Banner

Update Gelderse stikstofaanpak – toelichting gedeputeerden

1 september 2022 | Door:  Annelou Olde Beverborg

Het stikstofdossier houdt de gemoederen flink bezig. Er is nog veel onduidelijk en dat geeft agrarische ondernemers veel onzekerheid. Op dit moment vinden op landelijk niveau gesprekken plaats tussen Remkes en boerenorganisaties. Provincie Gelderland heeft intussen laten weten dat zij gewoon verdergaan met de al ingestoken weg, de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Hieronder geef ik je een kort overzicht van de plannen in provincie Gelderland.

Statement Gedeputeerde Staten

Peter Drenth heeft namens het provinciebestuur een gezamenlijk statement naar buiten gebracht over de Gelderse aanpak van het stikstofvraagstuk. In een recente bijeenkomst van LTO heeft het provinciebestuur de aanpak verder toegelicht. De provincie is van mening dat iedereen moet bijdragen aan stikstofreductie. Niet alleen de landbouw, maar ook bijv. de industrie, bouw en logistiek moeten een bijdrage leveren. Doel is om met deze sectoren in 2025 een emissiereductie van 25% te bereiken. Peter Drenth zegt ook expliciet dat provincie Gelderland geen agrarische bedrijven gaat onteigenen. Uitkoop van boerenbedrijven komt alleen aan de orde, als ondernemers zelf willen stoppen. Het kabinet heeft recent toegezegd middelen beschikbaar te stellen voor deze uitkoop. Hiervoor wordt uit het Transitiefonds dit jaar € 229 miljoen en volgend jaar € 275 miljoen naar voren gehaald.

Maatregelen gebiedsniveau

In het GMS is de aanpak onderverdeeld in drie regio’s, de Veluwe, Rijntakken en de Achterhoek. Het provinciebestuur lichtte in de LTO-bijeenkomst toe dat in de Achterhoek naast de aanpak van enkele piekbelasters het zal gaan om een generieke reductie, welke hoogstwaarschijnlijk landelijk opgelegd zal worden. Overigens gaf Peter Drenth aan dat in de Achterhoek de wateropgave minstens zo belangrijk is als stikstofreductie om de natuur op peil te houden.

In alle drie de regio’s zet de provincie in op emissiearme stallen. De bedoeling is om met de sector afspraken te maken voor emissiearme stallen in 2025. Het gaat dan in de Achterhoek bijvoorbeeld om het realiseren van emissiearme stallen in de varkenssector. In het gebied rondom Rijntakken gaat het om het vervangen van oude stallen in de pluimveesector en het realiseren van emissiereductie in stallen in de melkveesector.

Innovatie

Innovatie ziet de provincie een belangrijke pijler in de stikstofaanpak. Daarvoor heeft de provincie ook subsidie beschikbaar gesteld[1]. Op dit moment bestaat nog veel onzekerheid over de mate van reductie van (bestaande) emissiearme technieken. Duidelijkheid hierover is noodzakelijk, voordat agrariërs kunnen gaan investeren in dit soort technieken. 

Tijdpad

De provincie wil eind 2022 de exacte plannen en regelingen duidelijk hebben. Dat is eerder dan het kabinet vraagt van de provincie (juli 2023).  

Slot

Het zou goed zijn als er snel meer duidelijkheid komt, zodat agrariërs concreter aan de slag kunnen met de reductieopgave. Dat de provincie niet wil onteigenen, is positief. De vraag is natuurlijk wel of het kabinet de provincie vrij laat om haar eigen aanpak te volgen.

Wil je meer weten over de stikstofproblematiek, neem dan contact op met Annelou Olde Beverborg, 088 253 1324 / aoldebeverborg@alfa.nl.

[1] Zie mijn eerdere artikel

Annelou Olde Beverborg

Annelou Olde Beverborg

Juridisch adviseur

088 2531324 | aoldebeverborg@alfa.nl


Meer over Annelou