Banner

Verruiming ouderschapsverlof per augustus 2022

24 december 2021 | Door:  Patricia ter Haar

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in, waarmee het voor werknemers makkelijker moet worden om arbeid en zorg te combineren.

Ouders kunnen nu ook al in totaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is nu in de meeste situaties onbetaald, maar soms zijn hier afspraken over gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Check dit dus altijd even!

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders een wettelijk recht op een uitkering van het UWV over maximaal negen van de 26 weken ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt nu nog 50% van hun dagloon (en maximaal 50% van het maximum dagloon). Dit percentage kan echter nog veranderen naar 70% als het nieuwe kabinet hiertoe beslist.

De uitkering gaat gelden voor alle werknemers, ongeacht of zij wel of niet sociaal verzekerd zijn. Daardoor geldt de regeling dus ook voor Directeur Grootaandeelhouders!

Doel en achtergrond van de regeling

De regering wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarnaast wordt met deze wet ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans op grond waarvan er ook een regeling moest komen.

Ouders kunnen momenteel ook al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is echter in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Daardoor kon niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het ouderschapsverlof: Slechts een derde van de ouders neemt daadwerkelijk verlof op.
De uitkering via het UWV moet dit nu wel mogelijk maken. Opname van het betaalde ouderschapsverlof moet wel binnen het eerste levensjaar van het kind vallen (en bij adoptie of pleegzorg tot een jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan acht jaar).

De zorg blijft echter dat de regeling voor laagbetaalde werknemers nog steeds niet bruikbaar zal zijn; ze houden simpelweg met een uitkering van 50% te weinig geld over. In de wet is daarom een bepaling toegevoegd die het mogelijk maakt om, nog vóór het ingaan van de wet, het uitkeringspercentage te verhogen naar 70%. Het nieuwe kabinet heeft in hun plannen al aangegeven dat te willen gaan doen. 

Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling, gaat de verlofregeling pas vanaf 2 augustus 2022. De uitkering kan dan aangevraagd worden voor kinderen die die op dat moment nog geen één jaar oud zijn.

Voorwaarden ouderschapsverslof

Voorwaarde om over de eerste negen weken een uitkering van het UWV te krijgen, is dat deze weken ook daadwerkelijk in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.
Verlof dat, om welke reden dan ook, niet in het eerste jaar wordt opgenomen kan (onbetaald) alsnog worden toegevoegd aan de overige 17 weken ouderschapsverlof. De door het UWV verstrekte uitkering zal dan wel moeten worden terugbetaald.

Het restant (onbetaald) ouderschapsverlof kan nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen (betaald) vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 kunnen zij nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof aanvragen waarbij ze een uitkering via het UWV krijgen van 70% van het dagloon (met als maximum 70% van het maximumdagloon), op te nemen in de eerste zes maanden na de geboorte.
Tel daarbij op de nieuwe regeling ouderschapsverlof; dan krijgen partners in het eerste levensjaar van het kind dus recht op in totaal 15 weken (gedeeltelijk) betaald verlof en 17 weken (meestal) onbetaald ouderschapsverlof.

Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. In totaal hebben zij dus recht op minimaal 25 weken (gedeeltelijk) betaald verlof en 17 weken (meestal) onbetaald verlof.

Patricia ter Haar

Patricia ter Haar

Medewerker Vaktechniek

088 2531522 | pterhaar@alfa.nl


Meer over Patricia