Banner

Wijziging btw-positie eigenaar van zonnepanelen op komst

19-06-2019 | Door:  Franklin Warlich

Zonnepaneleneigenaren die elektriciteit aan het net terug leveren, zijn btw ondernemer. Een groot voordeel daarvan is dat zij de btw op de aanschaf en installatie kunnen terugvragen. Voor wat betreft de af te dragen btw, kunnen zij een beroep doen op de kleine ondernemersregeling (KOR), waardoor ze in de regel per saldo geen btw afdragen.

Hoe werkt de KOR?

Als een kleinverbruiker met zonnepanelen die elektriciteit terug levert aan het net na verrekening van de voorbelasting niet meer dan € 1.833 omzetbelasting is verschuldigd, dan krijgt deze een vermindering van de te betalen btw op grond van de kleine ondernemersregeling. De vermindering is 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en de btw op de inkomende facturen. Bij een af te dragen btw-bedrag van per saldo € 1.345 of minder hoeft de kleinverbruiker geen btw af te dragen. De kleinverbruiker kan dan verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen.

In de praktijk is de volgende handelswijze gebruikelijk. De zonnepaneleneigenaar die btw wil terugvragen op de aanschaf en installatie van de zonnepaneleninstallatie, meldt zich met het formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders” bij de Belastingdienst als ondernemer voor de btw.  In het jaar van aanschaf en installatie van de zonnepanelen vraagt hij daarna middels een btw aangifte de btw terug en tegelijk verzoekt hij (of zij) om ontheffing van administratieve verplichtingen.

Nieuwe KOR

Er komt per 1 januari 2020 echter een KOR nieuwe stijl (hierna door mijzelf genoemd: KOR 2.0). Een btw ondernemer met een omzet van niet meer dan € 20.000 kan dan kiezen voor vrijstelling van btw ter zake van door hem in dat en volgende jaren verrichte leveringen van goederen en diensten.

Ondernemers die voor toepassing van de KOR 2.0 kiezen, zijn in principe ontheven van het doen van aangifte en de daarbij behorende administratieve verplichtingen.

Lees meer over de nieuwe KOR

De ondernemer die verwacht in het jaar 2020 de omzetgrens van € 20.000 niet te overschrijden, kan de vrijstelling KOR 2.0 toepassen vanaf 1 januari 2020. Het is vanaf 1 juni 2019 mogelijk om deze melding in te dienen. Voor toepassing van de vrijstelling KOR 2.0 vanaf 1 januari 2020 moet de betrokken ondernemer zijn keuze uiterlijk 20 november 2019 melden. Doet een ondernemer later dan 20 november 2019 de melding, dan is de ondernemer vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan de normale btw regels en is de KOR 2.0 op zijn vroegst toepasbaar vanaf 1 april 2020. Voor toepassing van de KOR 2.0 na 1 januari 2020 geldt een meldingstermijn van vier weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de KOR 2.0 wordt toegepast.

Er is een overgangsregeling getroffen voor ondernemers die onder de huidige KOR zijn ontheven van administratieve verplichtingen en voor de afwikkeling van de periode tot 1 januari 2020. Elke ondernemer die per 31 december 2019 staat geregistreerd als ondernemer die ontheven is van administratieve verplichtingen, valt automatisch onder de (nieuwe) KOR 2.0. Zij kunnen toepassing van de KOR 2.0 echter direct beëindigen vóór 1 januari 2023.

Huidige ontheffers kunnen er ook voor kiezen om buiten de KOR 2.0 te blijven. Dan zullen ze dat moeten melden bij de Belastingdienst.

Echter, let op!
Zonnepaneleneigenaren die opteren of automatisch vallen onder de KOR 2.0 kunnen te maken krijgen met een herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting.
In bepaalde gevallen is in de toekomst de BTW op de aanschaf van zonnepanelen per saldo dan zelfs in zijn geheel niet aftrekbaar.

Ik zal daartoe eerst een korte theoretische uitleg geven, daarna zal ik middels voorbeelden de theorie verhelderen.

Wanneer de KOR 2.0 in werking treedt, heeft dit gevolgen voor de in aftrek gebrachte btw c.q. voor de in aftrek te brengen btw. De KOR 2.0 is namelijk gebaseerd op een vrijstelling van btw terwijl de huidige KOR is gebaseerd op een vermindering van btw.

Een ondernemer die btw in rekening gebracht krijgt, moet de mate van aftrek bepalen overeenkomstig de bestemming van de goederen en diensten. Een btw ondernemer heeft in principe slechts recht op aftrek indien en voor zover hij ingekochte goederen en diensten (bestemd) voor belast gebruik. De btw op goederen of diensten voor vrijgesteld gebruik is niet aftrekbaar!

Indien in het jaar van aanschaf of in het jaar van ingebruikname blijkt dat het werkelijk gebruik afwijkt van het voorgenomen gebruik, wordt de mate van aftrek in de btw herzien.

Voor investeringsgoederen wordt het gebruik zelfs nog enkele jaren na het jaar van ingebruikname gevolgd. Voor onroerende zaken bedraagt deze termijn negen boekjaren na het boekjaar van ingebruikneming en voor roerende goederen bedraagt deze termijn vier jaren na het jaar van ingebruikneming.

Indien de zonnepanelen op het dak zijn aangebracht en niet zijn geïntegreerd, heeft Rechtbank Gelderland op 18 maart 2019 (ECLI:NL:RBGELD:2019:1163) beslist dat zonnepanelen die relatief eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn, als roerende, zelfstandige goederen aangemerkt te worden voor de btw.

Voor zogenaamde niet-geïntegreerde zonnepanelen, bedraagt de zogenaamde herzieningstermijn dus vijf jaren, inclusief het jaar van ingebruikneming.

Indien sprake is van:

dan blijft herziening ingevolge een nieuwe ministeriële regeling achterwege als het bedrag van de herziening minder is dan € 500.

De Staatssecretaris van Financiën verwacht daardoor dat de nieuwe KOR (KOR 2.0) geen effect heeft op de particuliere eigenaren van zonnepanelen (memorie van toelichting “Wet Modernisering kleineondernemersregeling”). Zoals aangekondigd, denk ik daar anders over.

Voorbeeld 1.

U heeft in 2018 niet-geïntegreerde zonnepanelen aangeschaft, deze zijn tevens in 2018 in gebruik genomen. In 2018 heeft u de btw op de aanschaf op aangifte teruggevraagd. U heeft tevens destijds verzocht om vanaf 2019 ontheven te zijn van administratieve verplichtingen. De aanschafprijs is hoger dan gemiddeld / gebruikelijk omdat u de zonnepanelen ook aanwendt voor uw electrische auto en/of warmtepomp.

Aanschafprijs exclusief btw                        € 12.000
BTW                                                                          €   2.520
                                                                                      -----------
Totaal                                                                        € 14.520
                                                                                        ======                                                                                             

In 2020 valt u in principe onder de nieuwe KOR 2.0, tenzij u verzoekt de vrijstelling te beëindigen.

In 2020 bedraagt de herzienings-BTW 20% x € 2.520 = € 504.

Omdat dit bedrag hoger is dan € 500,--, dient u in 2020 € 504 herzienings-btw aan te geven (idem in 2021 en 2022).

Voorbeeld 2.

U heeft in december 2019 niet-geïntegreerde zonnepanelen aangeschaft (factuur eveneens in december 2019), deze worden in januari 2020 in gebruik genomen. In 2019 heeft u de btw op de aanschaf op aangifte teruggevraagd. U verzoekt eind januari 2020 om vanaf 1 april 2020 ontheven te zijn van administratieve verplichtingen op basis van de KOR 2.0.

Aanschafprijs exclusief btw                          € 7.000
btw                                                                              € 1.470
                                                                                     -----------
Totaal                                                                         € 8.470
                                                                                       ======

Omdat de herziening plaatsvindt in het jaar van ingebruikneming, moet de in 2019 genoten aftrek van voorbelasting ad € 1.470 ineens en volledig worden gecorrigeerd in het jaar van ingebruikname. U moet in 2020 de btw ad € 1.470 op aangifte voldoen.

Uit de voorbeelden blijkt dat dat de nieuwe KOR weldegelijk effect kan hebben op de btw positie van (toekomstige) particuliere eigenaren van zonnepanelen. Ook andere gevallen kunnen negatief uitpakken.

Wilt u mogelijke negatieve BTW effecten voorkomen, of wilt u uw positie laten screenen / optimaliseren, neem dan contact op met één van de adviseurs van Alfa.