Banner

Vergunningen & Ruimtelijke Ordening

12 februari 2020 | Door:  Erik van Bekkum

Kans of noodzaak?

Van alle vergunningen is de natuurvergunning het laatste jaar het meest besproken als gevolg van de uitspraak van de rechter over de PAS-systematiek. Als ondernemer heb je echter met meer vergunningen en ruimtelijke plannen te maken.

Ruimtelijke plannen?

In ruimtelijke plannen beschrijven overheden de wijze waarop de openbare ruimte wordt ingericht oftewel de ruimtelijke ordening. Van wijzigen van functie van een woning tot de aanleg van een nieuwe weg. Of een nieuwbouwwijk? De plannen worden opgesteld door de gemeente, provincie en het rijk.

Welke ruimtelijke plannen zijn er?

Bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten en structuurvisies vallen allemaal onder ruimtelijke plannen. Met het bestemmingsplan van de gemeente heb je als ondernemer het meeste te maken.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen krijgen grond en gebouwen een specifieke bestemming.  Zo staat het gebruik van gronden en gebouwen beschreven, of er gebouwd mag worden en wat voor een bebouwing dat mag zijn. Iedere locatie heeft een bepaalde bestemming zoals ‘agrarisch’ of ‘wonen’ waarbij voor iedere bestemming specifieke regels zijn beschreven. Via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan of een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van een bestemmingsplan op één specifieke locatie of een groter gebied zoals een nieuwe woonwijk. Bij een collectieve herziening van het bestemmingsplan kan je jouw plannen kenbaar maken en zou je relatief goedkoop de bestemming van je locatie kunnen wijzigen. De praktijk leert wel dat dat gemeenten hier heel terughoudend in zijn!

Voorbereidingsbesluit

Wanneer de gemeente voornemens is om voor een gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen, wordt dit voorafgegaan door een voorbereidingsbesluit. Zo wordt voorkomen dat er omgevingsvergunningen worden verleend voor ontwikkelingen die wel in het huidige bestemmingsplan passen, maar niet meer gewenst zijn in het toekomstige nieuwe bestemmingsplan.

Structuurvisies

Een structuurvisie is een document waarin de visie op het ruimtelijke beleid voor de hele gemeente, provincie of een ander gebied staat beschreven. Iedere gemeente, provincie en ook het Rijk zijn verplicht om minimaal één structuurvisie op te stellen. Omdat de structuurvisie een beleidsdocument is, is het niet  mogelijk om hier tegen in beroep te gaan. Het is daarentegen wel mogelijk om bezwaar te maken tegen een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunningen

De hinderwetvergunning, bouwvergunning en de milieuvergunning zijn tegenwoordig allemaal opgenomen in de Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur (alleen als deze aanhaakt) en milieu. Als een omgevingsvergunning om te mogen bouwen aangevraagd wordt dan controleert de gemeente of de aanvraag binnen de regels van het bestemmingsplan past. Als dit niet past, kan je mogelijk door middel van verschillende procedures afwijken van het bestemmingsplan.

Wat kan je doen?

Nieuwe ruimtelijke plannen worden altijd digitaal op internet beschikbaar gesteld en zijn gratis in te zien. Ook worden bestemmingsplannen en vergunningaanvragen gepubliceerd in uw huis-aan-huisblad, de Staatscourant of op de website van de gemeente. Daarnaast kunnen onze adviseurs helpen bij de aanvraag, meekijken naar de plannen in jouw omgeving of helpen om, indien nodig, een goed bezwaarschrift op te stellen.

Tip

Er is ook een zogeheten attenderingsservice van de overheid waar je op kunt abonneren. Zie: overheid attenderingsservice
Wil je meer weten over vergunningen en ruimtelijke ordening?  Neem dan contact met ons op. Met  34 vestigingen zijn we altijd dichtbij.

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik