Banner

Maatregelen voor werkgevers

18 september 2019

In het Belastingplan 2020 zijn enkele maatregelen opgenomen die de (administratieve) lasten voor werkgevers verlagen.

Een geplande verhoging van de vrije ruimte levert vooral voor de kleinere werkgevers een mooi voordeel op. Ook worden verzekeringen in verband met doorbetaling bij ziekte vrijgesteld van 21% assurantiebelasting. De belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt voortaan jaarlijks geïndexeerd.

Wijzigingen werkkostenregeling

In 2018 heeft een evaluatie van de werkkostenregeling plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat bij werkgevers de behoefte bestaat aan een bestendige regeling zonder ingrijpende wijzigingen. In het Belastingplan 2020 worden een aantal wijzigingen in de werkkostenregeling voorgesteld om de toepassing de werkkostenregeling te verruimen en te vereenvoudigen.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Op dit moment bedraagt de vrije ruimte van de werkkostenregeling 1,2% van de fiscale loonsom. In de praktijk blijkt dat met name werkgevers met lage lonen of veel parttimers hiermee in de knel komen. Per 1 januari 2020 wordt daarom de vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 verruimd tot 1,7%. Daarboven blijft de vrije ruimte 1,2% van de loonsom.

Deze maatregel betekent dat er meer vergoedingen en verstrekkingen kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte, zonder dat de eindheffing van 80% is verschuldigd. Met name kleine werkgevers zullen hiervan profiteren! 

Tip!
Kom je als werkgever met je vergoedingen en verstrekkingen dit jaar wellicht boven de vrije ruimte uit? Mogelijk zijn er vergoedingen en verstrekkingen die je naar 2020 kunt verplaatsen. Door de verruiming van de vrije ruimte is het goed mogelijk dat je daardoor zowel dit jaar als volgend jaar een eindheffing kunt voorkomen!

Verlenging termijn aangifte en afdracht eindheffing

Is sprake van een overschrijding van de vrije ruimte in een kalenderjaar, dan is de uiterste termijn waarop je dat kunt aangeven het moment waarop je aangifte doet over het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar. Vanaf 2020 geldt het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar als uiterste termijn. Werkgevers krijgen hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing vast te stellen, die is ontstaan door het overschrijden van de vrije ruimte.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Op basis van de huidige wetgeving moet de VOG worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit wordt door werkgevers als hinderlijk ervaren, omdat een dergelijke verklaring vaak wettelijk verplicht is. Het wordt dan ook niet als voordeel van een werknemer ervaren. Daarom wordt per 1 januari 2020 de VOG gericht vrijgesteld.

Waardering producten uit eigen bedrijf

Werkgevers moeten vanaf 2020 op een andere wijze berekenen hoeveel korting zij geven aan werknemers. Nu wordt vaak uitgegaan van het bedrag dat derden moet worden betaald. Vanaf 2020 geldt de waarde in het economisch verkeer.

Wijziging vrijstelling assurantiebelasting

Als een werkgever een verzekering afsluit om financiële verplichtingen te dekken die zien op de doorbetaling van loon bij ziekte, is dit belast met 21% assurantiebelasting. Hetzelfde geldt voor het sluiten van een verzekering als de werkgever eigenrisicodragen is voor de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen. De bedoeling is altijd geweest om dit soort verzekeringen vrij te stellen, alleen was dit wettelijk nog niet goed geregeld. In het belastingplan wordt voorgesteld om deze verzekeringen vrij te stellen van assurantiebelasting.

Indexatie vrijwilligersvergoeding vanaf 1 januari 2020

Vrijwilligers die vergoedingen en verstrekkingen ontvangen van in totaal maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar hoeven hierover geen belasting en premie volksverzekeringen te betalen. Per 1 januari 2020 worden deze maxima jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag wordt per kalenderjaar steeds afgerond op een veelvoud van € 100.