Banner

Prognose mest, tijd om de balans op te maken

27 oktober 2020 | Door:  Ina Visser

We zitten in het laatste kwartaal van 2020. Traditioneel een periode om de balans op te maken. Waar sta je in de uitvoering van je bemestingsplan, je gebruiksnormenberekening en je Kringloopwijzer. Is er al genoeg mest afgevoerd? Is er al genoeg mest verwerkt of moet er nog (vervangende) mestverwerkingsovereenkomsten worden geregeld? En heb je de beschikking over voldoende dier- en/of fosfaatrechten?

Melkvee en derogatiebedrijven

Als melkveehouder moet je naast het bemestingsplan, ook een KringloopWijzer opstellen. In het bemestingsplan, dat in het voorjaar is opgesteld, is een inschatting gemaakt van de (BEX) voordelen voor stikstof en fosfaat. Dit BEX voordeel kan bepalend zijn voor de hoeveelheid mest die je moet afvoeren en/of verwerken. 

De zomer van 2020 was niet zo extreem als die van de afgelopen 2 jaren. Dit heeft hoogst waarschijnlijk effect op zowel de gras- als maïsopbrengsten en dit kan weer van invloed zijn op de Kringloopwijzer. Heb je in het bemestingsplan 2020 rekening gehouden met een BEX voordeel, dan is nu het moment om kritisch na te gaan of deze voordelen nog realistisch zijn. 

Het gemiddeld aantal dieren, melkproductie, ureumgehalte en gehaltes in de afgevoerde mest kunnen afwijken van de uitgangspunten die in het voorjaar zijn opgenomen in het bemestingsplan. Mocht je je mestgebruik forfaitair verantwoorden, dan kunnen afwijkingen hierin van invloed zijn op de hoeveelheid af te voeren mest, de hoeveelheid te verwerken mest en de benodigde fosfaatrechten.

Wil je niet voor verassingen komen te staan in je mestadministratie, dan adviseren wij jou om op tijd een prognose op te stellen en je bemestingsplan te actualiseren naar de huidige stand van zaken, zodat er nog mogelijkheden zijn tot bijsturen voor het einde van het jaar.

Niet melkveebedrijven

Voor de niet melkveebedrijven is het nu een goed moment om te controleren of je op schema ligt met betrekking tot de mestafvoer en of je kunt voldoen aan de eisen van de mestverwerkingsplicht. Leegstand (langer) van de stallen kan een groot effect hebben op het gemiddeld aantal aanwezige dieren over het afgelopen jaar, waardoor je mogelijk minder mest hoeft af te voeren dan voorgaande jaren. Ook heeft dit invloed op je mestverwerkingsplicht. Door nu een prognose op te stellen, krijg je een reële inschatting of je bijvoorbeeld nog vervangende mestverwerkingsovereenkomsten (VVO’s) moet aanschaffen of dat je zelf de mogelijkheid hebt om deze te verkopen. De overdracht van VVO’s moet uiterlijk 31 december van het lopende jaar bij RVO zijn gemeld. 

Gehaltes in de eindvoorraad mest

Houd er bij de eindvoorraden mest rekening mee dat wanneer er sprake is van afgevoerde en bemonsterde mest, er voor de eindvoorraad uitgegaan moet worden van de gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalte in deze afgevoerde mest. Bij afwijkende gehaltes in afgevoerde mest kan het mogelijk interessant zijn om op het einde van het jaar nog een mestmonster te nemen van de mest in de opslag. 

Vraag het Alfa

Heb je vragen over een actualisatie van het bemestingsplan, de gebruiksnormberekening en/of de KringloopWijzer? Of heb je vragen of je aan je mestverwerkingsplicht kunt voldoen? Of een andere vraag rondom het mestbeleid? Neem dan contact op met Niels Breij of Ina Visser, telefoonnummer 088-2531400. 

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina