Banner

Voortgang aanpak piekbelasting

1 maart 2024 | Door:  Annelou Olde Beverborg

In een recente kamerbrief bespreekt minister van der Wal de voortgang van de aanpak piekbelasting voor de agrarische sector. Deze aanpak is gericht op 3.000 bedrijven die een zogeheten piekbelasting hebben op overbelaste stikstofgevoelige natuur.

Ondernemers die onder de aanpak vallen kunnen op basis van vrijwilligheid stikstof reduceren door middel van (een combinatie van):

Extensiveren

Extensiveren betekent meer areaal per dier of minder dieren binnen het bestaande areaal. Hiervoor is de Regeling samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000 gepubliceerd. De eerste openstelling loopt naar verwachting van 1 mei tot en met 31 mei.
Subsidie is beschikbaar voor:

a. Opstellen van een gebiedsplan en opzetten van een samenwerkingsverband;
b. Verhogen van het grondwater in veenweidegebieden;
c. Extensiveren in overgangsgebieden Natura 2000.

Bij de laatste categorie kunnen ondernemers die deel willen nemen aan de regeling een samenwerkingsverband opzetten. Zo’n samenwerkingsverband kan bestaan uit een aantal melkveehouderijbedrijven die met een groot deel van hun areaal binnen en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen. Het totale areaal van het samenwerkingsverband moet minimaal 200 hectare beslaan. Gedurende vier jaar kan een deelnemer van het samenwerkingsverband een jaarlijkse vergoeding ontvangen van 1.680 euro per hectare landbouwareaal als het productie- en bemestingsvolume maximaal 150 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per bedrijf wordt en zonder gebruik van stikstofkunstmest. De vergoeding wordt verhoogd naar 2.430 euro bij maximaal 100 kg stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf.  

Innoveren

De minister wil veehouders met een subsidieregeling financieel ondersteunen bij toepassing van emissiearme stalsystemen en technieken. In verband met de onzekerheid over de werking van innovatieve technieken kiest de minister er echter voor om deze subsidieregeling nu nog niet open te stellen. Zij zal eerst werken aan meer zekerheid voor de vergunningverlening van innovatieve technieken. Mogelijk wordt deze subsidieregeling medio 2024 opengesteld.

Omschakelen

In 2021 is het Investeringsfonds duurzame landbouw (IDL) als pilot opengesteld. De minister werkt aan een definitief fonds, groot 130,8 miljoen euro, dat wordt opengesteld in het tweede kwartaal van 2024. Met een beroep op het fonds kunnen agrariërs en financiering aanvragen onder soepele condities. Ondernemers betalen een lage rente en hoeven de eerste jaren niet af te lossen. De financiering kan aangevraagd worden door alle agrarische bedrijven die (verder) willen omschakelen. Het bedrijf hoeft geen specifieke maatregelen te nemen. Er wordt namelijk gestuurd op doelen. Investeringen moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op de gestelde doelen, waarvan een daling van de stikstofemissie de belangrijkste en verplichte is.

Verplaatsen

De minister wil een landelijke subsidieregeling openstellen voor zgn. verplaatsers. Het streven is om dit in de eerste helft van 2024 te doen. Deze subsidieregeling moet steun bieden voor onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing én voor de concrete uitvoering van de verplaatsing. De subsidie moet zowel verhuizing van bedrijfsgebouwen- en voorzieningen naar een nieuwe locatie als het overnemen van bedrijfsgebouwen van een bestaand bedrijf op de hervestigingslocatie, mogelijk maken. Ook is het doel om verplaatsing naar andere EU-lidstaten te subsidiëren.

De provincie Gelderland kent overigens ook twee eigen subsidieregelingen voor verplaatsers, één voor verplaatsingen waarbij grond voor natuur vrijkomt en één voor verplaatsingen die zorgen voor minimaal 85% stikstofreductie op een N2000-gebied.

Lbv+ (opkoopregeling voor bedrijven met een piekbelasting)

De opkoopregeling voor bedrijven met een piekbelasting is opengesteld tot en met 5 april a.s. De minister is voornemens de openstelling te verlengen tot eind 2024, zodat de verschillende regelingen gelijktijdig openstaan en ondernemers zodoende kunnen kiezen voor een regeling die het best bij hen past.

Meer lezen over actualiteiten stikstofdossier? Ga naar onze pagina met het overzicht van alle actualiteiten: Stikstof nieuws

Annelou Olde Beverborg

Annelou Olde Beverborg

Juridisch adviseur

088 2531324 | aoldebeverborg@alfa.nl


Meer over Annelou