Banner

Samenwoners en afspraken over spaargeld; is er verschil met een huwelijk?

17 mei 2021 | Door:  Nelleke Scholten - Pol

Echtgenoten spreken vaak iets met elkaar af over het al dan niet jaarlijks verdelen van overgespaarde inkomsten. Samenwoners maken hierover ook vaak afspraken. Met name in het verleden werd vaak afgesproken dat deze overgespaarde inkomsten (het deel van het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding zijn betaald) jaarlijks onderling verdeeld worden.

Bij gehuwden of geregistreerde partners is het essentieel om zo’n periodiek verrekenbeding bij te houden als dit is afgesproken in de akte van huwelijkse voorwaarden. Heb je een klassiek ‘periodiek verrekenbeding’ afgesproken, maar nooit bijgehouden en eindigt het huwelijk? Dan moet je alsnog over alle huwelijksjaren kunnen aantonen welk inkomen er is genoten en hoe het geld dat niet opgemaakt is daadwerkelijk verrekend is. Kun je niet aantonen dat er verrekend is? Dan regelt de wet kort gezegd dat al het vermogen van beide echtgenoten wordt vermoed van hen samen te zijn. Zonder tegenbewijs is iedere echtgenoot eigenaar van de helft van alles.

Samenwoners

Voor samenwoners gelden echter andere regels. Is het dan zonder risico als je de gemaakte afspraken niet nakomt? Nee! Onlangs besliste de Rechtbank dat het ook voor samenwoners met een notarieel vastgelegd samenlevingscontract niet zonder risico is om deze afspraken over het verrekenen niet na te komen. Hier hadden de ex-partners geen geregistreerd partnerschap en waren ze ook niet gehuwd. Tegelijkertijd hadden ze in hun samenlevingscontract wel afspraken gemaakt over overgespaard inkomen. De afspraak was dat ze overgespaarde inkomsten jaarlijks zouden verdelen. Het recht op deze verrekening was niet verjaard, ondanks dat er al jaren geen uitvoering aan was gegeven. Ook gold hier dat er niet alleen gekeken moest worden naar het nominale bedrag dat verrekend had moeten worden, maar dat ook de waardeveranderingen van het vermogen waarin deze gelden waren belegd moesten worden meegenomen. In dit geval is op dit punt dezelfde wettelijke bescherming voor de samenwoners op dezelfde wijze van toepassing als binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk verjaart de vordering in verband met het periodiek verrekenbeding ook niet.

Tenzij je dit uitdrukkelijk én onder de juiste voorwaarden overeenkomt in een notarieel samenlevingscontract verjaart de vordering in verband met overgespaard inkomen dus niet, aldus de Rechtbank. Ook niet als je ‘slechts’ een samenlevingscontract hebt. Dit is een belangrijke waarschuwing voor samenwoners dat ook zij hun privé administratie op orde moeten hebben!

Nelleke Scholten - Pol

Nelleke Scholten - Pol

Juridisch adviseur

088 2532783 | nscholten@alfa.nl


Meer over Nelleke