Banner

Afschaffing dividendbelasting

19 september 2018 | Door:  Jasper Gorter

Nog nooit heeft het afschaffen van een belastingwet voor zoveel ophef gezorgd als de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Hoewel afschaffing niet het juiste woord is, want om misbruik tegen te gaan blijft de dividendbelasting van toepassing op dividenduitkeringen naar lichamen in laagbelastende landen. Feit is en blijft dat het MKB nauwelijks voordeel heeft van deze plannen.

Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het behouden en creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en de daarmee samenhangende werkgelegenheid. Voor jou als ondernemer heeft dit enkel als gevolg dat de inhouding en afdracht van dividendbelasting bij dividenduitkeringen achterwege kan blijven. Via de aangifte inkomstenbelasting betaal je in box 2 vervolgens alsnog het volle pond aan heffing.

Invoering bronbelasting

Om belastingontwijking te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2020 een bronbelasting op dividenden ingevoerd. Hierdoor worden dividenduitkeringen belast van lichamen in concernverband die in laagbelastende landen zijn gevestigd. Hetzelfde geldt bij misbruiksituaties.

Het tarief voor de bronheffing gaat 23,9% bedragen per 1 januari 2020. Vanaf 2021 wordt ook een bronbelasting op aan het buitenland betaald rente en royalty’s van kracht.

Afschaffing dividendbelasting: gevolgen voor fiscale beleggingsinstelling

De afschaffing van de dividendbelasting heeft consequenties voor fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s). Voor FBI’s geldt een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten zij aan een aantal vereisten voldoen. Met ingang van 1 januari 2020 worden die vereisten aangescherpt met een verbod op directe beleggingen in vastgoed.

FBI’s mochten tot op heden de aan hen ten laste gelegde buitenlandse bronbelasting en dividendbelasting verrekenen met de door de FBI zelf ingehouden dividendbelasting op de winstuitkering aan de beleggers. Deze zogenaamde afdrachtvermindering vervalt per 1 januari 2020 als gevolg van de afschaffing van de dividendbelasting.

Het is de verwachting dat deelnemers in een FBI als gevolg van deze maatregel overgaan tot herstructurering. Bij dergelijke herstructureringen is mogelijk overdrachtsbelasting verschuldigd. Om die reden is het kabinet in gesprek met de vertegenwoordigers van vastgoed-FBI’s om de effecten van de maatregel in kaart te brengen, zodat waar nodig en waar mogelijk maatregelen kunnen worden genomen.

Lees al onze beschouwingen over de aangekondigde wijzigingen op onze speciale Prinsjesdag pagina

Jasper Gorter

Jasper Gorter

Hoofd vaktechniek fiscaal/juridisch

088 2531011 | jgorter@alfa.nl


Meer over Jasper