Banner

Subsidie voor verduurzaming van stallen opent op 25 mei

22 mei 2020 | Door:  Dirk-Yde Sjaarda

In een eerder verschenen artikel berichtten we reeds over deze stimuleringsregeling voor innovatie en verduurzaming van stallen. De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) opent op maandag 25 mei.

De subsidieregeling bestaat uit een innovatie- en een investeringsmodule die elk op verschillende momenten worden opengesteld. De openstelling van 25 mei (tot en met 15 juli) betreft die van de innovatiemodule. De investeringsmodule wordt waarschijnlijk van begin juli tot en met begin september opengesteld, eerst alleen voor pluimveehouderijbedrijven.

Beide modules worden de komende 5 jaar in principe 2 keer per jaar opengesteld. De tweede openstelling van de innovatiemodule volgt waarschijnlijk in het najaar van 2020.

In totaal is er € 172 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. In de kamerbrief  over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek van 24 april 2020 wordt aangekondigd dat er voor de periode 2023-2030 € 280 miljoen extra wordt gereserveerd voor stalmaatregelen. Dit komt bovenop het reeds bestaande budget. De exacte besteding van dit extra budget moet nog uitgewerkt worden. Hierover wordt later meer duidelijk.

Innovatiemodule

De eerste subsidiemodule richt zich op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen. Door de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren,  hoopt het kabinet dat veehouders versneld gebruik kunnen maken van deze nieuwe technieken.

Subsidiabele kosten

De subsidie bedraagt een bepaald percentage van de afschrijvingskosten gedurende de looptijd van een project. Dit zijn kosten voor personeel, apparaten en uitrusting, gebouwen en gronden, contractonderzoek en algemene kosten.

Drie fases

Om gebruik te maken van de innovatiesubsidie doorloop je drie fases met per fase verschillende maximum subsidiebedragen:

 1. Bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe innovatie:
  • Maximaal € 750.000 per locatie voor bestaande stallen.
  • Maximaal € 1.000.000 per locatie voor nieuwe stallen.
 2. Meten van het effect van de innovatie:
  • Maximaal € 200.000 per locatie.
 3. Ingebruikname van de innovatie;
  • Maximaal € 350.000 per locatie.
  • Maximaal € 500.000 per bedrijf.

In fase 3 kan subsidie worden ontvangen over de afschrijvingskosten van de diverse investeringen in fase 1. In de laatste fase moet de innovatie gereed zijn voor gebruik.

Subsidie berekenen voor iedere fase

In fase 2 wordt de subsidie verstrekt aan de onderzoeksorganisatie die de metingen verricht. Het subsidiepercentage in fase 1 en 3 is minimaal 25% en maximaal 80%. Dit percentage hangt af van diverse factoren, zoals onder andere het type van het onderzoek, grootte van het bedrijf en leeftijd.

Subsidiecriteria

De aanvragen voor de innovatiemodule worden gerangschikt op basis van een vijftal criteria:

 1. De innovatie moet tot reductie leiden van broeikasgas- en stalemissies;
 2. De innovatie moet economisch perspectief hebben;
 3. De innovatie moet bijdragen aan dierenwelzijn en brandveiligheid;
 4. De innovatie moet vernieuwender zijn ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek.
 5. Voor melkveehouderijbedrijven: is er sprake van weidegang.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten bepaalde minimale emissiereductie-eisen worden behaald voor methaan, ammoniak, geur en fijnstof.

Budget

In totaal is voor de eerste openstelling van de innovatiesubsidie € 19,1 miljoen beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de volgende sectoren:

De innovatiemodule is bedoeld voor alle veehouderijsectoren. Voor de andere sectoren volgt de openstelling op een later moment.

Investeringsmodule eerst alleen voor de pluimveesector

De investeringsmodule wordt eerst opengesteld voor alleen pluimveehouders, naar verwachting van begin juli tot begin september 2020. Andere sectoren kunnen dus vooralsnog geen subsidie aanvragen uit deze module. Dit is omdat er voor deze andere sectoren nog geen bewezen nieuwe en erkende brongerichte technieken beschikbaar zijn om de uitstoot van emissies te verminderen. Zodra dit wel het geval is, kunnen andere sectoren wordt opgenomen in toekomstige openstellingen. Het is nog niet bekend wanneer dit zover is.

Subsidiemogelijkheden

Meer weten of ben je benieuwd naar je subsidie mogelijkheden? Bespreek je (ver)bouwplannen dan met jouw Alfa-adviseur. Met ruim dertig vestigingen zijn we altijd dichtbij.

Dirk-Yde Sjaarda

Dirk-Yde Sjaarda

Relatiemanager

088 2532307 | dsjaarda@alfa.nl


Meer over Dirk-Yde