Banner

Hoe staat het met de Wet DBA? To be continued....

5 december 2018 | Door:  Paul Vernig

Op 26 november 2018 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat samen met de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer met een tweede voortgangsbrief geïnformeerd over de “Voortgang uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) moet tot stand komen, waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. De handhaving wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020.

Voortgang uitwerking maatregelen wet DBA

Uit de brief blijkt dat het streven is om een uiterst degelijke wet tot stand te laten komen waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Het kabinet vindt het van groot belang dat  de betrokken partijen niet worden overvallen. Diverse wetenschappers zijn of worden ingeschakeld. Een adviescommissie wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de fundamentele vragen met betrekking tot de toekomst van de regulering van werk. Het eerste dat mij te binnen schoot bij het lezen van de brief was: “Het zal mij benieuwen…..” Maar vooruit, hier ligt een mooie taak om uiteindelijk een regeling te treffen die voor zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers uitvoerbaar is.

Planning wet DBA

In de brief wordt bevestigd dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een belangrijke plaats op de arbeidsmarkt hebben en een belangrijke bijdrage aan de samenleving en de economie leveren. In deze tweede voortgangsbrief wordt de huidige stand van zaken gepresenteerd maar ook de planning en een samenvatting van de vervolgstappen. Het gaat dan om vier maatregelen:

  1. Per 1 januari 2019 is een handvat beschikbaar waarmee opdrachtgevers zelf kunnen beoordelen of er sprake zou moeten zijn van een dienstbetrekking.
  2. De uitwerking van de webmodule ligt op schema en zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn. Via deze webmodule kunnen opdrachtgevers een verklaring verkrijgen als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
  3. Het is de bedoeling van het kabinet dat het straks niet meer mogelijk is om langdurig zelfstandigen in te huren tegen een laag tarief (ALT). Dit wordt momenteel verder uitgewerkt en zal worden vormgegeven in wetgeving.
  4. Onder voorwaarden kunnen opdrachtnemers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt hun opdrachtgevers extra zekerheid bieden middels een opt-out van de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Ook deze opt-out wordt momenteel verder uitgewerkt met bijbehorende wetgeving.

Kwetsbare zelfstandigen moeten in bescherming genomen worden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de karakteristieken en tarieven van zzp’ers onderzocht. De uitkomst hiervan staat in een 150 bladzijden tellend document. Eén van de doelen uit het regeerakkoord is dat kwetsbare zelfstandigen in bescherming moeten worden genomen. Juridisch is het echter uiterst complex om de uitwerking van een minimum tarief in overeenstemming te laten zijn met Europees recht.

Handhaving opgeschort

Laat ik besluiten met de opmerking dat de handhaving van de wet op het terrein van de arbeidsverhoudingen door de belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020 met uitzondering van de kwaadwillenden. Zolang de nieuwe maatregelen nog niet zijn ingevoerd streeft het kabinet naar een balans tussen enerzijds het vermijden van onnodige onzekerheid en anderzijds handhaving op kwaadwillendheid.

Wil je meer weten of de wet DBA? Neem contact op met één van onze specialisten. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Paul Vernig

Paul Vernig

Belastingadviseur

088 2531438 | pvernig@alfa.nl


Meer over Paul