Banner

Nieuwe pachtnormen 2021: welke pachtprijs betaal jij?

23 juni 2021 | Door:  Anouk Korendijk

Een pachter en verpachter regelen samen de pachtprijs. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. Deze maximale pachtprijs geldt voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter, voor pacht van 1 hectare of minder en voor teeltpacht. Ga na of de overeengekomen pachtprijs nog steeds juist is. Te veel of te weinig betaalde pacht kan tot vijf jaar terug worden opgeëist.

Pachtnormen los bouw- en grasland gedaald

Onlangs zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2021 bekend gemaakt. De pachtnormen voor middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten in de periode 2015-2019. De normen 2021 voor los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de reguliere pachtnormen van 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5%, en in vier gebieden is de afname groter dan 10%. Daarnaast zijn in zes pachtprijsgebieden de pachtnormen 2021 hoger dan de pachtnormen 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2% in twee gebieden tot meer dan 10% in vier gebieden.

Pachtnormen 2020 en pachtnormen 2021 per regio
Tabel: verschillen tussen reguliere pachtprijzen van 2020 en pachtnormen 2021 per regio

Wisselend beeld pachtprijsveranderingen van 2020 op 2021

In de pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw loopt de pachtprijsverandering uiteen van een daling met 14% in de Veenkoloniën en Oldambt tot een stijging met 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Een voor de akkerbouw matig gemiddeld inkomensjaar 2014 is afgevallen, terwijl het bijkomende inkomensjaar 2019 boven het langjarig gemiddelde zit. Echter, achter dit gemiddelde zit een groot regionaal verschil. De landelijke gemiddelde grondbeloning voor melkveehouders, die het meeste grasland gebruiken, is lager in 2019 ten opzichte van 2014. De melkveehouderij toont minder uitgesproken regionale verschillende dan de akkerbouw.

Pachtnormen voor 2021 voor los tuinland

De pachtnormen van los tuinland zijn ook opnieuw vastgesteld. De normen in het pachtprijsgebied Westelijk Holland en in de Rest van Nederland zijn gestegen met respectievelijk 24% en 14%.

Pachtnormen 2021 voor los tuinland
Tabel: verschillen tussen pachtnormen voor los tuinland 2020 en 2021 per regio

Berekening maximale pachtprijs

De nieuwe, hoogst toelaatbare pachtprijs werkt automatisch door en gaat in met ingang van het nieuwe pachtjaar, veelal per 1 november of 1 januari, volgend op 1 juli 2021. Om vast te kunnen stellen of een te hoge of te lage pachtprijs wordt betaald, zal een berekening gemaakt moeten worden van de pachtprijzen vanaf het moment dat de (reguliere) pachtovereenkomst is ingegaan. Voor het toepassen van de juiste rekenregels is onder meer van belang of de ingangsdatum van de pachtovereenkomst vóór of na 1 september 2007 ligt. Vervolgens moet gerekend worden met de bestaande pachtprijs, de regionorm, het regionaal veranderpercentage en de vrije verkeerswaarde bij voortgezet agrarisch gebruik.

Op Alfa kun je rekenen

Om de juiste maximale pachtprijs te bepalen, zijn enkele berekeningen nodig. Een uitleg van de rekenregels vind je op de RVO-pagina, inclusief enkele rekenvoorbeelden. Natuurlijk kun je het rekenwerk laten uitvoeren door je adviseur van Alfa, ook voor eerdere jaren. Hij of zij kan je onder andere adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract. Op ons kun je rekenen!

Anouk Korendijk

Anouk Korendijk

Stafmedewerker Bedrijfskunde

088 2531016 | akorendijk@alfa.nl


Meer over Anouk