Banner

Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma provincie Utrecht (POP-3)

1 juli 2019 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

De Provincie Utrecht heeft vanaf 27 mei een viertal subsidieregelingen opengesteld welke gericht zijn op innovatie en verduurzaming van de landbouw. Met deze openstelling beoogt de provincie een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Naast de subsidieregeling voor ‘kavelruil en landbouwstructuurversterking’ en ‘kennisoverdracht’ zijn er nog twee interessante subsidieregelingen die rechtstreeks bijdragen aan de investeringskosten.

Samenwerking voor innovaties

Heb je een idee voor het ontwikkelen en beproeven van innovaties voor de landbouw en heb je hierbij een aantal partners nodig, dan is de regeling Samenwerking voor innovaties interessant. Projectmatige samenwerkingsverbanden die een innovatie voor de landbouw verder willen brengen met als doel een beproefd en marktrijp prototype op te leveren, kunnen aanspraak maken op deze regeling. Deze regeling is opengesteld tot en met 26 juli 2019. De subsidie bedraagt 40 tot 100 % van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet ten minste € 50.000,- te bedragen en een maximum van € 200.000,-  Toekenning vindt plaats op basis van een puntentelling.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering

Wil je zelf of samen met een aantal collega’s investeren in onroerend goed, machines of installaties die bijdragen aan duurzame landbouw of die nodig zijn voor innovatieve productiemethoden? De provincie Utrecht stimuleert investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep worden toegepast.

Subsidie is aan te vragen voor fysieke innovatieve investeringen, zoals systemen voor het verwerken van organisch restmateriaal, emissiearme vloeren voor stallen in de melkveehouderij, systemen voor precisielandbouw, investeringen voor uitbreiding van mestopslagcapaciteit, systemen voor energieopslag of aan de investering in een windmolen of kleine windturbine. Alle investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn opgenomen in een investeringslijst. De investeringslijst vindt u terug in het openstellingsbesluit op de site van de provincie Utrecht. Per aanvraag kunt u voor maximaal drie investeringen subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt op het moment van de subsidieverlening 40% van de subsidiabele kosten en dient per project minimaal € 10.000, - te bedragen. Deze regeling is opengesteld tot en met 26 augustus 2019. Toekenning van deze subsidie geschiedt op basis van rangschikking op score.

LEADER

Tot 31 december 2020 kan er ook subsidie worden aangevraagd in het kader van LEADER. Dit is de afkorting voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. De provincie Utrecht is hiervoor onderverdeeld in 3 regio’s, elk met een eigen thema.  Deze subsidieregeling is al opengesteld vanaf 1 april jongstleden en stimuleert op lokaal niveau innovatieve en milieuvriendelijke landbouw die tegelijk concurrerend is.

Alfa is dichtbij

Heb je vragen over deze subsidies en/of wil je ondersteund worden bij de aanvraag hiervan? Neem gerust contact op met één van onze specialisten. 

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit