Banner

Schenken aan je kinderen. Wat is er nog wél mogelijk met de afschaffing van de jubelton in het vooruitzicht?

4 mei 2022 | Door:  Herma Brinkhuis

Vanaf 2017 kan gebruik worden gemaakt van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Hiermee kan aan een kind of andere begunstigde een bedrag van ongeveer een ‘jubelton’ worden geschonken voor de eigen woning. Het doel hiervan is de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Veel vermogende particulieren hebben hier baat bij gehad en gebruik van gemaakt. Inmiddels is de afschaffing van deze regeling in zicht.

Wat is er nog wél mogelijk in 2022, 2023 en 2024?

2022: De woningschenkvrijstelling geldt nog en bedraagt in 2022: €106.671. Om gebruik te maken van deze schenking voor de eigen woning, is het niet nodig dat je een ouder-kind relatie hebt. De vrijstelling geldt voor iedereen, mits de leeftijd van 40 jaar nog niet is bereikt door de ontvanger van de schenking (of door de partner van de ontvanger). Voorwaarde is wel dat de verkrijger per schenker ‘slechts’ eenmaal in zijn leven van de vrijstelling voor de eigen woning gebruik kan maken. Je zou in theorie dus meerdere schenkingen ten behoeve van de eigen woning kunnen ontvangen van verschillende schenkers.

2023: Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling verlaagd tot het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen. Dat bedrag is in 2022 € 27.231.

2024: Per 1 januari 2024 wordt de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning volledig afgeschaft en gelden enkel de ‘gewone’ vrijstellingen. Een éénmalige verhoging van die vrijstelling voor de eigen woning is dan niet meer aan de orde.

Schenken voor gebruik in de toekomst

De schenking moet in het jaar van de schenking of in de twee direct daaropvolgende kalenderjaren besteed worden aan de eigen woning. Uiteraard moet je dit kunnen aantonen als de Belastingdienst daar om vraagt. Op basis van de huidige regelgeving is er dus een mogelijkheid om nu te schenken en het geld pas in de toekomst te besteden. De leeftijdsgrens van 39 jaar wordt daarbij getoetst op het moment van schenken en niet op het moment van besteden van het geld.

Een gespreide schenking die start in 2022 kan in principe dus in 2023 en 2024 ‘worden aangevuld’. De vraag is echter of deze mogelijkheid er nog is, nu duidelijk is geworden dat de vrijstelling per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft. Voorzichtigheidshalve zou er vanuit kunnen worden gegaan dat een spreiding over twee kalenderjaren (2022 en 2023) nog wel tot de mogelijkheden behoort.

Wens je gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling zonder daarover schenkbelasting verschuldigd te zijn? Hou dan rekening met bovenstaande. De schenker is namelijk degene die belast wordt met het betalen van de schenkbelasting.

Heb je vragen over schenkingsvrijstellingen bijvoorbeeld zoals die hierboven beschreven staat? Vraag dan je fiscaal adviseur van Alfa om toelichting. We denken graag met je mee!

Herma Brinkhuis

Herma Brinkhuis

Senior fiscaal adviseur

088 2532803 | hbrinkhuis@alfa.nl


Meer over Herma