Banner

Voorwaarden extern salderen

3 januari 2022 | Door:  Bert Lowijs

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd dat de inzet van “extern salderen” mogelijk is om een toename van stikstofdepositie te voorkomen. Extern salderen kan worden omschreven als het beëindigen van een stikstofdepositie veroorzakende activiteit en het inzetten van deze depositie ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die leidt tot een toename van stikstofdepositie. Per saldo neemt de stikstofdepositie niet toe.

Extern salderen

Allereerst gelden voor extern salderen de provinciale beleidsregels, zoals de inzet van feitelijk gerealiseerde capaciteit en (minimaal) 30% afroming.

Extern salderen is een zogeheten mitigerende maatregel: een maatregel waarmee wordt beoogd de eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een bedrijfsontwikkeling (bijvoorbeeld een toename van het aantal te houden dieren) te voorkomen of te verminderen.

Extern salderen is echter ook geschikt om te worden ingezet als instandhoudings- of passende maatregel. Deze maatregel is nodig als de staat van instandhouding van of instandhoudingsdoestellingen voor een Natura 2000-gebied hier om vraagt.

Vergunningverlening

Bij het verlenen van een natuurvergunning voor een bedrijfsontwikkeling, waarbij extern salderen aan de orde is, moet vast staan dat

  1. extern salderen als mitigerende maatregel kan worden ingezet, omdat
  2. “voor de staat van instandhouding van” of “instandhoudingsdoestellingen voor een Natura 2000-gebied” andere passende concrete maatregelen zijn of worden genomen.

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet dit in het besluit tot vergunningverlening voldoende zijn gemotiveerd.

Ten behoeve van extern salderen mag ook een natuurvergunning die op grond van het (vernietigde) Programma Aanpak Stikstof is verleend, worden ingezet.

Stikstofdepositie

Bij extern salderen is het verder van belang dat de in te zetten stikstofdepositie aanwezig was of kon zijn tot het moment van intrekking van de natuurvergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling.

Advies

Wil je meer weten over extern salderen en vergunningverlening? Neem dan contact op met de specialisten in Omgevingsadvies. Wil je meer info over het stikstofdossier dan kan je ook bij onze specialisten terecht of raadpleeg Alfa Stikstof nieuws.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert