Banner

Pacht als alternatief voor mestafzet en voeraankoop.

2 maart 2021 | Door:  Koos van Eck

Is het verstandig om naar extra pachtgrond op zoek te gaan voor mijn bedrijf? Is deze pachtgrond nog wel rendabel of kan ik beter dit pachtcontract niet meer verlengen? Welke pachtprijs mag ik maximaal betalen? Zo maar wat vragen waar we als Bedrijfskundige adviseurs regelmatig mee te maken krijgen. Vaak gaan deze vragen over kortlopende (geliberaliseerde) pacht. Juist in deze periode, kort voor het mest uitrijden en de Gecombineerde Opgave, krijgen we deze vraag regelmatig en zien we pachtgronden nog van gebruiker verwisselen. Bij het behandelen van zo’n vraag is het belangrijk om zowel naar de korte- als lange termijn te kijken. 

Financiële gevolgen

Voordat je een besluit neemt over het wel of niet aangaan van de pachtovereenkomst is het goed om in beeld te hebben wat voor financiële gevolgen dit voor jouw bedrijf heeft. Hierbij moet je de opbrengsten (voeropbrengst, betalingsrechten, minder mestafzet, etc.) afwegen tegen de kosten (pachtkosten, teeltkosten, loonwerk, eigen arbeid etc.). In de praktijk zien we dat met name bij gronden gelegen op grotere afstand van het bedrijf de kosten voor loonwerk sterk kunnen stijgen en dat daardoor het aankopen van ruwvoer en mest afzetten een goed alternatief kan zijn.

Mestwetgeving

Mocht je een pachtcontract willen opzeggen is het belangrijk om eerst goed in beeld te hebben wat dit voor gevolgen heeft voor jouw mestdossier en teeltplan. Door de Wet grondgebonden groei melkveehouderij kan het in de praktijk voorkomen dat er namelijk koeien afgevoerd moeten worden mocht je pachtgrond afstoten. Andere gevolgen kunnen zijn dat het niet meer mogelijk is mest via boer-boer transport af te voeren of dat je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor derogatie in geval je ook maïs teelt. Stel dus een bemestingsplan op, zodat je van tevoren weet wat de gevolgen zijn mocht je minder grond in gebruik hebben.

Lange termijn

Een grondgebonden bedrijfsvoering, dat is één van de hoofdlijnen van het nieuwe mestbeleid (link). Al jaren zien we deze wens terug in de wet- en regelgeving rondom de melkveehouderij. Het is goed om hier rekening mee te houden bij jouw keuze. Met name veehouders met een groot mestoverschot moeten ook op deze kortstondige pachtovereenkomsten zuinig zijn. Ook al zijn veel pachtovereenkomsten kortlopend, toch zien we vaak dat deze overeenkomsten wel lang in stand kunnen blijven. Het is dus belangrijk om goed contact te houden met de verpachter en op de hoogte te blijven van zijn plannen voor de lange termijn. Zodat je niet op een onverwacht moment wordt verrast door een afname van je beschikbare landbouwgrond.       

Pachtovereenkomst

Zowel voor pachter als verpachter raden we je aan de afspraken vast te laten leggen in een pachtovereenkomst. Op deze manier hebben beide partijen beschreven staan welke afspraken er zijn gemaakt. De volgende punten moeten sowieso worden vastgelegd in een pachtovereenkomst: de periode van verpachten/pachten, de kadastrale gegevens, de pachtprijs en het moment van betalen. Daarnaast is het goed om afspraken te maken over betalingsrechten en/of fosfaatrechten. Ook specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het opleveren van de grond bij het einde van de pacht.

Alfa is dichtbij

Zoals hierboven staat beschreven is de keuze voor het aangaan of opzeggen van de pachtovereenkomst een keuze welke van veel factoren afhankelijk is. Voor advies kun je contact opnemen met de Bedrijfskundige adviseurs van onze vestigingen. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees alles over de nieuwe pachtnormen voor 2021.

Koos van Eck

Koos van Eck

Bedrijfskundig adviseur

088 2532954 | kvaneck@alfa.nl


Meer over Koos