Banner

Duurzaamheid en fiscaliteit

27 januari 2020 | Door:  Rogier van Soest

Als je enkele jaren geleden het onderwerp duurzaamheid aansneed dan keek iedereen je aan van: dat is “een ver van mijn bed show”. Al dat “groene gedoe” dat is niet aan mij besteed. Anno 2020 is duurzaamheid niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dat is maar goed ook! Dit besef is noodzakelijk om samen verder te kunnen. Duurzaamheid is namelijk meer dan enkel verstandig omgaan met de natuur. Duurzaamheid gaat veel verder! Denk aan een duurzaam personeelsbeleid, een duurzaam verdienmodel en duurzame relaties. Met andere woorden duurzaamheid heeft invloed op hoe wij met elkaar en nog mondialer hoe wij met de wereld omgaan.  

Idealisme

Er zijn ondernemers die hun bedrijf zijn gestart uit idealisme. Denk aan het voorkomen van het uitbuiten van boeren, het terugdringen van de plastic soep in de oceanen en het hergebruiken van kleding.

Al deze bedrijven dragen op hun manier bij aan het verduurzamen van de maatschappij. Vaak worden deze bedrijven in de vorm van een B.V. uitgeoefend. In de statuten van de B.V. wordt hun doestelling opgenomen en jaarlijks wordt in hun jaarverslag stilgestaan bij hun doestelling. De zogenoemde duurzaamheidsparagraaf. Hierin staat vermeld welke doelen ze hebben bereikt en welke richting ze opgaan de komende jaren.

In Nederland zijn we helaas nog niet zo ver dat er aparte statuten zijn voor een B.V. die duurzaamheid centraal heeft staan binnen de organisatie.

Giften vanwege MVO

Centraal binnen deze bedrijven staat hun beleid omtrent duurzaamheid (MVO). Dit is ingebed tot de kleinste onderdelen binnen de organisatie. Dit is immers de kurk waar de onderneming op drijft. Een belangrijk onderdeel hiervan is het duurzame verdienmodel. Ook deze bedrijven moeten immers een gezond rendement behalen om hun idealen, hun missie te realiseren.

Sommige bedrijven gaan nog een stap verder in hun duurzaamheidsbeleid. Zij stellen een bepaald bedrag beschikbaar (giften) om hun doelstelling nog meer kracht bij te zetten. Op dat moment komt de fiscaliteit om de hoek kijken. Tot zeer recent was de Belastingdienst zoekende hoe met deze giften om te gaan. Met andere woorden zijn deze bedragen, die bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan een goed doel, aftrekbaar van de fiscale winst?

Huidige mogelijkheid aftrekbaarheid giften B.V.

Voor de vennootschapsbelasting (die B.V.’s betalen over hun winsten) is namelijk in de fiscale wetgeving opgenomen dat giften voor maximaal 50% van de winst en afgetopt op een bedrag van € 100.000 ten laste gebracht kunnen worden van de fiscale winst. Het komt echter geregeld voor dat de giften hoger zijn dan dit plafond. Deze beperking geldt echter niet voor de zogenoemde zakelijk giften en hier ontstaat de discussie. Immers wat wordt er verstaan onder zakelijke giften en wat onder “gewone” giften. Er zijn zelfs deskundigen die van mening zijn dat alle giften zakelijke giften zijn en dat je nooit aan het plafond toekomt.

Verruiming giftenaftrek op komst?

Recent (27 november 2019) heeft de Staatssecretaris van Financiën in de beantwoording van vragen aan de Eerste Kamer benoemd dat giften in het kader van MVO-beleid ten allen tijde en zonder maximum volledig ten laste van de winst komen. De Staatssecretaris heeft hiermee gezegd dat giften in het kader van MVO-beleid mogen worden behandeld als bedrijfskosten. Anders gezegd de uitgaven die gedaan worden aan goede doelen die binnen de missie van de onderneming passen komen volledig te laste van de fiscale winst.

Ook de wetgever is zich ervan bewust dat meebewegen met de veranderingen binnen de maatschappij noodzakelijk is. Zij het dat er over het algemeen eerst een periode aan vooraf gaat waarin belastingplichtige en de Belastingdienst zoekende zijn over hoe met deze veranderingen om te gaan. Het standpunt van de Staatssecretaris van Financiën is een mooi voorbeeld van het inspelen op veranderingen binnen de samenleving.

Rogier van  Soest

Rogier van Soest

Senior fiscaal adviseur

088 2532514 | rvansoest@alfa.nl


Meer over Rogier