Banner

De turboliquidatie gaat veranderen!

3 april 2023 | Door:  Joris Daanen

Vanaf 1994 is het mogelijk om jouw besloten vennootschap versneld te ontbinden door middel van turboliquidatie. Dit jaar zal er veel veranderen op het gebied van de turboliquidatie.

Toevoeging 6 juli 2023: De ingang van de nieuwe wetgeving is geworden 15 november 2023.

Het versneld ontbinden is mogelijk indien jouw besloten vennootschap geen betrekkingen meer heeft in het handelsverkeer, meer specifiek dat de besloten vennootschap geen baten meer heeft. Een besloten vennootschap kan in dat geval ontbonden worden door enkel het nemen van een ontbindingsbesluit door de aandeelhouder. Er is geen vereffening vereist.

In het recente verleden heeft de wetgever geconstateerd dat bij de huidige turboliquidatie schuldeisers regelmatig worden benadeeld. Dit door de vluchtigheid en snelheid waarmee de ontbinding tot stand komt. Het benadelen van de schuldeisers acht de wetgever misbruik van de versnelde ontbinding. Om dit misbruik in de toekomst te voorkomen is deze maand (op 14 maart 2023) door de eerste kamer een wetswijziging aangenomen. Deze wet introduceert een ‘tijdelijk’ nieuwe wijze waarop men gebruik kan maken van de turboliquidatie. De wetgever verzwaart de voorwaarden voor een turboliquidatie.

De verwachting is dat de nieuwe regels per 1 juli 2023 van kracht worden. In dit artikel geven wij een omschrijving van de veranderingen bij een turboliquidatie én duiden wij algemene fiscale aspecten bij een ontbinding.

1. Het nieuwe ´tijdelijke´ ontbindingstraject na 1 juli

De veranderingen brengen met zich mee dat het traject om tot een turboliquidatie te komen op veel vlakken verandert. De veranderingen verhogen de drempel om van de turboliquidatie gebruik te maken. De aanvullende eisen houden in dat er in tegenstelling tot de bestaande regels financiële verantwoording dient te worden afgegeven bij het ontbindingsbesluit. Zo moet het bestuur voldoen aan de verantwoordingsplicht, bestaande uit:

  1. Een ontbindingsbalans en staat van baten en lasten over het ontbindingsjaar alsmede over het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
  2. Een toelichting over de oorzaak van het ontbreken van baten;
  3. Een omschrijving van de verdeling van de wel aanwezige baten voorafgaand aan de ontbinding.

Afhankelijk van de situatie dienen er nog meer zaken te worden gedeponeerd.

De genoemde verantwoording dient door het bestuur binnen veertien dagen na het tekenen van het ontbindingsbesluit ter inzage gelegd worden bij het handelsregister. Ook moeten de documenten direct overlegd worden aan schuldeisers. Voldoe jij als bestuurder niet aan deze eisen bij de versnelde ontbinding, dan kan dit ook gevolgen hebben voor jouw toekomstige mogelijkheden om als bestuurder op te treden.

Zoals je leest brengt de gewijzigde turboliquidatie omvangrijkere eisen met zich mee dan de huidige regels en daarmee ook meer administratiekosten. Door deze nieuwe strengere eisen, na het nemen van het ontbindingsbesluit, kun je overwegen om een door jou voorgenomen ontbinding van jouw besloten vennootschap vóór de ingangsdatum van de nieuwe regels te voltooien.

De nieuwe regels worden na twee jaar geëvalueerd door de wetgever en zij zullen bekijken of ze blijven bestaan. Kortom het kan zo zijn dat de huidige ‘vereenvoudigde’ turboliquidatie niet terug komt.

In het navolgende gaan we in op fiscale aspecten die bij een ontbinding om de hoek komen kijken.

2. Fiscale aspecten ontbinding

Het ontbinden van jouw besloten vennootschap heeft fiscale gevolgen. Indien jij als natuurlijke persoon aandeelhouder bent van een te ontbinden besloten vennootschap dan kan er inkomstenbelasting verschuldigd zijn. De ontbinding wordt door de wetgever fictief als een verkoop gezien.

Bij de versnelde ontbinding van een lege vennootschap speelt de zogenoemde verkrijgingsprijs een belangrijke rol. De verkrijgingsprijs is het vrije vermogen dat jij bij het oprichten (óf tijdens het bestaan) vanuit het privé vermogen ondergebracht hebt in de besloten vennootschap. Dit ingebrachte vermogen is bij het ontbinden of verkopen van een besloten vennootschap niet belast met inkomstenbelasting.

Wel is belast óf aftrekbaar de waarde die bij het ontbinden nog in de besloten vennootschap aanwezig is. Let wel, enkel de waarde van de besloten vennootschap bovenop of beneden de vastgestelde verkrijgingsprijs. Een winst is belast in jouw inkomen uit aanmerkelijk belang (voor ontbindingen in 2023 is het tarief 26,9%). Is de waarde in de besloten vennootschap minder dan de verkrijgingsprijs, dan ontstaat een verlies uit aanmerkelijk belang.

Ook bij het ontbinden van een dochtermaatschappij binnen een grotere structuur spelen fiscale aspecten. Bijvoorbeeld als de aandelen van de te ontbinden besloten vennootschap in handen zijn van een andere besloten vennootschap. Er kan zich ondanks de deelnemingsvrijstelling een aftrekbaar liquidatieverlies voordoen.

Breng dus samen met jouw adviseur goed in beeld welke fiscale gevolgen de ontbinding heeft voordat je een ontbindingsbesluit neemt. Mocht je vragen hebben over de gewijzigde regels bij een turboliquidatie of de fiscale gevolgen bij een voorgenomen ontbinding benader dan jouw fiscalist en/of jurist.

Joris Daanen

Joris Daanen

Fiscaal adviseur

088 2531752 | jdaanen@alfa.nl


Meer over Joris