Banner

Geld onttrekken aan de Pensioen BV kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder

8 juni 2022 | Door:  Mariska Zentveldt

Onder omstandigheden kan het zijn dat een bestuurder aansprakelijk is voor de schade in verband met het onttrekken van geld aan een Pensioen BV, zo oordeelde de rechtbank Limburg recent (ECLI:NL:RBLIM:2021:10018). De bestuurder moet dan een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt, waardoor hij onrechtmatig heeft gehandeld. Bij het overlijden van de bestuurder kunnen ook zijn erfgenamen aansprakelijk zijn voor de door de bestuurder veroorzaakte schade.

Situatie

Wat wil het geval? Een man en vrouw zijn in 2012 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant werd bepaald dat de man en vrouw ieder voor de helft aanspraak hadden op het in de Pensioen BV opgebouwde vermogen. Ook werd bepaald dat voor uitkeringen aan de man en de vrouw niet alleen een handtekening nodig was van de man, maar ook van de bestuurder (broer van de man en dus ex-zwager van de vrouw). Die laatste werd gekozen door de vrouw. In de periode van 2015 tot en met 2017 werden door de vrouw pensioenuitkeringen uit de Pensioen BV ontvangen die qua hoogte steeds iets afnamen.

De bestuurder komt vervolgens te overlijden en in 2018 ontvangt de vrouw vervolgens een brief namens de Pensioen BV met daarin de mededeling dat aan haar niet langer pensioenuitkeringen uit de Pensioen BV kunnen worden betaald. Na het overlijden van de bestuurder blijkt dat eerder gelden uit de Pensioen BV zijn onttrokken, zonder dat daarvoor tweemaal een handtekening was gezet. De vrouw startte daarop een procedure tegen de weduwe van de bestuurder.

Het standpunt van de vrouw was dat door de bestuurder onrechtmatig geld was onttrokken uit de Pensioen BV. De bestuurder was de enige bestuurder en kon dus ook als enige de bedragen uit de Pensioen BV hebben onttrokken, aldus de vrouw, en dat is onrechtmatig. Als erfgename is de weduwe van de bestuurder gehouden om de door de vrouw geleden schade aan haar te vergoeden.

Rechtbank

De rechtbank Limburg volgt de stelling van de vrouw dat de bestuurder als enige geld kon onttrekken aan de Pensioen BV?. Het criterium of een bestuurder privé aansprakelijk is voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen, is de volgende. Een bestuurder kan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt als het handelen dan wel nalaten van de bestuurder in de gegeven omstandigheden erg onzorgvuldig is ten opzichte van bijvoorbeeld een schuldeiser. Van een persoonlijk ernstig verwijt zal volgens de Hoge Raad in ieder geval sprake kunnen zijn als vaststaat dat de bestuurder wist of behoorde te weten dat zijn handelswijze tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Daarnaast moet de bestuurder ook weten dat de vennootschap geen verhaal zou bieden voor de ontstane schade als gevolg van het niet kunnen bieden van verhaal. Ook kunnen andere omstandigheden zich voordoen op grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen. Denk aan het voortzetten van de onderneming terwijl er onvoldoende continuïteitsperspectief is, plegen van strafbare feiten, het niet afsluiten van voor de bedrijfsvoering gebruikelijke bedrijfsverzekeringen etc.

In dit geval stond vast dat gelden waren onttrokken en dat ook niet (altijd) werd voldaan aan het vereiste van twee handtekeningen. Kort gezegd neemt de rechtbank aan dat de onttrekkingen door de bestuurder hebben plaatsgevonden, ofwel hij deze heeft toegestaan en niet ongedaan heeft gemaakt. Om die reden kan de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt en dat is onrechtmatig nu de vrouw niet meer over het pensioen kan beschikken. De weduwe van de bestuurder moet de door de bestuurder veroorzaakte schade aan de vrouw vergoeden.  

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Mariska Zentveldt, met één van onze juridisch adviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij!

Mariska Zentveldt

Mariska Zentveldt

Juridisch adviseur

088 2533206 | mzentveldt@alfa.nl


Meer over Mariska