Banner

SABE-regeling: laagdrempelig en met korting advies inwinnen

12 maart 2021 | Door:  Jelmer Sietzema

De regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE), onderdeel 'advies- en cursusvouchers', komt in het voorjaar van 2021 terug. Voor de eerste openstelling in november 2020 was de belangstelling zeer groot. Met deze vouchers, ter waarde van 1.500 euro, kunnen ondernemers gebruik maken van onafhankelijk advies of scholing, op het gebied van onder andere stikstofemissie, precisiebemesting en bedrijfsplannen.

De SABE-vouchers zijn bedoeld voor verdiepende advisering  zoals de volgende thema's:

Kringlooplandbouw:

stikstofemissie en hergebruik nutriënten
Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht. Hieronder valt onder andere advies over het emissiearm maken van stallen en het verbeteren van ammoniak-, nitraat- en fosfaatbenutting.
gezonde bodem, water en teeltsystemen
Hierbij gaat het om duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem. Alfa kan je onder andere helpen met een landbouwkundig optimaal (perceelsspecifiek) bemestingsplan.
circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen. Hier kan onder andere aan gewerkt worden door samen te werken in de regio om minder te verspillen in de regio en het efficiënter gebruik maken van reststromen.
natuur-inclusieve landbouw
Bij natuurinclusieve landbouw valt onder andere te denken aan het versterken van de biodiversiteit.
precisielandbouw
Precisielandbouw kan toegepast worden door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen, zoals precisiebemesting.

Duurzaam ondernemerschap:

persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
Binnen dit thema kunnen ondernemers en hun personeel vaardigheden versterken die van belang zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf. Tevens kunnen financieringsplannen onder dit thema worden aangevraagd.
horizontale samenwerking
Hierbij gaat het om samenwerkingen tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en veehouders. 
bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging
Binnen dit thema kun je financieel en persoonlijk advies krijgen over het starten, overnemen of beëindigen van een onderneming. Hierbij kan het gaan om vragen als: hoe regel ik de overname financieel zo goed mogelijk voor alle partijen? Waar moet ik rekening mee houden op het gebied van subsidies en vergunningen wanneer ik mijn onderneming beëindig? Etc.

Onze adviseurs zijn getoetst op vakbekwaamheid en onafhankelijkheid. Dit is de voorwaarde voor opname in het BAS register van RVO.
De regeling wordt, na verwachting, op 1 mei a.s. opengesteld en snel overtekend, dus je moet er snel bij zijn!  Er wordt geloot uit de aanmeldingen die op de dag van overtekening zijn binnengekomen bij RVO. 

Wil je meer informatie? Of wil jij je alvast op de aanmeldingslijst laten plaatsen? Neem dan contact op met Willem Sikkema.
Je kunt Willem Sikkema telefonisch via 088-2532322 en 06-31005105 of via de mail wsikkema@alfa.nl bereiken. 

 

 

Jelmer Sietzema

Jelmer Sietzema

Bedrijfskundig adviseur

088 2532316 | jsietzema@alfa.nl


Meer over Jelmer