhankelijk van het type waterloop, en is in lijn met de GLB-regelgeving. Daarnaast blijven de huidige regels voor teeltvrije zones gelden voor 2023.

In Mijn Percelen doet RVO een voorstel voor de intekening van de bufferstrook en de breedte van de strook. In de kaartlaag Bufferstroken zie je hoe de door RVO berekende bufferstroken liggen. Ben je het niet eens met de bufferstrook die je in Mijn Percelen ziet? Dan kun je dat vanaf 1 maart aangeven in de Gecombineerde opgave. Je geeft daarbij ook een reden op. RVO beoordeelt de bufferstrook dan opnieuw.

Wel/niet intekenen?

Bufferstroken hoef je niet per se in te tekenen. Echter, staat op de bufferstrook een ander gewas dan op de rest van het perceel? Dan teken je een apart gewasperceel met dit gewas in dat overlapt met de bufferstrook. De bedoeling is dat in de Gecombineerde opgave, naast de oppervlakte van het hoofdperceel, ook de oppervlakten van de bijbehorende bufferstroken worden getoond. Op basis daarvan bepaalt RVO de oppervlakte die je mee mag tellen voor je mestplaatsingsruimte. De praktijk moet uitwijzen of het wellicht niet raadzamer is om een bufferstrook altijd in te tekenen, ook als hetzelfde gewas wordt geteeld.

Registreren kost tijd

Als er veel landschapselementen en bufferstroken rond je percelen liggen, kan het registreren lang duren. Hou daar rekening mee. Je hoeft ze maar één keer te registreren. Daarna werk je ze bij zoals je doet met de andere percelen.

Alfa helpt

De Alfa-medewerkers hebben volop ervaring met Mijn Percelen, en hebben het registreren van landschapselementen en bufferstroken snel onder de knie. Alfa helpt graag bij het bijwerken van de percelen en bij het aanvragen van de GLB-subsidies 2023. De extra werkzaamheden vereisen een zorgvuldige werkplanning, zodat wij alle klanten tijdig van dienst kunnen zijn. Wacht daarom niet te lang met ons in te schakelen. We doen onze uiterste best om iedereen te helpen, maar onze capaciteit is beperkt.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen