Banner

Recht op schadevergoeding?

5 oktober 2022 | Door:  Gaby van Deursen

Je runt een cateringbedrijf en over twee dagen heb je een levering voor een groot feest. In de keuken breekt brand uit en het hele pand loopt grote rook- en waterschade op. Kan de opdrachtgever van het feest schadevergoeding eisen, omdat de levering van het buffet niet door kan gaan op de overeengekomen dag?

Je bent aannemer en je hebt bij een concullega stalen deuren met kozijnen besteld voor een van je klanten. De kozijnen en deuren zijn geïnstalleerd bij de klant, maar aan het kozijn is iets verkeerd gemonteerd, zodat de scharnieren langs de kozijnen schuren als de deuren worden gebruikt. Het gevolg is schade aan de poedercoating. Kun je de schade verhalen op de concullega?

Alledaagse zaken waarin vaak de vraag rijst of iemand aansprakelijk kan worden gehouden. In bovenstaande gevallen is de uitkomst verschillend. Wat de uitkomsten zijn en waarom zal in dit artikel worden uitgelegd.

Tekortkoming in de nakoming
In de wet is bepaald dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden. Voor beide situaties geldt dat het cateringbedrijf respectievelijk de concullega tekort is geschoten in de nakoming van hun verplichtingen: er wordt geen buffet geleverd en de deuren en kozijnen werken niet naar behoren.

Overmacht
Op bovenstaande wettelijke regel geldt als uitzondering dat de schuldenaar niet verplicht is de schade te vergoeden als de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. In welke gevallen is dat? Indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dit noemen we overmacht.

Toegepast op de situaties kunnen we stellen dat het cateringbedrijf onder de uitzondering valt: de brand is aangestoken door kwajongens. Het feit dat het cateringbedrijf het buffet niet kan leveren, oftewel de tekortkoming in de nakoming, kan het cateringbedrijf niet worden aangerekend. Betekent dit dat het cateringbedrijf geen schadevergoeding hoeft te betalen? Mocht door de tekortkoming de schuldenaar een voordeel genieten dat hij bij nakoming niet zou hebben gehad, dan heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel. Op dit soort situaties dienen de voorwaarden van ongerechtvaardigde verrijking te worden toegepast. Daar zal in een ander artikel op worden ingegaan.

Wanprestatie
In het geval van de concullega is geen sprake van de uitzondering: de tekortkoming in de nakoming is te wijten aan de concullega. Hij heeft kozijnen en deuren geleverd en geïnstalleerd die niet voldoen aan de overeenkomst. Het gevolg is schade. Deze schade kan worden hersteld. Wil de aannemer schade kunnen verhalen op de concullega, dan dient de aannemer hem in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om de tekortkoming te herstellen. Wordt de schade niet hersteld binnen de redelijke termijn dan kan de aannemer de schade zelf (laten) herstellen en de kosten verhalen op de concullega, mits hij dat heeft medegedeeld bij de ingebrekestelling. Herstelt de concullega de schade niet, dan is hij in verzuim en kan de aannemer zelf over gaan tot herstel of het laten herstellen. De kosten die daaraan zijn verbonden kan de aannemer verhalen op de concullega.

Conclusie
Het is afhankelijk van de situatie of je schade kunt verhalen op je wederpartij. In dit artikel zijn slechts twee situaties uitgelegd. De omstandigheden van de situatie bepalen de mogelijkheden.

Loop je tegen een situatie aan waarin de wederpartij diens verplichtingen niet nakomt en wil je graag weten welke mogelijkheden je hebt? Neem contact op met Gaby van Deursen, een van de andere juridische adviseurs of met je vaste contactpersoon binnen Alfa.

Alfa Bennekom is vanaf 21 november 2022 gevestigd aan de Keesomstraat 11 in Ede. Lees hier meer over: https://www.alfa.nl/bennekom/actueel/alfa-verhuist-op-21-november-naar-ede

Gaby van Deursen

Gaby van Deursen

Juridisch adviseur

088 2531682 | gvandeursen@alfa.nl


Meer over Gaby