Overal dichtbij

Waarom we doen wat we doen? 

In de afgelopen 78 jaar is Alfa uitgegroeid van een agrarisch boekhoudbureau naar een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde toevoegt voor klanten, medewerkers en de maatschappij. 

Accountancy, zowel de samenstel- als de assurancepraktijk, vormt daarbij met zo’n 70% van de omzet nog steeds een belangrijke pijler binnen onze dienstverlening. We hebben echter wel de ambitie om in onze advisering verder te groeien door onze adviesdiensten te verbreden naast fiscale, juridische en bedrijfskundige advisering. 

Wij doen dit vanuit onze intrinsieke motivatie om onze klanten te helpen duurzaam impact te maken. Door ondernemers bij te staan, zodat zij hun resultaten kunnen optimaliseren en vooral op de lange termijn waarde kunnen creëren. We doen dat door brede financiële kennis lokaal aan te bieden en te verbinden met specialistische branchekennis. Daarbij richten we ons primair op de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf.   

Wij geloven dat juist lokaal ondernemerschap de duurzame motor is van onze economie. Deze lokale ondernemers bedienen we dan ook graag vanuit onze landelijk actieve organisatie, maar met kantoren ‘om de hoek’.  

Alfa: de duurzame accountant 

Alfa heeft de ambitie uitgesproken het duurzaamste accountantskantoor in Nederland te willen zijn. Vanuit de gedachte dat elke onderneming of organisatie in het komende decennium voor een aantal grote vraagstukken komt te staan, waarbij duurzaamheid een cruciale rol speelt voor de veerkracht en toekomstbestendigheid van de lokale economie. Bij deze vraagstukken spelen er altijd ook financiële, fiscale en/of juridische vraagstukken mee. 

Kortom, duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor elke organisatie, groot of klein. Verbruik en afhankelijkheid van fossiele energiebronnen worden afgebouwd, en vanaf 2050 moet de Nederlandse economie helemaal circulair zijn. Dat duurt nog even, maar de transitie waar ondernemend Nederland voor staat, is er niet minder om. Ook bij Alfa staat duurzaamheid hoog op de agenda, en daar nemen we onze verantwoordelijkheid in. 

Onze visie 

Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving. 

De visie van Alfa met betrekking tot duurzaamheid is simpel: wij werken aan ‒ en ondersteunen de ontwikkeling van ‒ een duurzame economie. Zo kijken wij kritisch naar wat onze organisatie zelf kan doen, om diensten te verlenen op een manier die zo min mogelijk negatieve impact heeft op het milieu.

Voor ons betekent dit dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier waarde willen toevoegen. Hiermee doelen we op meervoudige waardecreatie; we beperken ons dus niet tot financiële waarden. Het gaat in onze optiek dan ook verder dan duurzame relaties, goede zorgen voor medewerkers, integer en ethisch willen handelen, de wet niet overtreden of het niet aantasten van het milieu. We streven continuïteit en toekomstbestendigheid van onze eigen organisatie en onze klanten, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het grotere plaatje: toekomstbestendig functionerende samenlevingen en ecosystemen als geheel.  

Met andere woorden: wij willen waarde toevoegen – en niet onttrekken – aan de maatschappij.  

En wij zijn er voor al die ondernemers die dat ook willen. 

Raad van Bestuur

Arnoud Bosch
Lid Raad van Bestuur
"Prachtige groei in 2019. Solide basis om de COVID-19 crisis te lijf te gaan."
Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur
"Toekomstbestendig en duurzaam ondernemen, dat is onze focus."

Raad van Commissarissen

Sandra Addink
"In 2019 hebben de medewerkers van Alfa mooie stappen gezet in duurzaamheid, omzetgroei en vertegenwoordiging in de regio!"
Cees Kuijvenhoven
"Alfa dankt zijn prominente plaats aan eigenheid, toewijding en professionaliteit."
Peter Ruys
"Alfa heeft in 2019 laten zien dat zij met enorme inzet en ambitie het succes van vorig jaar heeft weten te prolongeren."
Jaap Wielaart
"De arbeidsmarkt is voor alle accountantskantoren, maar ook voor Alfa een zeer grote uitdaging. Met de MEBO-regeling heeft Alfa een heel mooi instrument in handen om hierin onderscheidend te kunnen zijn."

Organisatie en ontstaansgeschiedenis


Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf met 34 vestigingen in Nederland. Vanuit een landelijk actieve organisatie, maar met een kantoor om de hoek. Zo bedient Alfa haar klanten met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal-juridische, (agro)bedrijfskundige en HRM-zaken. Alfa heeft een groeiende adviespraktijk op het gebied van waardebepaling, subsidies en fusies en overnames en werkt ook over de grenzen heen binnen het wereldwijde netwerk van DFK International. 

Organogram


"Alfa is een brede zakelijke dienstverlener, die duurzaam waarde creëert voor klanten, medewerkers en de samenleving"

Onze rol als B Corp en onze SDG’s 


Om toekomstige bewoners van onze aarde ook een prettig leefbare samenleving te kunnen bieden, zijn op heel veel verschillende onderwerpen nog grote verbeteringen noodzakelijk. Dit grote speelveld aan maatschappelijke themas heeft de VN vertaald naar 17 concrete doelen voor 2030. Dit zijn de zogeheten duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg SDG’s (Sustainable Development Goals) 


In de huidige veranderingen binnen onze maatschappij heeft iedereen een rol. Vooral ondernemers, met hun grotere impact, kunnen het verschil maken in die duurzame transitie. Zij zijn het fundament van de lokale economie, de dragers van de maatschappij. Alfa kan hen, als accountant en adviseurbegeleiden bij hun duurzaamheidsdoelstellingen. Juist omdat wij bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers zijn.   

Zo willen we als B Corp een motor zijn van een duurzamere economie, voor de toekomstbestendige uitdagers. Door ondernemers te ondersteunen die vooruit willen. Door de gespecialiseerde accountant te zijn voor maatschappelijke koplopers op dit gebieden voor bedrijven die uitgedaagd worden door alle veranderingen die op hen afkomen. 

Hoe gaat Alfa dat doen? 
 

Alfa maakt haar grootste impact op onze maatschappij door de dienstverlening die zij haar klanten biedt. Primair ondersteunen we klanten bij financiële, bedrijfseconomische en bedrijfskundige vraagstukken. Daarbij reiken wij inzichten aan hen aan, we voegen betrouwbaarheid toe bij verantwoordingen en we geven advies. Dit doen wij op een onafhankelijke, objectieve en integere wijze, waarbij wij ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke rol die wij hebben. Tegelijkertijd willen wij onze klanten ook uitdagen om vooruit te kijken, naar een duurzame toekomst. Daarbij is het belangrijk om verder te kijken dan de financiële of fiscale aspecten van hun onderneming. Het is onze rol om samen met hen na te denken over duurzaamheidsvraagstukken en de wijze waarop zij hier als klant op zouden kunnen anticiperen. 

Alfa zet zich daarnaast in voor de ‘impactvoorlopers’: de B Corps, sociale ondernemingen en veranderaars. Maar we zijn ook graag de accountant voor de veel grotere groep met ondernemers die vooruit willen, maar nog zoekende zijn naar een goede route. Solide financiën en goede bedrijfsvoering zijn uiteraard voor alle ondernemers essentieel, maar dat geldt misschien nog wel in sterkere mate voor ondernemers die impact willen maken en waarde willen toevoegen.  

Vanzelfsprekend proberen we ook vanuit onze interne bedrijfsvoering continu een positieve impact te hebben op de wereld om ons heen. Daarin willen we het goede voorbeeld geven en waardevolle ervaringen opdoen, die we ook weer kunnen delen met onze klanten. 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
 


Op sommige SDG’s heeft Alfa in haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering meer impact dan op andere. Zo is onze impact op bijvoorbeeld SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) veel groter dan op SDG 1 (geen armoede). Als we een selectie maken van de doelen die wij het meest relevant achten voor de dienstverlening en bedrijfsvoering van Alfa, dan ligt onze grootste impact bij de volgende zes SDG's (te beginnen bij de SDG waar we de meest concrete impact op maken): 

 • SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen 
  Deze SDG vat in brede zin samen waar Alfa binnen haar dienstverlening impact op maakt. Wij zien ondernemers als het fundament van de lokale economie, die met hun relatief grote impact het verschil maken in de transitie naar een duurzame economie. Alfa is als accountant bij uitstek de vertrouwenspersoon van ondernemers
  . Vanuit onze adviseursrol zijn wij in de positie om ondernemers te begeleiden bij hun duurzaamheidsambities.  

 • SDG 8: eerlijk werk en economische groei
  Via onze diensten dragen wij eraan bij dat ondernemers kunnen focussen op het laten floreren van hun onderneming, waarmee zij - net als wijzelf - lokaal werkgelegenheid scheppen. Alfa gelooft in de kracht van lokaal ondernemerschap als een van de hoekstenen van de maatschappij, waarbij ondernemingen toekomstbestendig ondernemen en op duurzame wijze meervoudig waarde creëren.

 • SDG 12: verantwoorde productie en consumptie
  Veel klanten van Alfa zijn werkzaam in de productieketens van bijvoorbeeld voedsel of kunnen – net als wijzelf – binnen hun dagelijks handelen bijdragen aan duurzamere productie- en consumptiepatronen. 

 • SDG 13: klimaatactie
  Zowel voor veel klanten als voor onze eigen organisatie bestaat een belangrijk deel van de negatieve milieu-impact uit de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van (onder andere) energiegebruik.  Wij werken actief aan het terugdringen van deze negatieve impact.

 • SDG 15: duurzaam behoud van ecosystemen op het land
  Veel klanten van ons zijn werkzaam in de landbouw. Een gezonde bodem en biodiversiteit zijn essentieel voor de toekomstbestendigheid hiervan. Het is onze verantwoordelijkheid om, in onze rol van adviseurs, ook het belang van een vruchtbaar ecosysteem mee te wegen in onze adviezen. 

 • SDG 16: vreedzame samenlevingen met eerlijke en toegankelijke instituties
  De primaire rol van de accountant vormt een essentieel onderdeel van een adequaat en eerlijk functionerende economiedie is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen.

Daarom zijn we een Corp 
 

B Corps zijn bedrijven met winstoogmerk, die zich vrijwillig committeren aan hoge standaarden op het gebied van sociale en milieuvriendelijke prestaties, verantwoording en transparantie. Deze bedrijven laten zich daar ook op certificeren. Dit sluit goed aan bij de missie van Alfa en de maatschappelijke meerwaarde die wij willen toevoegen. Daarom is Alfa sinds 2014 gecertificeerd B Corp. 

We zijn er trots op dat we samenwerken met andere Nederlandse B Corps, zoals B Lab Europe, The Playmakers, Dopper, Better FutureSwink en Reestlandhoeve. Ons doel is om bij de volgende hercertificering minimaal 120 punten te behalen. 

Terug- en vooruitblik 
 

Wij kijken terug op een mooi jaar 2019, waarin Alfa is gegroeid naar meer dan 1000 medewerkers. De groei in medewerkers en aantal kantoren (naar 34) vertaalde zich ook in een hogere omzet (87,2 miljoen euro). Tegelijkertijd hebben we onze CO2-uitstoot per medewerker weten te verlagen met ongeveer 6 procent, onder andere door in te zetten op energie-efficiëntere huisvesting en schonere mobiliteit. 

Ook in 2019 hebben wij ons ingespannen om onze organisatie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Door maatregelen te nemen, zoals het verduurzamen van onze panden en het elektrificeren van ons wagenpark, maar ook door nieuwe doelen te stellen, zoals de gezamenlijke Net Zero 2030-ambitie vanuit B Corp. Die ambitie staat voor het realiseren van een CO2-neutrale bedrijfsvoering binnen dit decennium.  

Natuurlijk beseffen we ook dat verduurzaming een lange reis is, waarbij de eindbestemming nog lang niet zichtbaar  laat staan bereikt  is. In dit online jaarverslag kun je lezen hoe deze reis tot nu toe verlopen is, en proberen we alvast een doorkijkje te geven naar de richting voor de komende tijd. 

Groei in klanten

5,0%+

Overnames

Alfa blijft actief op de overnamemarkt, mits de over te nemen kantoren goed invoegbaar zijn en goed aansluiten bij het bestaande netwerk van kantoren. In 2019 hebben we Novel Groep overgenomen, met vestigingen in Winterswijk en Aalten. Hiermee hebben we ongeveer 45 deskundige nieuwe collega's binnen onze organisatie mogen verwelkomen.

Omzetverdeling

2019

Samenstel
Advies
Salaris
Controle

Goede relatie met onze klanten

Wij zijn trots op onze klanten en onze klanten zijn blij met ons. Dat laten we graag zien. Daarom publiceren wij op onze website regelmatig ondernemersverhalen, waarin wij onze klanten aan het woord latenOok bieden we onze klanten graag een podium in het relatiemagazine Mens in bedrijf. Voorafgaand aan elke editie verschijnt er een filmpje online, als voorproefje! Kijk je met ons mee naar het filmpje van de editie van december 2019?

Wij spannen ons constant in voor een goede klantrelatie en tevreden klanten. Een veel gebruikte manier om de klanttevredenheid te meten, is de zogeheten ‘Net Promoter Score’ (kortweg NPS). Kortgezegd: de verhouding tussen heel tevreden klanten (‘promoters’) en criticasters. Hoe hoger de waarde hiervan is, des te tevredener zijn de klanten.  

De tevredenheid van onze klanten blijft onverminderd hoog. Onze NPS is in 2019 licht gestegen van 19,3 naar 22,1. Ruim 1 op de 4 klanten (27,8% promoters) geeft Alfa een 9+, terwijl minder dan 1 op de 17 klanten (5,7% criticasters) ons een 6- geeft. Wij beschouwen dit als een goede balans tussen het aantal promoters en criticasters.  

Net Promoter Score

Net Promotor Score
Promotors (9-10)

Klanttevredenheid

Ruim 1 op de 4 ondernemers geeft ons een:
9

+

Landelijk betrokken en overal dichtbij met onze Alfa Foundation
 

Ook buiten onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan een bloeiende lokale samenleving en maatschappelijke initiatieven. Dit doen wij nu ook via onze nieuwe Alfa Foundation.        

In 2019 zijn we gestart met de Alfa Foundation. Dit is een fonds binnen Alfa Accountants en Adviseurs dat maatschappelijke goede doelen ondersteunt, waarbij onze eigen medewerkers zijn betrokken. Medewerkers die minimaal 40 uur per jaar vrijwilligerswerk doen voor een stichting, sportvereniging, of andere maatschappelijke organisatie, kunnen hiervoor een sponsorverzoek indienen. Per jaar stelt Alfa hiervoor een budget beschikbaar, waar medewerkers een beroep op kunnen doen. In 2019 zijn door de Alfa Foundation 28  projecten en organisaties gesteund, zoals via onze collega’s in Nijkerk, Zwolle en Langenboom.Los van de Alfa Foundation hebben wij in ook 2019 natuurlijk bijgedragen aan een breed scala aan andere lokale en maatschappelijke initiatieven, zoals de Social Impact Days in Zwolle en Hengelo, de Social Impact Factory in Utrecht, kerstpakketten voor minima in Bennekom, Kom in de Kas in glastuinbouwgebieden, het regionale samenwerkingsprogramma Food Valley Circulair, vluchtelingenorganisatie ZOA, of het Koploperproject in Groningen.

2019

2018

Brutomarge:

2019

22,9miljoen

Resultaat na vpb:

2019

5,9miljoen

Resultaat in % omzet:

2019

6,8%

Onze medewerkers

Alfa wil een goede werkgever zijn en blijven, die aantrekkelijk is voor haar medewerkers. Dit doen we door te investeren in opleidingen en door aantrekkelijke en flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden. We creëren ook graag een positieve cultuur, waarin onze medewerkers ruimte krijgen voor ondernemerschap. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers de klant het beste kunnen bedienen wanneer zij ook als individu ‘goed in hun vel zitten’. Een goede balans tussen werk en privé is daarbij van belang. Als gevolg daarvan zien we dat medewerkers steeds meer de mogelijkheden benutten om in deeltijd te werken. De groei van het aantal medewerkers, uitgedrukt in aantal fte’s (full-time equivalent), bedroeg 34 fte’s, terwijl uitgedrukt in aantal individuen de groei ruimschoots het dubbele (78) bedroeg. De daling van het gemiddelde aantal contracturen betekent dus dat wij meer mensen werkgelegenheid konden bieden. Het aantal opleidingsuren in 2019 is ongeveer gelijk gebleven aan 2018. Omdat wij investeren in de opleiding van de mensen, drukken wij dit hieronder uit als aantal opleidingsuren per individu en niet meer per fte. Het hier weergegeven getal is daarom iets lager maar niet vergelijkbaar met de waarde zoals opgenomen in de rapportage over 2018.

Gemiddelde cijfers

Leeftijd

41

Dienstjaren

10,9

Opleidingsuren per medewerker

37
48% Vrouw
52% Man
+34 fte
Totaal aantal fte 823
Aantal fte 2018: 789

Management- en directielagen

28% Vrouw
72% Man

Diversiteit 

Door medewerkers een goede werkplek te bieden, dichtbij hun woonplaats, willen wij ook bijdragen aan een gezonde lokale economische groei. Een goede werkplek hoort toegankelijk en uitnodigend te zijn voor iedereen, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd of seksuele voorkeur. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit binnen een groep tot betere afwegingen en besluitvorming leidt, en we streven daarom naar diversiteit en inclusiviteit binnen ons personeelsbestand. Waar de groepssamenstelling erg uniform is, proberen we een evenwichtiger balans te bevorderen. Zo hebben we in 2019 diverse programma’s ontplooid om het aantal vrouwen in de managementlagen van de organisatie te verhogen en hebben we ontwikkelkansen gegeven aan jong en oud. Het aandeel vrouwen in managementlagen groeide in 2019 van 24% naar 28%. Toch zijn we nog niet zo divers als we zouden willen zijn. Ook in de toekomst blijft het een uitdaging om naar een inclusiever en diverser personeelsbestand te groeien.

De diversiteit in leeftijd vinden we goed in balans. Elke 10-jaarsleeftijdscategorie tussen de 20 en 60 jaar oud omvat tussen de 17% en 28% van alle medewerkers. Dit geldt ook als we kijken naar de man-vrouwverdeling per leeftijdscategorie, dit valt in elke leeftijdsgroep binnen een bandbreedte van ongeveer 40-60%.  


Medewerkers verdeling naar functiegroep

(Alle) medewerkers zijn eigenaar

De Alfa-organisatie is volledig in handen van haar medewerkers. In 2019 is de belangstelling voor de participatieregeling onverminderd groot geweest; het aantal geplaatste certificaten is met circa 217.000 toegenomen tot circa 2.976.000.  

Sinds eind 2018 ontvangt iedere vaste medewerker van Alfa 10 ‘kerncertificaten’. Kerncertificaten hebben dezelfde waarde en winstgerechtigdheid als gewone certificaten, maar kunnen alleen verkocht worden bij uitdiensttreding. Daarmee zijn nagenoeg alle medewerkers ook daadwerkelijk mede-eigenaar van Alfa, waardoor de verbondenheid met Alfa wordt bekrachtigd.

