Banner

Heeft corona btw-gevolgen voor jouw sportvereniging?

25 mei 2021 | Door:  Dennis Bakker

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector. De geschatte percentages van gemiste inkomsten lopen uiteen van 16 procent bij grote verenigingen (> 250 leden) tot 28 procent bij kleine verenigingen (≤ 100 leden). Een deel van deze verminderde inkomsten kan worden toegerekend aan de verplichte sluiting van de kantines en ten gevolge daarvan verminderde kantine-inkomsten voor 2020. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de toepassing van de btw-vrijstelling inzake fondswervende activiteiten van jouw sportvereniging. 


Hoofdactiviteiten sportverenigingen

De belangrijkste inkomstenbron van sportverenigingen is de betaalde contributie door de leden voor het lidmaatschap. In ruil voor deze contributie verricht de vereniging prestaties aan haar leden overeenkomstig de doelstelling van de vereniging. Deze prestaties zijn in beginsel btw-belaste prestatie. Voor zover leden deze btw als btw-ondernemer in aftrek kunnen brengen vormt dit geen probleem. Indien de leden deze btw niet aftrek kunnen brengen vormt de btw een kostenpost. De wetgever heeft dit onwenselijk geacht en heeft om die reden veel prestaties die door verenigingen, worden verricht vrijgesteld van de btw. Ook diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en die door instellingen worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen en waarbij de instelling geen winstoogmerk heeft, zijn vrijgesteld van de btw. Sportverenigingen hoeven dus geen btw in rekening te brengen over hun contributie aan hun leden. 


Fondswerving en nevenactiviteiten 

Naast de contributie kennen sportverenigingen veel aanvullende inkomstenbronnen. Deze worden verkregen door bijvoorbeeld het aanbieden van clinics, het verhuren van de accommodatie, sponsorinkomsten en kantine-inkomsten. In de regel classificeren deze prestaties voor de btw als fondswervende activiteiten. 
Met name ten aanzien van deze activiteiten kunnen de coronamaatregelen leiden tot btw-gevolgen. Fondswervende activiteiten zijn in beginsel vrijgesteld van de btw, mits de in de wet opgenomen drempelbedragen niet worden overschreden.  Het drempelbedrag voor fondswervende leveringen bedraagt 68.067 euro en voor diensten 50.000 euro (voor sportverenigingen). Indien de sportvereniging normaal gesproken deze drempels overschrijdt dient btw in rekening te worden gebracht op de geleverde prestaties. Ten gevolge waarvan de voorbelasting op de btw-belaste prestaties kan worden afgetrokken. Door de coronamaatregelen kan het in 2020 of 2021 gebeuren dat de drempels voor fondswervende activiteiten niet worden gehaald. Hierbij kan specifiek worden gedacht aan de teruggelopen inkomsten uit de kantine. 


Het niet halen van de drempels van fondswervende activiteiten heeft btw-gevolgen ten aanzien van de btw op de kantine-prestaties, maar ook op onroerende zaken. Mogelijk hebben sportverenigingen bij de bouw van hun kantinegebouw voorbelasting afgetrokken. Mocht de drempel vanwege de coronamaatregelen niet worden gehaald kan dit herzieningsgevolgen hebben van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting op de bouw van deze onroerende zaken. De in aftrek gebrachte voorbelasting op onroerende zaken wordt tot negen boekjaren na de investering gevolgd. Sportverenigingen die binnen deze periode hebben geïnvesteerd in onroerende zaken, zoals een clubgebouw, kunnen dus te maken krijgen met deze herzieningsgevolgen.

Alfa adviseurs

Het kan dus geen kwaad de totale omzet uit fondswervende activiteiten voor de jaren 2020 en 2021 vanwege de unieke corona-omstandigheden goed te beoordelen en acht te slaan op de mogelijke btw-gevolgen. Wil je meer informatie over de btw-gevolgen voor jouw sportvereniging? Of heb je een ander type vereniging en ben je benieuwd of dezelfde regels van toepassing zijn? Of heb je een andere fiscaal- of civiel juridische vraag voor jouw (sport)vereniging? Neem dan vrijblijvend contact op met onze sportieve fiscaal jurist mr. D.J.A. Bakker.

 

Dennis Bakker

Dennis Bakker

Fiscaal adviseur

088 2532902 | dbakker@alfa.nl


Meer over Dennis