Banner

Resultaten melkveehouderij tot en met kwartaal 1 van 2020

29 juni 2020 | Door:  Hans de Bie

Uitgaven op procesniveau met € 15.000 gedaald

Technische cijfers

Het gemiddelde melkveebedrijf dat klant is bij Alfa, produceert 1.131.824 kg melk met 121 melkkoeien en 65 stuks jongvee op 66 hectare grond. Het aandeel grond in eigendom is gedaald naar 55,5% ten opzichte van een jaar geleden, waarin dat nog 57% was. De totale oppervlakte is op het gemiddelde bedrijf met 1,4 ha gestegen, waarbij het aandeel pachtgrond met 1,7 ha is uitgebreid. De bedrijfsproductie is met 56.235 kg melk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij is de productie per koe met bijna 200 kg gestegen naar 9.415 kg melk, met een lichte toename in de gehaltes.

De intensiteit per hectare is met bijna 800 kg gestegen naar 18.096 kg melk per hectare. Om de werkelijke intensiteit in beeld te brengen, wordt de kVEM-behoefte van het jongvee omgerekend naar kg meetmelk per hectare. De intensiteit is dan 21.947 kg meetmelk per hectare, wat met ruim 900 kg is gestegen. Met dit kengetal zijn bedrijven onderling beter te vergelijken. De 25% beste bedrijven met de laagste proceskosten(1) zijn zelfs nog iets intensiever, met 22.138 kg per hectare.


De melkproductie per hectare neemt toe en het verbruik aan krachtvoer en krachtvoervervangers per 100 kg melk blijft gelijk. De aankoop van ruwvoer laat een lichte stijging zien. De prijs van aangekocht krachtvoer per 100 kVEM is gedaald, waarbij opvalt dat de prijs van krachtvoervervangers gestegen is.

Effect droogte

De droogte had in Nederland in 2019 een minder groot effect dan in 2018, wat ook blijkt uit de kVEM-ruwvoerproductie per hectare. In 2019 was de droogte meer regionaal voelbaar dan in 2018. De productie is met 23% gestegen, van 8.048 naar 9.908 kVEM per hectare. Naast het effect van de droogte zal de uitbreiding in regeninstallaties hier ook een positieve rol in spelen. Hieruit blijkt dat het weer weliswaar een belangrijke, invloedrijke factor is, maar dat vakmanschap natuurlijk ook een grote rol speelt. De 25% beste melkveehouders met de laagste proceskosten zijn in staat om 10.586 kVEM aan ruwvoer per hectare te produceren.

Financiële cijfers

De melkveebedrijven waarvan Alfa de cijfers heeft, hebben in de laatste 4 kwartalen op procesniveau € 1,35 per 100 kg melk minder uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder. Op een gemiddeld bedrijf is dit een besparing van € 15.294, die voornamelijk wordt veroorzaakt door € 0,94 lagere voerkosten. Ondanks de hogere intensiteit per hectare is de melkveehouderij toch in staat geweest om de voerkosten te laten dalen.

Diergezondheidskosten

In de vorige editie van Cijfers die Spreken zijn we dieper ingegaan op de voerkosten. In deze editie maken we een verdiepingsslag ten aanzien van de diergezondheidskosten. Deze kosten bestaan uit medicijn- en gezondheidszorgkosten.


(*) betreft de 25% bedrijven met de hoogste of laagste totale gezondheidskosten.
(**) betreft de hoogste of laagste totale gezondheidskosten van de individuele bedrijven

Op het gemiddelde bedrijf bedragen de diergezondheidskosten op jaarbasis € 13.922. Hiervan gaat € 5.433 naar medicijnen en € 8.489 naar gezondheidszorg. De 25% bedrijven met de laagste gezondheidskosten laten een gemiddelde zien van € 7.440, waarmee ze dus € 6.482 besparen ten opzichte van het gemiddelde.

De 25% bedrijven met de laagste proceskosten hebben € 1,05 aan diergezondheidskosten. Daarmee behalen deze bedrijven op jaarbasis een voordeel van € 2.633. Dit geeft maar weer eens duidelijk aan dat je niet alleen naar diergezondheidskosten moet kijken, maar ook altijd naar het totaal van wat de dieren nodig hebben om tegen een lage kostprijs melk te produceren.

Kijk naar het gehele plaatje

Scherp sturen op proceskosten is een belangrijke basis voor je bedrijfsresultaten, maar blijf dit wel altijd zien in relatie tot de opbrengsten. De melkopbrengst is ten opzichte van de vorige jaarperiode licht gestegen naar € 38,14 per 100 kg melk, waarbij de stijging van de gehaltes een belangrijke factor is. Daarnaast zijn de overige opbrengsten gedaald met € 0,35 per 100 kg melk en de post omzet en aanwas (inclusief opfok vee) nam af met € 0,04 per 100 kg melk. Dat is op een gemiddeld bedrijf toch ruim € 4.300.

De gestegen melkprijs heeft de daling van omzet, aanwas en overige opbrengsten gecompenseerd, waardoor de totale opbrengsten gelijk zijn gebleven. Door de gedaalde proceskosten is het saldo toegenomen, wat een belangrijke basis is voor het uiteindelijke resultaat op bedrijfsniveau.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans