Banner

Termijn jaarverantwoording zorg verschoven naar 1 oktober 2020

15 april 2020 | Door:  Ronald Buruma

Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun jaarverantwoording over 2019 niet voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 oktober 2020. Het verschuiven van de aanleverdatum voor de jaarverantwoording met vier maanden is één van de maatregelen van de overheid om de zorgaanbieders te ontzien nu de coronacrisis veel van hen vraagt.

Het uitstel geldt voor zorginstellingen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn hun jaarverantwoording aan het ministerie van VWS te sturen. Bron: jaarverantwoordingzorg.nl (CIBG)

Jaarverantwoording

De zorgbranche kent specifieke wet- en regelgeving, die verschilt van andere branches. Je hebt te maken met andere eisen voor de inrichting van de jaarrekening. Ook de af te geven accountantsverklaring bij deze jaarrekening verschilt.

Welke instellingen hebben te maken met specifieke inrichtingseisen?

De inrichting van de jaarrekening binnen de zorg is geregeld in de verslaggevingsregels voor zorginstellingen (RJ655). Dit geldt zowel voor zorginstellingen die vallen onder de WTZI als onder de Jeugdwet. Daarbij maakt het niet uit of het om rechtspersonen of om natuurlijke personen gaat. De wetgeving spreekt hier over een ‘organisatorisch’ verband. Er is sprake van een organisatorisch verband als tenminste twee personen namens de instelling zorg verlenen. Alleen zzp’ers en onderaannemers zijn uitgesloten van de verplichting tot aanlevering van de jaarverantwoording richting het CIBG.

Vraag het aan de adviseurs zorg van Alfa

Laat je goed voorlichten en bewaak de termijnen die gemeenten en overheid stellen. Wanneer de verkeerde verslaggevingseisen worden gehanteerd en/of er gaat geen juiste accountantsverklaring mee kan het zijn dat het CIBG je trakteert op een boete van 10.000 euro.

Wil je gericht advies, neem dan vrijblijvend contact op met Alfa-adviseur bij jou in de buurt. We helpen je graag van je administratieve zorg af!

Ronald Buruma

Ronald Buruma

Klantbeheerder

088 2532326 | rburuma@alfa.nl


Meer over Ronald