Banner

Resultaten melkveehouderij: uitgaven op procesniveau met € 15.000 gedaald

16 september 2020 | Door:  Hans de Bie

De cijfers betreffen de rollende jaarcijfers tot en met het tweede kwartaal 2020.

Technische cijfers

Het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa, produceert 1.152.508 kg melk met 118 melkkoeien en 61 stuks jongvee op 61 hectare grond. De bedrijfsproductie is met 51.838 kg melk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij is de productie per koe met 129 kg gestegen naar 9.218 kg melk, met nagenoeg gelijkblijvende gehaltes.

De intensiteit per hectare is met bijna 800 kg gestegen naar 18.908 kg melk per hectare. Om de werkelijke intensiteit in beeld te brengen, wordt de kVEM-behoefte van het jongvee omgerekend naar kg meetmelk per hectare. De intensiteit is dan 21.441 kg meetmelk per hectare, wat met ruim 751 kg is gestegen. Met dit kengetal zijn bedrijven onderling beter te vergelijken. De 25% beste bedrijven met de laagste proceskosten(1) zijn iets extensiever met 20.680 kg per hectare.

De melkproductie per hectare neemt toe en het verbruik aan krachtvoer en krachtvoervervangers per 100 kg melk stijgt met 0,84 kg per 100 kg melk. Daarbij daalt de aankoop van ruwvoer met 0,29 kg per 100 kg melk. De prijs van aangekocht krachtvoer is gedaald met € 0,56 per 100 kVEM, wat ook geldt voor krachtvoervervangers. Hierbij was sprake van een daling van € 0,72 per 100 kVEM.

De droogte had in Nederland in 2019/2020 een minder groot effect dan in 2018/2019, wat ook blijkt uit de kVEM-ruwvoerproductie per hectare. In de rollende jaarcijfers tot en met het tweede kwartaal 2020 is de productie is met 21% gestegen van 8.080 naar 9.756 kVEM per hectare. Naast het effect van de droogte zal de uitbreiding in beregeninstallaties hier ook een positieve rol in spelen.

Financiële cijfers

De melkveebedrijven waarvan Alfa de cijfers heeft, hebben in de laatste 4 kwartalen op procesniveau € 1,34 per 100 kg melk minder uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder. Op een gemiddeld bedrijf is dit een besparing van € 15.450, die voornamelijk wordt veroorzaakt door € 1,26 lagere eigen voerkosten. Ondanks de hogere intensiteit per hectare is de melkveehouderij toch in staat geweest om de voerkosten te laten dalen. Vakmanschap speelt hierin ook een grote rol, want de 25% beste bedrijven zijn in staat om € 57.026 lagere proceskosten te realiseren ten opzichte van het gemiddelde.

Teeltkosten per hectare

In de vorige editie van Cijfers die Spreken zijn we dieper ingegaan op diergezondheidskosten. Ditmaal maken we een verdiepingsslag ten aanzien van de teeltkosten. Deze kosten zijn een samenstelling van de kosten voor meststoffen, zaaizaad, gewasbescherming en overige teeltkosten.


(*) Betreft de 25% bedrijven met de hoogste of laagste totale teeltkosten.
(**) Betreft de hoogste of laagste totale teeltkosten van de individuele bedrijven.

Op het gemiddelde melkveebedrijf met 61 hectare (55 ha gras en 6 hectare maïs) bedragen de totale teeltkosten op jaarbasis € 15.799. Deze bestaan uit:

Meststoffen                      € 7.747
Zaaizaad                              € 2.928
Gewasbescherming      € 1.281
Overige teeltkosten      € 3.843

De 25% bedrijven met de laagste teeltkosten laten een gemiddelde zien van € 158 per hectare, oftewel € 9.638 op bedrijfsniveau. Daarmee besparen deze bedrijven dus € 6.161 ten opzichte van het gemiddelde.

De 25% bedrijven met de laagste totale proceskosten hebben € 217 aan teeltkosten, waarmee ze een voordeel van € 2.562 op jaarbasis behalen ten opzichte van het gemiddelde bedrijf. Dit geeft maar weer eens duidelijk aan dat je niet alleen naar de teeltkosten moet kijken, maar dat je deze altijd in relatie moet zien tot de kwaliteit van het ruwvoer dat je van het land haalt. Een belangrijke basis om melk te produceren tegen een lage kostprijs.

Kijk naar het gehele plaatje

Scherp sturen op proceskosten is een belangrijke basis voor je bedrijfsresultaten, maar blijf dit wel altijd zien in relatie tot de opbrengsten. De melkopbrengst is ten opzichte van de vorige jaarperiode  gedaald met € 0,42 naar € 37,52 per 100 kg melk. Daarnaast zijn de overige opbrengsten gedaald met € 0,14 per 100 kg melk. De post omzet en aanwas (inclusief opfok vee) nam af met € 0,12 per 100 kg melk. Dat is op een gemiddeld bedrijf toch een dalende opbrengst van € 7.837. Doordat de proceskosten op bedrijfsniveau met gemiddeld € 15.450 zijn gedaald, is het saldo – ondanks de dalende opbrengsten – toch gestegen. Een belangrijke basis voor het uiteindelijke resultaat op bedrijfsniveau.

(1) De proceskosten bestaan uit de kosten melkvee, aankoop voer, eigen voerkosten, loonwerk voeren, mestafzet, niet-toerekenbare variabele kosten (onder andere nutskosten) en betaalde arbeid.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans