Banner

Wat betekent corona voor boerderij met nevenactiviteit?

27 maart 2020 | Door:  Hans de Bie

In de agrarische sector zien we de afgelopen jaren een toename van nevenactiviteiten, zoals boerderijwinkels en campings. Veel ondernemers zijn daar zeer succesvol in. Bij een aantal ondernemers zijn die activiteiten in de loop van de jaren zelfs de hoofdtak geworden. Maar nu voelen veel ondernemers in die zogenaamde multifunctionele landbouw de impact van corona op het verdienmodel van hun neventak.

Boerderijwinkels

In de wteede helft van maart stijgt de omzet bij de boerderijwinkels. Aan de ene kant verschuift de voedselconsumptie van horeca naar retail. Aan de ander kant zijn in supermarkten producten soms uitverkocht, zoals aardappelen. Ook boerderijwinkels vragen aandacht voor het voldoende afstand houden en moeten maatregelen treffen voor het beschermen van personeel.

Zorglandbouw

De meeste zorgboerderijen met dagbesteding en/of logeeropvang zijn gesloten of bieden alleen nog zorg aan mensen die geen andere mogelijkheden hebben. Dit heeft veel impact op de zorgbehoevenden en mantelzorgers. Zorgboerderijen met wonen zijn geopend met de beperking dat er naast het personeel niemand naar binnen mag. Dit is een grote impact die gepaard gaat met een forse omzetdaling.

Agrarische kinderopvang

In de agrarische kinderopvang mogen alleen kinderen worden opgevangen van ouders met vitale beroepen. Daardoor is de bezettingsgraad zeer fors teruggelopen. Eind maart 2020 lopen de betalingen in de kinderopvang nog gewoon door. Er is dus nog geen omzetdaling. Het is echter de vraag hoe zich dat de komende maanden verder ontwikkelt bij een langere sluiting.

Boerderijeducatie

De maatregel om scholen te sluiten geldt uiteraard ook voor de boerderij-educatie. De omzetten in deze nevenactiviteit liggen niet heel erg hoog. Sluiten is niet direct van grote invloed op de liquiditeit van de bedrijven. Het effect van de schoolsluiting zal wel een na-ijleffect op de boerderijeducatie hebben. Zodra de scholen weer opengaan zal een les op de boerderij niet direct hoog op de agenda staan bij de scholen.

Recreatie en toerisme

Ook de horeca en vergaderlocaties op de boerderij liggen stil. Het seizoen start meestal rond 1 april, maar de klanten blijven voorlopig nog weg. Dit is uiteraard afhankelijk van de vervolgmaatregelen vanuit de overheid. Omdat de omzetpiek in deze branche in de periode april-oktober ligt, kan het omzetverlies wel eens erg groot zijn. Dat is direct van invloed op de liquiditeit en mogelijk de continuïteit van de bedrijven en/of de nevenactiviteit.

Omzet is niet meteen op peil

In de multifunctionele landbouw moet je in de specifieke takken rekening houden met een na-ijleffect. Als de maatschappij na de coronacrisis weer op gang komt, zal het waarschijnlijk nog een tijd duren voordat de omzet weer op peil is. Een daling van de omzet heeft vaak direct invloed op de liquiditeit van je bedrijf.

Ontstaat er een liquiditeitstekort, dan kun je maatregelen treffen. De overheid heeft een crisispakket samengesteld voor bedrijven die worden geraakt. Alle maatregelen zijn in kaart gebracht op onze website www.alfa.nl/coronavirus

Hierin zijn ook de specifieke maatregelen vanuit de banken opgenomen, zie Uitstel van aflossingen.

Wacht niet af!

Of er liquiditeitstekorten ontstaan door een dalende omzet is uiteraard sterk afhankelijk van het aandeel van de nevenactiviteit in je totale omzet. Verwacht je voor de komende periode liquiditeitsproblemen? Breng dan de liquiditeitsontwikkeling van je bedrijf in beeld. Schakel tijdig met je bank om gebruik te maken van de standaardregeling van uitstel van aflossing.

Maatwerkoplossing

Als uitstel van aflossing niet toereikend is, moet er een maatwerkoplossing komen. Dat geldt ook voor bedrijven die onder intensieve begeleiding van de bank vallen. Daarbij wordt een goede beoordeling gemaakt van het perspectief op langere termijn van het bedrijf. Dat is maatgevend voor een eventuele oplossing. Een goede liquiditeits- en rentabiliteitsprognose is een belangrijke vereiste vanuit de bank.

Ondersteuning

Wil je ondersteuning bij het goed in kaart brengen van de rentabiliteit en liquiditeit van je éébedrijf? En zoek je een goede maatwerkoplossing? Neem dan contact op met één van de specialisten van Alfa. Met ruim 30 vestigingen zijn we overal dichtbij.

Hans de Bie

Hans de Bie

Marktmanager Food & Agri

088 253 1015 | hdebie@alfa.nl


Meer over Hans