Banner

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

17 oktober 2023

Op 15 november 2023 treedt de wet “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” in werking om misbruik van de turboliquidatie tegen te gaan. De wet beoogt meer transparantie van het bestuur bij het beëindigen van een rechtspersoon en daardoor meer bescherming te bieden aan de schuldeiser. De wet heeft tot gevolg dat er meer formele stappen genomen moeten worden om gebruik te kunnen maken van een turboliquidatie. In principe is de wet aangenomen voor twee (2) jaar, ingaande vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet. Het is echter mogelijk dat er permanente wetgeving komt.

In deze blog wordt uitleg gegeven over de turboliquidatie en wat de veranderingen zijn na de inwerkingtreding van de wet.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een ‘eenvoudigere en snellere’ manier om een rechtspersoon (besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting en vereniging) te ontbinden. Dit is alleen mogelijk als de rechtspersoon geen baten meer heeft. Dit wordt ook wel een lege rechtspersoon genoemd.   

Een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap zijn verplicht om elk jaar een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de KvK. Voor de stichting en de vereniging gelden andere eisen. Dit geldt ook voor lege rechtspersonen. De werkzaamheden voor wat betreft de jaarrekening worden doorgaans uitbesteed, waardoor kosten worden gemaakt. De lege rechtspersoon ontbinden kan dus zorgen voor geldbesparing.

Op het moment dat er een ontbindingsbesluit van de aandeelhouders ligt en geen baten meer aanwezig zijn, kan de rechtspersoon direct worden ontbonden en geliquideerd. Er dient hiertoe een formulier van de Kamer van Koophandel (KvK) ingevuld en gedeponeerd te worden.

De procedure is eenvoudiger dan een ‘regulier’ langlopende liquidatie doordat er geen curator of vereffenaar wordt benoemd om de baten te verkopen en schulden te voldoen. Er zal immers geen vereffening plaatsvinden. Verder zijn er nog een aantal andere administratieve verplichtingen die niet gelden in het geval van een turboliquidatie.

Nieuwe wetgeving

Zoals eerder vermeld, wordt onder de nieuwe wetgeving het bestuur verplicht om meer verantwoording af te leggen over de reden waarom én de wijze waarop de onderneming wordt ontbonden. Het bestuur dient binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit een aantal documenten te deponeren bij de KvK, te weten:

Gevolgen niet-nakoming verplichtingen

Op grond van de huidige wetgeving kan een schuldeiser bij de rechter eisen dat er alsnog wordt vereffend op het moment dat er baten blijken te zijn. Het bestuur kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld omdat de rechtspersoon is ontbonden, terwijl er nog baten waren ten tijde van de ontbinding

Vanaf 15 november aanstaande kunnen (aanvullend op de huidige gevolgen) civielrechtelijke gevolgen verbonden worden als niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde eisen omtrent deponering en de overige voorwaarden aangaande de ontbinding.

De rechtbank kan, op verzoek van het Openbaar Ministerie, een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder, met een maximum van 5 jaar. Dit heeft als gevolg dat de bestuurder maximaal 5 jaar geen bestuurder meer mag zijn van een onderneming. Het Openbaar Ministerie kan een dergelijk verzoek indienen, wanneer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven en één van de onderstaande situaties aan de orde is: 

De bestuurder is in de twee voorafgaande jaren van ontbinding, ten minste twee keer betrokken geweest bij een faillissement of beëindiging van een rechtspersoon, waarbij schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven en hem daarvan persoonlijk verwijt treft. Het is niet relevant of de bestuurder als natuurlijk persoon heeft gehandeld of in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wat te doen?

Heb je dus een nagenoeg lege rechtspersoon die beëindigd kan worden? Maak dan gebruik van de turboliquidatie vóór 15 november 2023 om zo tijd en kosten te besparen. Alfa kan je hierbij bijstaan. Wil je hiervan gebruik maken of wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s.