Banner

Verhuurders opgelet: breng geen contractkosten of sleutelgeld in rekening!

19 oktober 2021 | Door:  Hanneke Grevengoed - de Swart

Veel huurders klagen over door de verhuurder in rekening gebrachte contractkosten, sleutelgeld of administratiekosten bij aanvang van de huur. Mag een verhuurder deze kosten wel of niet in rekening brengen?

Ymere/Nellestein (ECLI:NL:HR:2012:BV1767)

De wet kent een bepaling die het verhuurders verbiedt om in verband met de totstandkoming van de huurovereenkomst van een woning, een bepaling op te nemen die de verhuurder een niet redelijk voordeel toekent. Zo een bepaling is nietig, wat betekent dat die bepaling van rechtswege (zonder er een beroep op te hoeven doen) nooit heeft bestaan. 

In 2012 liet de Hoge Raad zich uit over de vraag wat heeft te gelden als ‘een niet redelijk voordeel’. De Hoge Raad oordeelde dat daarvan sprake is als tegenover een beding geen of een verwaarloosbare prestatie staat. Ymere bedong bij het afsluiten van de huurovereenkomst € 125,-- aan administratie-/verhuurkosten (inclusief naamplaatje, € 115,-- exclusief naamplaatje), dit werd door de Hoge Raad gekwalificeerd als een niet redelijk voordeel.

Huurders/Woningstichting Rochdale (ECLI:NL:HR:2021:1157)

Medio juli dit jaar heeft de Hoge Raad zich wederom uitgelaten over de vraag wanneer sprake is van een niet redelijk voordeel. De Hoge Raad heeft in dit arrest een stappenplan gegeven en dat luidt kort en goed als volgt.

  1. Tegenover het bedongen voordeel dient een tegenprestatie te staan. Wanneer de tegenprestatie geen of een verwaarloosbaar voordeel oplevert voor de huurder en voornamelijk of uitsluitend het eigen voordeel van de verhuurder (waaronder de Hoge Raad mede begrijpt de prestaties die horen bij een normale woningexploitatie), zal dit voordeel niet redelijk zijn. Dat is slechts anders indien uit bijzondere omstandigheden iets anders volgt.
  2. Als het voordeel niet uitsluitend of voornamelijk de belangen van de verhuurder dient, dan dient beoordeeld te worden of de hoogte van de kosten in een redelijke verhouding staat tot het verschafte voordeel. 

De Hoge Raad merkt overigens nog op dat zij geen onderscheid maakt tussen geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde huur. In beide gevallen geldt dus bovenstaand stappenplan en zal sleutelgeld, administratiekosten, contractgeld of ieder ander creatief label al snel niet redelijk zijn. Per slot van rekening, bij prestaties die horen bij de normale woningexploitatie is met name de verhuurder gebaat. Huurders kunnen de gevraagde kosten na het sluiten van de overeenkomst als gevolg daarvan terugvragen. Verhuurders kunnen dergelijke kosten dus beter verrekenen in de huurprijs. 

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mariska Zentveldt, met één van onze juridisch adviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!
 

Hanneke Grevengoed - de Swart

Hanneke Grevengoed - de Swart

Marketing & Sales

088 2533222 | hgrevengoed@alfa.nl


Meer over Hanneke