Banner

Betalingsrechten/Gecombineerde opgave: regel wijzigingen tijdig …dus nu!

19 februari 2019 | Door:  Jeroen Boele

Agrarische bedrijven, de Gecombineerde Opgave 2019 komt eraan! Ach dat is pas in mei 2019, tijd zat dus … of niet? Nee! In sommige situaties moet u ruim vóór indiening van de Gecombineerde Opgave actie ondernemen. Het gaat er namelijk om dat wijzigingen in uw bedrijf tijdig zijn verwerkt. Dat kan u geld opleveren en zorgen besparen. Hierna worden enkel de “hoofdlijnen” besproken. Het is mogelijk dat in uw concrete situatie de regeling anders kan worden toegepast.

Gecombineerde Opgave

De Gecombineerde Opgave moet uiterlijk 15 mei 2019 zijn ingediend (op enkele uitzonderingen na). Bekijk de wijzigingen/aandachtspunten voor de gecombineerde opgave van dit jaar. Deze plicht geldt in principe voor ieder actief bedrijf met een agrarische activiteit (SBI-code) op de KvK-inschrijving. Op basis van de Gecombineerde Opgave wordt onder meer bepaald of u recht heeft op uitbetaling van betalingsrechten.
Hierna vragen wij uw aandacht voor twee aspecten:
- correcte tenaamstelling Gecombineerde Opgave
- extra betaling jonge landbouwers

Correcte tenaamstelling Gecombineerde Opgave

De tenaamstelling van de Gecombineerde Opgave volgt de tenaamstelling in de KvK. En de e-herkenning is op zijn beurt gekoppeld aan het KvK-nummer van het bedrijf. De laatste jaren blijkt dat er “spanning” kan ontstaan, als het KvK-nummer wijzigt. Daarvan is bijvoorbeeld in de volgende twee situaties sprake: 

De praktijk leert, dat men het aangaan van de samenwerking of de bedrijfsoverdracht vaak graag “met terugwerkende kracht” wil regelen. Fiscaal loopt dat meestal wel goed. Voor de Gecombineerde Opgave is de feitelijke ingangsdatum van belang. Dat verschilt soms van de fiscaal relevante datum. Als de feitelijke ingangsdatum vóór 15 mei ligt, moet de opgave “op het nieuwe KvK nummer/naam worden ingediend”.
En dat levert soms behoorlijk wat spanning op met de Gecombineerde opgave. Lukt het wel om de Gecombineerde opgave 2019 op de correcte nieuwe naam in te dienen (zie de twee voorbeelden)?

Tijdspad nieuw KvK-nummer en correcte tenaamstelling Gecombineerde Opgave

Nadat het KvK-nummer gewijzigd is, moet voor het nieuwe KvK-nummer e-herkenning worden aangevraagd. Het blijkt dat zowel de registratie bij de KvK als de aanvraag e-herkenning zeer tijdig moeten plaatsvinden. Voor de KvK-registratie moet men zich meestal persoonlijk melden bij het Handelsregister. Soms geldt daar een wachttijd van meer dan twee weken. Pas na de registratie in het Handelsregister kan de e-herkenning worden aangevraagd. De periode tussen de aanvraag en het beschikbaar hebben van een e-herkenningsmiddel kan (afgezien van spoedprocedures) wel tot 6 weken in beslag nemen. Daarna moeten nog enkele handelingen worden verricht (Melding Overdracht) en uiteindelijk moet de Gecombineerde Opgave op de correcte naam worden ingediend.
En dat allemaal vóór 15 mei 2019!
Niet in alle gevallen zal het compleet mislopen, als termijnen worden overschreden. Maar formeel kunnen de problemen erg groot zijn.

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers konden in 2018 onder voorwaarden ca. € 39/ha extra aan betaling ontvangen (over maximaal 90 ha). Het exacte bedrag aan extra betaling 2019 is nog niet bekend. Wij bespreken in dit artikel niet alle voorwaarden en (mooie!) mogelijkheden van die regeling. Aan één aspect besteden wij aandacht: de jonge landbouwer op wiens naam in 2019 voor het eerst deze extra betaling wordt aangevraagd.

Sterk versimpeld weergegeven moet uiterlijk op 15 mei 2019 uit een inschrijving in het Handelsregister blijken dat die jonge landbouwer aan de voorwaarden voldoet (zie  voorwaarden jonge landbouwer 2019).
Als er sprake is van een maatschap/firma met een jonge landbouwer, moet de onderliggende akte uiterlijk 11 juni 2019 zijn ondertekend. En die akte moet wel aan de voorwaarden voldoen.
Hier is dus sprake van twee formele handelingen:
1.       inschrijving handelsregister uiterlijk 15 mei 2019 en
2.       akte uiterlijk 11 juni 2019 ondertekend
Hier lijkt de “lange aanmeldingstermijn e-herkenning” (zie hiervoor) dus geen extra aandachtspunt te vormen. Dat klopt als de jonge landbouwer toetreedt tot een bestaande maatschap of firma: dan verandert het KvK-nummer niet en hoeft de lange aanvraagprocedure van de e-herkenning niet doorlopen te worden (de e-herkenning wijzigt immer niet).
Let op: als er wel een nieuw KvK-nummer ontstaat, moet de e-herkenningsprocdure wel doorlopen worden.

Uiterste mogelijkheid?

Stel dat er nog geen e-herkenningsmiddel beschikbaar is. Kan de Gecombineerde opgave dan wel tijdig worden ingediend? Soms kan in overleg met RVO aan een adviesorganisatie zoals Alfa Accountants en Adviseurs Leeuwarden, een machtiging worden afgegeven op basis waarvan zonder e-herkenning toch tijdig de opgave kan worden ingediend.

Tijdig regelen

Tijdig regelen kan u veel zorgen besparen en soms ook veel geld schelen. Regel alles tijdig … dus nu.

Jelmer Sietzema                                            Jelle Douwe Miedema                           Jeroen Boele
bedrijfskundig adviseur Agro                 fiscaal jurist                                                 fiscaal jurist
088-2532316                                                  088-2532321                                             088-25323014

Jeroen Boele

Jeroen Boele

Fiscaal adviseur

088 2532300 | jboele@alfa.nl


Meer over Jeroen