Banner

Subsidie: Investeren in groen-economisch herstel

28 januari 2022 | Door:  Wouter Vieveen

Vanaf 20 december 2021 is de subsidieregeling “Investeren in groen-economisch herstel” opengesteld. Deze regeling is opengesteld tot en met 14 februari 2022 om 17.00 uur precies.

De subsidiabele investeringen zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. Precisielandbouw en Smart farming
  O.a.: Precisiebemesting, precisieberegening, precisiegewasbescherming, variabel zaaien en poten
 2. Digitalisering
  O.a.: Digitale voorziening weidegang en monitoren van vruchtbaarheid en gezondheid, beslissingsondersteunende software, robotisering duurzame bestrijding, robotisering akker- en weidevogels
 3. Water, droogte, verzilting
  O.a.: Materieel voor vermindering perceelafspoeling, peilgestuurde drainage, waterbeheervoorzieningen, ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang, stuwen
 4. Duurzame bedrijfsvoering
  O.a.: Elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, mestvergistingsinstallaties (enkel energie voor eigen onderneming is subsidiabel), mestopslag en mestaanwending, mestscheiding, aanpassen huisvesting, klimaatbestendige fruitteelt
 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw
  O.a.: Vergistingsinstallaties (enkel energie voor eigen onderneming is subsidiabel), mengteelten zoals strokenteelt, vermindering bodemverdichting, zaaimachines of zaaimachine aanpassing voor vanggewassen, verwerken enkelvoudig krachtvoer, verwerken van organisch restmateriaal, voorziening voor weidegang

Klik hier om alle investeringen in te zien. Zonnepanelen en windturbines maken geen onderdeel uit van deze subsidieregeling.

De subsidie samengevat

Per bedrijf kan een aanvraag worden gedaan voor max. 2 verschillende investeringen.
Elke investering heeft een eigen puntenscore, klik hier voor meer informatie. In deze lijst staat ook welke kosten per investering wel of niet subsidiabel zijn.Het minimale subsidiabele bedrag is € 25.000 en het maximale subsidiabele bedrag is € 150.000. Het subsidiabele bedrag is 60% van de investering(en) wanneer er geen jonge landbouwer in de onderneming zit en 75% van de investering(en) wanneer er wel een jonge landbouwer in de onderneming zit. Een bedrijf kan bij de volgende 2 scenario’s ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer deze onder de € 25.000 subsidiabel bedrag uit komt:

Tweedehands machines en installatie komen niet in aanmerking voor de subsidie. Debetaling, levering en installatie van de investering moet binnen 2 jaar gerealiseerd worden na de subsidieverlening door RVO.

Wanneer het budget in een investeringscategorie wordt overschreden zal er geloot worden, waarbij de aanvragen met investeringen met de hoogste puntenscore als eerste de subsidie toegekend krijgt.

Wanneer voldoe je aan de eisen voor jonge landbouwer?

Wat is er nodig voor de aanvraag?

Meer weten?

Wens je ondersteuning bij het aanvragen van de subiside of heb je vragen? Neem gerust contact op met Wouter Vieveen.  

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter