Banner

Niet benutte ruimte in natuurbeschermingswetvergunningen

24 februari 2020 | Door:  Herald Aalderink

Het is van groot belang dat jouw natuurbeschermingswetvergunning in overeenstemming is met de feitelijke situatie op jouw bedrijf. Maar is dat in jouw geval ook zo? Gebleken is dat vergunningen die op grond van het Groenmanifest zijn verleend, aanleiding geven tot actie.

Wat is het Groenmanifest?

Met toepassing van de beleidsregel Groenmanifest 2012 zijn voor veel (melk)veehouderijbedrijven in en buiten de provincie Drenthe in de jaren 2012 en 2013 natuurbeschermingswetvergunningen verleend. Deze beleidsregel maakte het namelijk mogelijk om (fors) uit te breiden met ammoniakemissie. Speculerend op toekomstige groei zijn in genoemde periode voor veel nieuwe stallen vergunningen verleend.

Controle

Gebleken is dat om uiteenlopende redenen niet in alle gevallen de vergunde uitbreiding is gerealiseerd. Hierdoor wijkt de feitelijke situatie vaak af van de vergunde situatie. Dit kan bij een Cross Compliance controle door de NVWA worden geconstateerd en vervolgens negatieve gevolgen hebben voor de te ontvangen Europese steun. Daarnaast kan provinciaal toezicht op naleving van de Wet Natuurbescherming in deze situatie tot handhaving leiden. Ook kan een niet met de feitelijke situatie overeenkomende natuurbeschermingswetvergunning gevolgen hebben voor het honoreren van een financieringsaanvraag.

Aanvraag

Voor het in overeenstemming brengen van de vergunde situatie met de feitelijke situatie kan het nodig zijn dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Bij het aanvragen wordt één en ander getoetst aan de door de provincie vastgestelde beleidsregels. Deze regels bevatten de voorwaarden waaronder een nieuwe vergunning kan worden verkregen.

Contact

Herken je vorenstaande? Wil je weten of voor de feitelijke situatie een nieuwe natuurbeschermingswetvergunning nodig is en kan worden verkregen? Of heb je nog geen natuurbeschermingswetvergunning? Neem dan contact op met
Bert Lowijs (088-2533061) of Herald Aalderink (088-2532202).

Herald Aalderink

Herald Aalderink

Bedrijfskundig adviseur

088 2532202 | haalderink@alfa.nl


Meer over Herald