Wijzigingen tarieven en heffingskortingen

18 september 2019 | Door:  Arne de Beer

Iedereen die werkt gaat er op vooruit, aldus het Belastingplan 2020.

De lastenverlichting wordt bereikt door snellere invoering van het tweeschijvenstelsel én een verhoging van heffingskortingen. Burgers betalen hierdoor in 2020 minder. Om geld vrij te maken wordt de lastenverlichting voor bedrijven deels teruggedraaid.  

Tweeschijvenstelsel al in 2020

Het kabinet heeft in 2018 de lijnen uitgezet van de zogenoemde ‘sociale vlaktax'. De invoering van een tweeschijvenstelsel zou pas in 2021 plaatsvinden, maar nu gebeurt dat al in 2020. Vanaf volgend jaar gelden voor veel belastingbetalers nog maar twee belastingtarieven.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

In onderstaande tabel staan de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze gelden vanaf 2020 voor iedereen die is geboren op of na 1 januari 1946 en die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

En dit is het doel voor 2021:

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is inkomensafhankelijk; hoe lager het inkomen in box 1, hoe hoger de korting. Met ingang van 2020 wordt het vertrekpunt van de algemene heffingskorting verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting voor werkenden omhoog.

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is nu 25%. Er was aangekondigd dat dit tarief zou worden verhoogd naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Deze verhoging is gematigd, omdat de tarieven voor de vennootschapsbelasting minder werden verlaagd. Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van de bv (besloten vennootschap) aan de aandeelhouder (dga) in privé. Deze tariefsverhoging ziet ook op reeds bestaande winstreserves die in het verleden zijn ontstaan in de bv.

Tip!
Door de verhoging van het tarief kan het voordeliger zijn om in 2019 nog een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter verlaging van de schulden aan de bv.

Geen aanpassing forfaitair rendement box 3

De belastingheffing in box 3 wijzigt in 2020 niet. Het tarief blijft 30%, alleen het heffingsvrij vermogen wordt in 2020 € 30.846 in plaats van € 30.360 (in 2019). Ook de systematiek voor het vaststellen van het forfaitaire rendement is ongewijzigd. Wel zal het percentage in 2020 lager zijn dan in 2019, want voor 2020 is het gemiddelde spaarrendement over de periode juli 2018 tot en met juni 2019 bepalend. In die periode was de rente lager dan in de periode daarvoor. 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting

Om de lasten van de burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Met ingang van 1 januari 2020 is het tarief van de vennootschapsbelasting:


Tariefsverhoging Innovatiebox

De voordelen uit innovatieactiviteiten worden, onder voorwaarden, belast tegen 7% in de vennootschapsbelasting. Dit tarief stijgt naar 9% in 2021. De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Van innovatief onderzoek is onder andere sprake als een bv speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft verricht, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Verhoging overdrachtsbelasting voor niet-woningen

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions, gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 7%.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne