Banner

Bijstandsverlening voor ondernemers getroffen door coronacrisis

18 maart 2020 | Door:  Iris Rooyakkers

Op 17 maart jl. heeft het kabinet vanwege het coronavirus een noodpakket economische maatregelen gepresenteerd. Onderdeel van dit pakket is de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers, in de vorm van een bijzondere regeling voor bijstandsverlening. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers op deze manier tijdelijk kunnen ondersteunen, zodat ze hun bedrijf kunnen blijven voortzetten.

Wat houdt de regeling in?

De tijdelijke regeling is een versoepelde versie van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als je als zelfstandig ondernemer financiële problemen ondervindt door de gevolgen van het coronavirus, kun je bij de gemeente een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult jouw inkomen dan aan tot het sociaal minimum. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het kabinet doet een beroep op de zelfstandige ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling als dat nodig is.

Wanneer kwalificeer je als zelfstandig ondernemer voor de regeling?

Naar verwachting gelden voor de kwalificatie als zelfstandige dezelfde vereisten als voor het Bbz. Dit betekent dat vereist is dat je 18 jaar of ouder bent en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt. Daarnaast moet je aangewezen zijn op arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep en moet je alleen of samen met degenen met wie je het bedrijf of beroep uitoefent de volledige zeggenschap hebben. Tot slot moet je voldoen aan het urencriterium (op jaarbasis tenminste 1.225 uur aan je onderneming besteden).

Wat zijn de voorwaarden voor de uitkering voor levensonderhoud?

Waar normaal gesproken eerst een toets voor de levensvatbaarheid van de onderneming plaatsvindt, wordt deze nu overgeslagen, om een snellere behandeling van je aanvraag te kunnen borgen. Ook vindt geen vermogens- of partnertoets plaats. Uitgangspunt is dat je binnen vier weken na je aanvraag  bij de gemeente drie maanden lang een uitkering voor levensonderhoud ontvangt. Daarbij kan met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het netto inkomen en de samenstelling van je huishouden en bedraagt maximaal ca. € 1.500 netto per maand. Deze uitkering hoeft later niet te worden terugbetaald.

Is de uitkering belast?

De werking van de uitkering zal naar verwachting overeenkomen met hetgeen daarover in het Bbz is bepaald: Het netto bedrag aan uitkering wordt dan verhoogd met een forfaitair bedrag aan loonbelasting en premies volksverzekeringen, die de gemeente moet inhouden en afdragen. Dit zal betekenen dat de uitkering ook invloed zal hebben op eventuele inkomensafhankelijke toeslagen en subsidies. Daar staat tegenover dat je winst uit onderneming vermoedelijk substantieel lager zal zijn in 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor een lening voor bedrijfskapitaal?

Heb je liquiditeitsproblemen in jouw onderneming als gevolg van het coronavirus? Dan kun je een lening van maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Bij de verstrekking van de lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage gelden dan nu van toepassing is in het Bbz.

Komt er nog meer duidelijkheid over de regelingen?

Gemeenten zullen aan de slag moeten om de regeling goed in te voeren. De regeling wordt daarom verder uitgewerkt in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, een vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Uitgangspunt daarbij is dat de regeling op korte termijn kan worden uitgevoerd en dat een grotere toestroom van aanvragen snel en zorgvuldig kan worden behandeld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de regeling bekendheid krijgt, zodat ondernemers weten dat ze er een beroep op kunnen doen.

Verwacht je dat je van deze bijzondere bijstandsregeling gebruik moet maken? Meld je dan hiervoor aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Iris  Rooyakkers

Iris Rooyakkers

Belastingadviseur vaktechniek

088 2531036 | irooyakkers@alfa.nl


Meer over Iris