Banner

Subsidies voor agrariërs in Noord-Holland

28 februari 2024 | Door:  Patricia Klinkhamer-Hooijberg

De Noord-Hollandse waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verstrekken nog steeds diverse investeringssubsidies voor agrarische bedrijven via het Landbouwportaal Noord-Holland. 

Wist je bijvoorbeeld dat je subsidie kunt krijgen voor een mobiele veedrinkbak, zodat afkalving van de sloot wordt voorkomen door drinkend vee? Dat is gunstig voor de waterkwaliteit doordat er minder nutriënten in de sloot terechtkomen.
En hoe heb je je mestopslag geregeld? Zeker vanwege de afbouw van derogatie, het mogelijk niet tijdig kunnen afvoeren van mest of voor een betere planning van de mestafvoer (mest ‘sparen’ uit het najaar), kan het verstandig zijn om extra mestopslag te realiseren. De wettelijke mestopslagcapaciteit is 7 maanden. Met subsidie uit het landbouwportaal kun je extra – bovenwettelijke - mestopslag creëren. Dit kan ook voor een tijdelijk mestopslagsysteem. 

Erfafspoeling

Het is van belang voor de waterkwaliteit dat zo min mogelijk mineralen en nutriënten van het erf afspoelen. Voorzieningen ter voorkoming hiervan worden daarom gesubsidieerd. Denk bijvoorbeeld aan gescheiden waterafvoer, zodat schoon hemelwater niet de mestopslag instroomt, maar vuil water juist wel. Of gescheiden wateropvang bij je sleufsilo. Ook het realiseren van een overkapping voor de opslag van vaste mest of compost is subsidiabel.

Wateropslag

Het klimaat veranderd. Zeer natte periodes, maar ook langere droge periodes. Een opslagvoorziening kan helpen om bij droogte of een beregeningsverbod toch te kunnen beregenen. Het landbouwportaal verstrekt subsidie voor een bovengronds waterbergingssysteem. Denk hierbij aan een foliebassin of een wateropslagsilo. 

Duurzaam bodembeheer

Met betrekking tot duurzaam bodembeheer wordt onder andere subsidie verstrekt voor de aanschaf van een ecoploeg. Door de maximale ploegdiepte van 15 cm is er wel voldoende grondkering, maar wordt de bodem niet te veel aangetast. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een drukwisselsysteem ten behoeve van brede banden. 
Is onkruidbestrijding voor je teelt belangrijk, dan zijn er opties voor bijvoorbeeld een driftreducerende spuittechniek met ten minste 90% driftreductie of precisie onkruidbestrijdings- en toepassingstechnieken. Maar ook de aanleg van een vloeistofwerende vul- en wasplaats voor de spuitmachine is subsidiabel. 

Aanvragen

Voor bijna alle subsidiabele investeringen geldt dat er eerst een coach vanuit het Landbouwportaal langs moet komen op je bedrijf om de mogelijkheden door te spreken. De coaches geven onafhankelijk advies en zijn niet verbonden aan een bedrijf. Je meld je eerst aan in het landbouwportaal zodat de coach op bezoek kan komen. Ga je een subsidie aanvragen, doe dit dan vóórdat je verplichtingen m.b.t. de investering aangaat en zorg dat je een offerte hebt. De subsidiepercentages variëren van 25 procent tot 40 procent, met een maximum per thema en per subsidiabele maatregel. Je mag pas starten met de uitvoering van de investering nadat je de aanvraag hebt ingediend. 

Lees op het landbouwportaal voor meer informatie, of neem contact op met Patricia Hooijberg via phooijberg@alfa.nl of tel. 088-2532113.

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Patricia Klinkhamer-Hooijberg

Bedrijfskundig adviseur

088 2532113 | phooijberg@alfa.nl


Meer over Patricia