Banner

Brabant niet op slot door uitspraken omtrent stikstof

16 juli 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het PAS liggen veel vergunningsaanvragen en -procedures momenteel stil. Het rekenmodel om de stikstof-effecten op natuurgebieden in kaart te brengen, moet op basis van de uitspraak van de Raad van State aangepast worden. De verwachting is dat dit systeem (Aerius) vanaf 1 september weer bruikbaar is. Tot die tijd kunnen ondernemers geen berekening van stikstofdepositie uitvoeren die nodig is voor vergunningsaanvragen.

In het bijzonder de Brabantse veehouderij heeft hier last van, omdat een groot deel van de veehouders voor 1 januari 2020 een vergunbare aanvraag móét hebben ingediend om hun stallen aan te passen aan strengere milieueisen voor stikstof. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om veehouders daarom drie maanden extra tijd te geven, tot 1 april 2020, voor het indienen van de vergunningsaanvragen. Dit uitstel is eenmalig. De provincie adviseert veehouders om de voorbereiding van de vergunningsaanvraag tijdig te starten. Vergunningen kunnen enkel verleend worden als gezorgd wordt voor een daling van de stikstofuitstoot. Voor bedrijven waar een daling niet mogelijk is, wordt een beleidslijn uitgewerkt. De strekking van deze beleidslijn zal zijn dat een vergunning onder voorwaarden verleend kan worden als de toename in stikstof wordt gecompenseerd door het verminderen van stikstof ergens anders.

Transitiebeleid

Eind juni presenteerden de nieuwe coalitiepartijen van Noord-Brabant het bestuursakkoord Brabant 2019-2023 waarin een aantal aanvullende afspraken voor de veehouderij zijn vastgelegd. Een korte samenvatting van de gemaakte afspraken:

Warme sanering varkenshouderij: de provincie wil deelname aan de warme sanering stimuleren. Op basis van de mate van geuroverlast wordt subsidie verstrekt om de varkenshouderij te staken
Vrijgekomen gronden benutten: de provincie onderzoekt de mogelijkheid om grond aan te kopen en eventueel te verpachten aan melkveehouders om zo grondgebondenheid en kringlooplandbouw te vergemakkelijken
Stro(oisel)stallen: de provincie onderzoekt tevens de mogelijkheid om stro(oisel)stallen uit te zonderen van de Verordening natuurbescherming
Uitstel voor vleesvee en geitenbedrijven: bedrijven met meer dan 100 vlees- of fokstieren en geitenhouders met meer dan 500 geiten, krijgen een jaar uitstel van de data uit de Verordening natuurbescherming
Varens- & vleeskalveren: bedrijven die gaan kiezen voor brongerichte maatregelen krijgen maximaal een halfjaar uitstel voor het indienen van een aanvraag
Stoppersregeling: veehouders die van plan zijn om uiterlijk per 1 januari 2022 of uiterlijk 1 januari 2024 te stoppen met het houden van vee hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen. Bedrijven die willen stoppen, moeten dit voor 1 november 2019 door hebben gegeven aan de provincie.

Het blijft dus zaak om tijdig plannen te maken voor de toekomst van uw bedrijf. Neem daarvoor gerust eens contact met ons op .

Landelijke commissie

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college is verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Voor dit advies heeft het adviescollege elf maanden.

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik