Banner

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

24 december 2021

Op maandag 20 december 2021 was het zover; de openstelling van de subsidie voor groen-economisch herstel landbouw. Met deze subsidiemodule uit het Economisch Herstelfonds kan een landbouwbedrijf subsidie ontvangen voor fysieke investeringen. De investeringen die in aanmerking komen, zijn opgenomen in een investeringslijst en aanvragen kan tot en met 14 februari 2022.

Deze regeling zou in eerste instantie opengesteld worden op 6 december. RVO had echter meer tijd nodig om de regeling klaar te maken. Nu de openstelling dan eindelijk een feit is kunnen landbouwers voor bepaalde investeringen een subsidie ontvangen van 60 procent. Voor jonge landbouwers, die op het moment van de subsidieaanvraag niet ouder zijn dan 40 jaar, geldt een hoger subsidiepercentage van maar liefst 75 procent. Dit hogere percentage is tevens van toepassing op jonge boeren die deel uitmaken van samenwerkingsverbanden (bv. maatschappen  of firma’s) met oudere vennoten. Voor bedrijven die eerder een subsidie Jonge Landbouwers hebben ontvangen, is het ook mogelijk om gebruik te maken van deze subsidieregeling.

Het minimale subsidiebedrag bedraagt 25.000 euro en het maximale subsidiebedrag is 150.000 euro. Per landbouwbedrijf kunnen maximaal twee aanvragen ingediend worden, met per aanvraag één concrete investering.

Investeringslijst

Er is in totaal 35,4 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt evenredig verdeeld over vijf investeringcategorieën:

A. Precisielandbouw en Smart farming
o.a. precisiebemesting, -beregening, -gewasbescherming, variabel zaaien en poten;

B. Digitalisering
o.a. digitale voorziening weidegang en monitoren van vruchtbaarheid en gezondheid, robotisering duurzame bestrijding, robotisering akker- en weidevogels;

C. Water, droogte, verzilting
o.a. materieel voor vermindering perceelafspoeling, peilgestuurde drainage, waterbeheervoorzieningen, ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang;

D. Duurzame bedrijfsvoering
o.a. elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, mestvergistingsinstallaties (enkel energie voor eigen onderneming is subsidiabel), mestopslag en mestaanwending, mestscheiding, aanpassen huisvesting, klimaatbestendige fruitteelt;

E. Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw
o.a. vergistingsinstallaties (enkel energie voor eigen onderneming is subsidiabel), mengteelten zoals strokenteelt, vermindering bodemverdichting, zaaimachines of zaaimachine aanpassing voor vanggewassen, verwerken enkelvoudig krachtvoer, verwerken van organisch restmateriaal, voorziening voor weidegang.

Op de investeringslijst staan bij iedere categorie de subsidiabele kosten omschreven. Zonnepanelen en kleine windturbines maken geen onderdeel uit van de investeringslijst. Voor een aantal investeringen is er een vaste prijs waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Deze zijn opgenomen in een lijst met eenheidsprijzen. Voorbeelden zijn een elektrische heftruck en een ecoploeg. Voor deze investeringen geldt het minimale subsidiebedrag van 25.000 euro niet.

Stappenplan

Het is belangrijk dat eerst de subsidieaanvraag wordt ingediend, voordat je de opdracht voor de investering verstrekt. Na het indienen van de aanvraag mag je eventueel voor eigen rekening en risico beginnen  met het uitvoeren van de investering. RVO geeft aan dat ze 22 weken na het einde van de aanvraagperiode nodig hebben om een beslissing op de aanvraag te nemen. Dat is uiterlijk medio juli 2022.

Het kan zijn dat er onvoldoende budget is om alle subsidieaanvragen te honoreren. In dat geval worden de aanvragen niet gerangschikt op volgorde van binnenkomst, maar op de duurzaamheidsscore die gekoppeld is aan iedere investering. De duurzaamste investeringen worden namelijk als eerste beschikt. Wordt er voor twee investeringen subsidie aangevraagd, dan wordt het gemiddelde aantal punten aangehouden voor de rangschikking.

Nadat de subsidie is toegekend moet de investering binnen twee jaar zijn afgerond. Dat betekent dat binnen die termijn de investering gebruiksklaar en betaald moet zijn. Vervolgens dient er een vaststellingsverzoek te worden ingediend bij RVO en wordt bij een positieve beslissing het subsidiebedrag uitgekeerd. Bij dit vaststellingsverzoek moeten facturen, betaalbewijzen en opdrachtbevestigingen worden meegestuurd.

Wat kan Alfa voor jou betekenen?

Loop je rond met (duurzame) investeringsplannen en wil je mogelijk graag gebruikmaken van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Alfa kantoor. Je kunt vanzelfsprekend bij ons terecht om je te laten ondersteunen bij een subsidieaanvraag.

En wil je meer weten over subsidies, bel of mail ons dan of kijk op Alfa subsidies.