Banner

Vrijwilligersvergoeding en werkkostenregeling

20 april 2021 | Door:  Erik Bos

Veel organisaties in ons land werken niet alleen met betaalde krachten, maar ook met vrijwilligers. Misschien jij ook wel. Deze vrijwilligers ontvangen vaak een kleine maandelijkse vergoeding. Is deze vergoeding onbelast of moet je deze eerst aanwijzen als (onbelast) eindheffingsloon in de vrije ruimte? En hoe behandel je een feestgeschenk voor een vrijwilliger of een bedrijfsuitje waaraan een vrijwilliger deelneemt?

Voor vrijwilligers geldt een speciale vrijwilligersregeling waarbinnen onbelaste vergoedingen mogelijk zijn. Of de vergoedingen belast of onbelast zijn, is afhankelijk van:

  1. de kwalificatie van jouw organisatie;
  2. het antwoord op de vraag of de vrijwilliger een arbeidsovereenkomst met je heeft of de werkzaamheden voor zijn beroep doet en
  3. de hoogte van de vergoeding. Hieronder gaan wij op deze drie criteria in.

1. Kwalificatie van jouw organisatie

De speciale vrijwilligersregeling pas je alleen toe als jouw (niet commerciële) organisatie (a) niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld; (b) een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is of (c) een sportvereniging of sport-stichting is. Bij ANBI’s of sportorganisaties is de rechtsvorm of het al dan niet vennootschapsbelasting hoeven betalen overigens niet van belang.

2. Arbeidsovereenkomst of beroep

Doet de vrijwilliger de werkzaamheden voor jouw organisatie voor zijn beroep (bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel) óf is sprake van een arbeidsovereenkomst tussen jouw organisatie en de vrijwilliger, dan kan de speciale vrijwilligersregeling ook niet worden toegepast.

3. Vrijwilligersvergoeding

Ten slotte geldt de speciale vrijwilligersregeling alleen als de vrijwilliger uitsluitend vergoedingen en verstrekkingen ontvangt van maximaal € 5,00 per uur met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Is de vrijwilliger jonger dan 21 jaar dan geldt een maximale uurvergoeding van € 2,75 met een maximum van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

Vrijwilligersregeling en werkkostenregeling

Als voldaan is aan alle drie de voorwaarden kun je de speciale vrijwilligersregeling toepassen. De vrijwilliger wordt geacht niet in dienstbetrekking werkzaam te zijn bij jouw organisatie. De vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast. Je hoeft dan ook geen loonheffing in te houden.

Er is in die situatie dus geen sprake van loon. De vergoedingen tellen daarom niet mee voor de loonsom die bepalend is voor de omvang van jouw vrije ruimte. Die vrije ruimte is het budget dat je hebt om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan jouw medewerkers te doen. Deze bestaat uit drie procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van alle medewerkers. Is de fiscale loonsom hoger dan € 400.000, dan geldt voor het meerdere een percentage van 1,18. Omdat de vrijwilligersvergoeding niet meetelt voor de werkkostenregeling is het verder niet nodig en ook niet mogelijk om de vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte.

De waarde van een feestgeschenk en/of een bedrijfsuitje telt mee voor de grenzen van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Het is dus niet mogelijk om € 1.800 vergoeding per jaar te geven en daarnaast bijvoorbeeld nog een kerstpakket en/of een bedrijfsuitje. Gebeurt dit wel, dan kan jouw organisatie vanwege overschrijding van de vrijwilligersvergoeding de speciale vrijwilligersregeling niet toepassen.

Voorbeeld

Voor vereniging X werken 3 vrijwilligers. Vrijwilliger A krijgt per activiteit betaald: hij krijgt € 9 voor een activiteit van 2 uur, die hij tienmaal per maand voor de organisatie doet. Vrijwilligers B en C krijgen allebei een vergoeding van € 4 per uur en zijn 35 uur per maand actief. Vrijwilliger C declareert per maand ook nog € 47,50 reiskosten. Alle vrijwilligers zijn 22 jaar of ouder. Omdat de uurvergoeding voor de vrijwilligers niet hoger is dan € 5, vallen A, B en C onder de fiscale definitie van vrijwilliger.

Aan de hand van de uitbetaalde bedragen moet de vereniging beoordelen of de vrijwilligersvrij-stelling van toepassing is. Vrijwilliger A blijft onder de € 180 per maand en ook onder de € 1.800 per jaar, dus de vergoeding is onbelast. Vrijwilliger B krijgt € 140 per maand en blijft daarmee onder het maandbedrag van € 180. Als de vereniging ervoor zorgt dat het jaarbedrag niet boven de € 1.800 uitkomt, is de vergoeding onbelast. Vrijwilliger C krijgt € 187,50 (€ 140 plus € 47,50 reiskostenvergoeding) en komt daarmee boven het maandmaximum, dat geldt voor het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen, inclusief kostenvergoedingen. De vrijwilligersvrijstelling is op vrijwilliger C niet van toepassing: de vereniging moet vaststellen of deze persoon is aan te merken als werknemer. | Bron: Belastingdienst

Vrijwilligersregeling niet van toepassing?

Kun je de vrijwilligersregeling niet toepassen, bijvoorbeeld vanwege overschrijding van de vrijwilligersvergoeding, dan zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden of er sprake is van een dienstbetrekking. Jouw adviseur van Salaris en Personeel kan je hierover meer vertellen. Aarzel daarom niet contact met hem of haar op te nemen!

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik