Banner

Mineralenefficiëntie melkveehouderij verder verbeterd

11 juli 2018 | Door:  Jeroen van den Hengel

Voor de zesde keer op rij presenteert de VLB de duurzaamheidskengetallen van de Nederlandse melkveehouderij. De sector laat duidelijk zien dat zij in staat is om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De focus op het verlagen van de fosfaatproductie is duidelijk waarneembaar in een hogere fosfaatefficiëntie van de veestapel. Ook is de stikstofefficiëntie van de veestapel toegenomen en het stikstofbodemoverschot verder gedaald. Dit is een gunstige ontwikkeling in het kader van schoon grondwater.

2017 was een zeer bijzonder jaar voor de melkveehouderij, vanwege het fosfaatreductieplan. Het reductieplan was één van de maatregelen om de fosfaatproductie terug te brengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. De melkveesector heeft de afgesproken doelstelling gehaald. De reductie heeft grote impact op individuele bedrijven en dit loopt nog door in 2018; het jaar waarin de fosfaatrechten definitief zijn ingevoerd. Wat is de impact van zo’n bijzonder jaar op de duurzaamheid van de sector?

De vier VLB-kantoren (ABAB, Alfa, Countus en Flynth) hebben de duurzaamheidskengetallen verzameld, geanalyseerd en vergeleken met voorgaande jaren. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen:

Nut en noodzaak duurzaamheidskengetallen

De ontwikkeling van de Nederlandse zuivelketen is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de milieurandvoorwaarden. De VLB ondersteunt een verantwoorde bedrijfsontwikkeling en werkt hierin samen met NZO, LTO en Nevedi. De KringloopWijzer als managementinstrument geeft een belangrijke impuls aan het verhogen van de mineralenefficiëntie. In de VLB duurzaamheidskengetallen zijn daarom een belangrijk aantal kengetallen uit de KringloopWijzer opgenomen. De kengetallen zijn thematisch gerangschikt volgens de thema’s uit de Duurzame Zuivelketen en zodanig opgesteld dat deze managementinformatie voor de melkveehouders opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn.

Vragen?

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur


Meer over Jeroen