Energie-efficiënte gebouwen 


In 2019 hebben we verdere stappen gezet in het verduurzamen van onze bedrijfspanden.  

In Friesland is ons nieuwe energieneutrale kantoor gebouwd, dat met een ‘Building Research Establishment Enviromental Assessment Method (BREEAM) Outstanding-label voldoet aan de hoogste standaarden voor duurzame gebouwen.  

In kantoor Heerhugowaard is de verwarmingsinstallatie vernieuwd op basis van een warmtepomp en is het kantoor ‘gasloos’ geworden.  

De overige kantoorpanden zijn verder in kaart gebracht, om ze door middel van een meerjarig investeringsprogramma in 2030 te kunnen laten voldoen aan energielabel A. Gemiddeld hebben onze kantoren nu al energielabel A (o.b.v. de gemiddelde energie-index), maar vooral bij enkele oudere panden moet nog een flinke slag worden gemaakt. 

Het simpelweg afstoten van panden met de slechtste labels vinden we een schijnoplossing. Voor ons is verduurzaming van ons kantorenbestand een integraler thema, waarin wij bijvoorbeeld ook grondstoffenbehoud (circulaire economie) en de bereikbaarheid van het kantoor met de fiets en het openbaar vervoer meewegen. 

Duurzame energie

In combinatie met het beperken van onze energievraag en het verduurzamen van onze mobiliteit, werken wij eraan om alleen nog schone energie te gebruiken. We wekken met zonnepanelen onze eigen energie op en kopen duurzame energie in. Ter bevordering van de lokale economie kiezen we hierbij uiteraard voor in Nederland opgewekte groene stroom.  

In 2019 heeft Alfa 343.000 kWh aan energie opgewekt met behulp van zonnepanelen op 11 van onze kantoorpanden. In het najaar zijn zowel op kantoor Leeuwarden als op kantoor Gorinchem nieuwe zonne-installaties in gebruik genomen. De opwekcapaciteit stijgt hiermee met 27% naar 475 kWp (een kleine 1800 panelen). In de daadwerkelijke opbrengst gaan we dit pas in 2020 merken.  

Het elektriciteitsverbruik van onze gehele organisatie bedroeg in 2019 ongeveer 2.312.000 kWh, waarvan in totaal 293.000 kWh voor het laden van elektrische auto’s. Dit is inclusief het laden op externe locaties. 

Groen
Grijs
Zelf opgewekte zonne-energie

Vervoer: elektrische auto's


Binnen Alfa wordt fossielvrije mobiliteit gestimuleerd. Om die reden zullen er vanaf 2021 geen leaseauto’s op fossiele brandstoffen meer aan ons wagenpark worden toegevoegd, zodat de laatste leaseauto op fossiele brandstof uiterlijk in 2025 ons wagenpark verlaat. In 2019 was al de helft van onze nieuwe leaseauto’s elektrisch (6% hybrides meegeteld). Van de totale leasevloot is nu 14% elektrisch en 16% hybride. 

Papier
 

In 2019 is ons papierverbruik met ruim 9% gedaald, uitgedrukt per medewerker is dat zelfs een daling van 16%. We blijven ons inspannen om dit verbruik nog verder te verlagen, onder meer door digitalisering. En uiteraard kiezen wij zoveel mogelijk voor duurzaam geproduceerd papier (100% gerecycled, Milieukeur) en adequate afvalscheiding. Aparte vermelding van ons papierverbruik in ons jaarverslag wordt door de daling steeds minder relevant. We verwachten dit volgend jaar dan ook niet meer apart te vermelden, maar uitsluitend als onderdeel van onze CO2-berekening. 

Strategische thema's

Alfa heeft voor de jaren (beleidsplan 2018-2021) de volgende strategische thema's benoemd: klik op de thema's voor meer informatie.

Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

ICT-gedreven

ICT-gedreven

Duurzaam verdienmodel

Duurzaam verdienmodel

ProActieveKlanten-organisatie

ProActieveKlanten-organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap