Banner

Salarisadministratie in de transportsector: Ben je klaar voor 2022?

20 december 2021 | Door:  Marleen van Dongen

Ben je actief in de transportsector én heb je personeel in dienst? Dan zijn er minstens zeven onderwerpen die jouw aandacht vragen in het komende kalenderjaar. Natuurlijk is er de loonsverhoging per 1 januari 2022, maar we praten je ook kort bij over de zwaar werk-regeling, de werkkostenregeling, de MKB verzuim-ontzorgverzekering en de Wwf premie bij overwerk. Tot slot passeren de nieuwe wet betaald ouderschapsverlof én de verplichte invoering van de landcode in de tachograaf de revue.

Loonsverhoging 2022

De lonen die horen bij de loonschalen A tot en met H én de bruto toeslagen stijgen per 1 januari 2022 met 3,25 procent. De verblijfkosten worden per 1 januari 2022 aangepast aan het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex voor restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. Daarbij is sprake van een maximering op 3,25 procent.

Ook de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan per 1 januari 2022 stijgen. De bedragen per 1 januari 2022 zijn als volgt:

wettelijk minimumloon transportsector 2022

Zwaar werk regeling

In het laatste CAO-akkoord hebben de sociale partners afgesproken dat het voor werknemers met een zwaar beroep, die geboren zijn in de jaren 1955 tot en met 1961 en met tenminste 20 dienstjaren in de sector, mogelijk moet worden om eerder te stoppen met werken. Het gaat om werknemers met een operationele functie in functiegroep A tot en met E. De regeling begint op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025. Deze wordt uitgevoerd door de Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

De kosten van de regeling komen voor rekening van de werkgever en bedragen maximaal 0,75 procent van het sociaal verzekerd loon. In de loop van 2022 worden deze kosten via de SOOB-nota in rekening gebracht.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is dit jaar, evenals in 2020, in verband met corona verhoogt naar 3 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze crisismaatregel vervalt naar verwachting per 1 januari 2022. Per 2022 wordt de vrije ruimte dan weer 1,7 procent van de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18 procent over het restant van de loonsom. Komt het bedrag van de personeelsvergoedingen en -verstrekkingen boven de grens van de vrije ruimte, dan betaal je als werkgever over dat extra bedrag 80 procent eindheffing.

Mkb verzuim-ontzorgverzekering

Als werkgever ben je verplicht maximaal twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen en je in te spannen voor zijn re-integratie. Doorbetaling geldt niet alleen voor het vaste loon van de werknemer, maar op grond van de CAO vaak ook voor de toeslagen en voor de overwerkvergoeding die hij heeft verdiend in de periode van 52 weken voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid.

Doe je volgens het UWV te weinig aan re-integratie tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, dan kan de uitkeringsinstantie je na die twee jaar loondoorbetalingsverplichting ook nog een loonsanctie opleggen waardoor je in het derde jaar van ziekte óók nog loon moet doorbetalen. Voor kleinere mkb ondernemers is daarom een convenant gesloten tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en MKB-Nederland, samen met het Verbond van Verzekeraars. Op grond van dit convenant biedt een aantal verzekeringsmaatschappijen nu een mkb verzuim-ontzorgverzekering aan.

Deze verzekering vergoedt naast de kosten van het ziekteverzuim ook een eventuele loonsanctie. Die kun je opgelegd krijgen als je als werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en de verzekeraar niet opvolgt. Naast de verplichte arbodienstverlening bevat de verzekering ook re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. De verzekeraar wijst tevens een casemanager aan die de werkgever en de werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid ondersteunt.

Ben je mkb ondernemer? Dan is het verstandig om te beoordelen of je het huidige contract met jouw arbodienst en verzuimverzekeraar kunt omzetten naar een mkb verzuim ontzorgverzekering.

Awf-premie en de maatregel voor meer dan 30 procent meer- en overuren

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de premie die je als werkgever betaalt voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst dat je afsluit. Kort gezegd betaal je een lage Awf-premie voor schriftelijke contracten voor onbepaalde tijd met vaste uren en een hoge Awf-premie voor tijdelijke en flexibele contracten. De hoogte van de Awf-premie wijzigt niet ten opzichte van 2021. Voor vaste contracten is de premie 2,7 procent voor flexibele contracten geldt een hoger percentage van 7,7 procent.

Stel, je draagt voor een werknemer de lage Awf-premie af, omdat zijn contract voldoet aan de voorwaarden. Op grond van de WAB betaal je als werkgever met terugwerkende kracht tóch de hoge Awf-premie als de betreffende werknemer in een kalenderjaar meer dan 30 procent in uren meer heeft gewerkt dan je contractueel met hem hebt afgesproken (dus inclusief meer- en overuren). Dit geldt alleen indien jouw werknemer een vast arbeidscontract heeft voor gemiddeld minder dan 35 uur per week.

Deze bepaling is door de coronacrisis in 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort. Echter vooralsnog blijkt niet uit publicaties dat deze opschorting ook voor 2022 gaat gelden. Het is dus belangrijk om in de loop van het jaar de gewerkte uren te checken bij parttimers. Op deze manier kun je nog tijdig de contracturen aanpassen, zodat je de betaling van de hoge Awf-premie kunt voorkomen.

Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Het kabinet voert vanaf 1 augustus 2022 het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in, waarmee het voor werknemers makkelijker moet worden om arbeid en zorg te combineren. Ouders kunnen nu ook al in totaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is momenteel onbetaald voor werknemers die onder de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vallen.

Per 2 augustus 2022 krijgen zij echter recht op een uitkering van het UWV over maximaal negen van de 26 weken ouderschapsverlof. De uitkering bedraagt nu nog 50 procent van hun dagloon (en maximaal 50 procent van het maximum dagloon). Dit percentage kan echter nog veranderen naar 70 procent.

Verplichte invoering landcode in de tachograaf

Met ingang van 2 februari 2022 is het verplicht om bij het passeren van een grens van een EU-lidstaat de landcode, van het land dat binnen gereden wordt, in de ta-chograaf te registreren. Het invoeren van de landcode moet plaatsvinden op de grens of op de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats na de grens. Zodra het voertuig stilstaat, moet de bestuurder via het menu in de tachograaf het BEGIN LAND / BE-GINPLAATS selecteren en bevestigen (dit kan terwijl de bestuurderskaart in de ta-chograaf aanwezig is en het eerst toevoegen van einde land / eindplaats is NIET nodig). Wanneer de overschrijding van de grens van een lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder de landcode in de haven of het sta-tion van aankomst.

Tot slot

Je begrijpt dat wij bovengenoemde onderwerpen in dit artikel niet uitputtend kunnen behandelen. Ben je klaar voor 2022? Als dat voor jou nog een vraag is, neem dan gerust contact met ons op. Wij praten je graag bij!

Marleen van Dongen

Marleen van Dongen

Salarisadministrateur

088 2532072 | mvandongen@alfa.nl


Meer over Marleen