Banner

Overbruggingsregeling voor ondernemers getroffen door coronacrisis

30 maart 2020

Op 17 maart jl. heeft het kabinet vanwege het coronavirus een noodpakket economische maatregelen gepresenteerd. Onderdeel van dit pakket is de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo), een bijzondere regeling voor bijstandsverlening. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers op deze manier tijdelijk kunnen ondersteunen, zodat ze hun bedrijf kunnen blijven voortzetten. Op 27 maart heeft het kabinet de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat ook dga's een beroep kunnen doen op de regeling.

Dit bericht is op 30 maart geüpdatet.

Wat houdt de regeling in?

De Tozo is een versoepelde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als je als zelfstandig ondernemer financiële problemen ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kun je bij de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen dan aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het kabinet doet een beroep aan de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling als dat nodig is.

Wanneer kun je een beroep doen op de Tozo?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Kun je ook als dga een beroep doen op de regeling?

Ook als dga kun je een beroep doen op de regeling, als je voldoet aan het urencriterium, je volledige zeggenschap in jouw BV hebt en de financiële risico’s draagt. Tot slot dien je als dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat jouw BV nu geen salaris aan jou kan uitbetalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de uitkering voor levensonderhoud?

De uitkering kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 worden aangevraagd voor maximaal drie maanden. Met deze uitkering wordt het inkomen van een zelfstandige aangevuld tot het sociaal minimum, dat wil zeggen maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Waar normaal gesproken eerst een toets voor de levensvatbaarheid van de onderneming plaatsvindt, wordt deze nu overgeslagen, om een snellere behandeling van jouw aanvraag te kunnen borgen. Ook vindt geen vermogens- en/of partnertoets plaats.

Om de uitkering te ontvangen, moet je als zelfstandige naar waarheid verklaren dat jouw inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het sociaal minimum. De hoogte wordt afgestemd op de te verwachten inkomsten en wordt maandelijks uitbetaald. Als je de uitkering ontvangt en wijzigingen hebt in jouw inkomenssituatie, dan dien je dit zelf aan de gemeente door te geven. Achteraf controleert jouw gemeente het daadwerkelijk genoten inkomen.

Is de uitkering belast?

De werking van de uitkering zal naar verwachting overeenkomen met hetgeen daarover in het Bbz is bepaald: Het netto bedrag aan uitkering wordt dan verhoogd met een forfaitair bedrag aan loonbelasting en premies volksverzekeringen, die de gemeente moet inhouden en afdragen. De uitkering telt mee voor het verzamelinkomen voor inkomensafhankelijke toeslagen.

Wat zijn de voorwaarden voor een lening voor bedrijfskapitaal?

Heb je liquiditeitsproblemen in jouw onderneming als gevolg van het coronavirus? Dan kun je een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Het rentepercentage voor de lening bedraagt 2% en de maximale looptijd is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er niets op de lening te worden afgelost. Om in aanmerking te komen voor de lening, moet je wel naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Wil je een aanvraag doen voor de regeling?

Verwacht je dat je van deze bijzondere bijstandsregeling gebruik moet maken? Meld je dan hiervoor aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.