Banner

Wet bescherming bedrijfsgeheimen: wat heb je eraan?

14 maart 2019 | Door:  Erna Hertog-Visser

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2016/943/EU). De wet geeft de houder van een bedrijfsgeheim meer bescherming. Wat moet je precies weten over de Wbb?

In de Wbb is vastgelegd wat een bedrijfsgeheim is. Ook regelt de Wbb wat wordt verstaan onder onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen en welke maatregelen je kunt treffen om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Wat is een bedrijfsgeheim in de zin van de Wbb?

Een bedrijfsgeheim is informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

Wanneer is sprake van een inbreuk?

In artikel 2 van de Wbb is uitgewerkt wanneer het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim onrechtmatig is. Dit is bijvoorbeeld het geval als het bedrijfsgeheim is verkregen door het onbevoegd kopiëren van documenten of als inbreuk is gemaakt op een geheimhoudingsovereenkomst.

Vanwege de belangen bij onder meer innovatie, concurrentie en vrijheid van meningsuiting is in de Wbb ook expliciet opgenomen wanneer het verkrijgen van bedrijfsgeheimen niet onrechtmatig is.

Welke maatregelen kun je nemen?

Op vordering van de houder van het bedrijfsgeheim kan de rechter de inbreukmaker verschillende maatregelen opleggen. Hierbij kun je onder andere denken aan het terugroepen van de inbreukmakende goederen of het vernietigen van bestanden en het opleggen van verboden. Ook kan een inbreukmaker verplicht worden om de schade te vergoeden die de houder van het bedrijfsgeheim door zijn toedoen heeft geleden.

Wat brengt deze wet de houder van bedrijfsgeheimen?

Tot de invoering van de Wbb verliep de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland via het leerstuk van de onrechtmatige daad, het contractenrecht en het strafrecht. Een houder van bedrijfsgeheimen kan zich nu direct op de Wbb beroepen en de maatregelen die in deze wet zijn opgenomen. De positie van de houder van bedrijfsgeheimen is dan ook versterkt.

Ondanks de Wbb blijft de noodzaak van gedegen contracten en geheimhoudingsbedingen bestaan. Zoals ook blijkt uit bovenstaande definitie moet de houder van een bedrijfsgeheim ‘redelijke maatregelen’ treffen om zijn of haar bedrijfsgeheim daadwerkelijk geheim te houden.

Voor een deskundig advies over jouw contracten en bedrijfsgeheimen kun je een van de bedrijfsjuristen van Alfa raadplegen. 

Erna Hertog-Visser

Erna Hertog-Visser

Juridisch adviseur

088 2532941 | ehertog@alfa.nl


Meer over Erna