Banner

Vraag maar Raak: “Wat zijn de belangrijkste fiscale wetsvoorstellen uit de Voorsjaarsnota 2022 van het Kabinet?”

30 juni 2022 | Door:  Marco van Voorst

‘’Ik (Gerko Vlastuin) ben ondernemer en heb een eigen kledingwinkel. Deze kledingwinkel exploiteer ik vanuit een BV-structuur. Ik las dat het Kabinet in de Voorjaarsnota 2022 fiscale voorstellen heeft gedaan. Graag hoor ik de belangrijkste wetsvoorstellen, of deze op mijn onderneming en fiscale producten van invloed zijn en of ik hierop actie moet ondernemen.”

In deze rubriek antwoorden onze specialisten op jullie vragen. Heb je een vraag voor één van onze specialisten, laat het ons dan weten.

Deze maand beantwoordt fiscalist Marco van Voorst een vraag over de belangrijkste fiscale wetsvoorstellen uit de Voorjaarsnota 2022.

Beste Gerko,

Wat leuk dat jij mij vraagt wat de belangrijkste fiscale wetsvoorstellen uit de Voorjaarsnota 2022 zijn. Ik benoem allereerst de belangrijkste fiscale wetsvoorstellen uit de Voorjaarsnota 2022. Daarbij geef ik aan welke invloed deze wetsvoorstellen op jouw onderneming hebben en of jij hierop actie moet ondernemen.

Verlaging schijfgrens vennootschapsbelasting
Het tarief (2022) voor de vennootschapsbelasting voor winsten tot € 395.000 (eerste tariefschijf) bedraagt 15%. Over het meerdere van de winst is in de tweede tariefschijf 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd.

In de Voorjaarsnota 2022 wordt het wetsvoorstel gedaan om deze zogenoemde eerste schijfgrens per 2023 te verlagen van € 395.000 tot € 200.000. Het effect hiervan is dat bedrijven eerder het hoge tarief (25,8%) vennootschapsbelasting betalen over de gerealiseerde winst.

Tip: Als deze wijziging wordt ingevoerd adviseren wij jou om begin 2023 voor jouw besloten vennootschappen te verzoeken om passende voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2023. Zodoende kun je de hogere vennootschapsbelastinglast in termijnen voldoen en ben je op een later tijdstip geen belastingrente aan de Belastingdienst verschuldigd.

Vrijvalwinst bij fiscaal product zoals lijfrente
Bij het ingaan van een lijfrente ontstaat een vrijvalwinst. Deze vrijvalwinst wordt veroorzaak door het verschil in rente die moet worden gehanteerd voor de vaststelling van de uitkering (u-rendement+0,5%) en de rente die vervolgens moet worden gehanteerd om op basis van de betreffende uitkering de fiscale verplichting vast te stellen (4%). De vrijval kan aanzienlijk zijn als het gaat om grote verplichtingen. Deze vrijval is een bate voor de BV. Indien er geen te verrekenen verliezen zijn, zal dit in het jaar van ingaan leiden tot een hogere grondslag voor de VPB. Gezien de aanstaande verlaging van de eerste schijf wordt een grote vrijval mogelijk (deels) tegen het hoge VPB-tarief belast. Het maximale nadeel van het niet tijdig plannen van de vrijval van de voorziening kan dus meer dan € 20.000 (€195.000 x 10,8%) bedragen.

Tip 1: Deze vrijval kan (gedeeltelijk) worden voorkomen door de lijfrente (gedeeltelijk) af te storten met liquiditeiten.

Tip 2: Door de lijfrente nog dit jaar om te zetten of af te storten kan een vrijval (tegen het lagere VPB- tarief) worden geforceerd. In veel gevallen zal het niet gewenst zijn dat de lijfrente nu al direct ingaat omdat de AOW-leeftijd nog (lang) niet bereikt is. Dit zou voorkomen kunnen worden door de lijfrente om te zetten van een gerichte naar een zuivere lijfrente welke niet direct ingaat. Bij een contractuele variabele rente wordt aan de hand van het beschikbare kapitaal een uitgestelde zuivere lijfrente berekend. Daardoor bepaal je nu al de hoogte van de uitkering zoals deze gaat gelden op de latere ingangsdatum. Op deze manier wordt een vrijval bewerkstelligd in het jaar van omzetting zonder dat de uitkering direct in hoeft te gaan. Ingeval van een contractuele vaste rente is de berekening van de uitgestelde uitkering complexer.

Invoering van tweede tariefschijf in box 2
Het tarief (2022) box 2 voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 26,9%. In de Voorjaarsnota wordt het wetsvoorstel gedaan om per 2024 een tweede schijf voor box 2 te introduceren.

In dat voorstel bedraagt het basistarief 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon. Door invoering van een tweede schijf is over het meerdere inkomen in box 2 29,5% inkomstenbelasting verschuldigd.

Als bovengenoemde voorstel wordt ingevoerd heeft dat tot gevolg dat je over het inkomen in box 2 boven de € 67.000, of in geval van fiscaal partners € 134.000, in box 2 aanvullend 3,5% inkomstenbelasting bent verschuldigd.

Tip: Door deze mogelijke wetswijziging adviseren wij jou een voorgenomen dividenduitkering boven de genoemde grenzen goed te plannen. Met de voorgenomen wetswijziging is het fiscaal immers voordelig om de dividenduitkering (indien mogelijk en aan de voorwaarden wordt voldaan) al in 2023 uit te keren. Zodoende bespaar je daarmee de aanvullende belastingheffing in box 2 die je per 2024 bent verschuldigd.

Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting
Het tarief (2022) voor de overdrachtsbelasting bedraagt:

Het algemene tarief van 8% is in het coalitieakkoord reeds verhoogd tot 9%. In de Voorjaarsnota 2022 wordt per 2023 een aanvullende verhoging van 9% tot 10,1% voorgesteld. Deze verhoging geldt voor verkrijgingen van niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die niet zelf (anders dan tijdelijk) de woningen als hoofdverblijf gebruiken.

Tip: Als de wijziging van het algemene tarief per 2023 wordt doorgevoerd kan het wenselijk zijn om onroerende zaken (vallend onder het algemene tarief) nog in 2022 over te dragen ter besparing van overdrachtsbelasting.

Wij adviseren jou graag over de gevolgen van de voorgenomen wetsvoorstellen in de Voorjaarsnota 2022. Tevens begeleiden wij jou graag bij het aanvragen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting, het uitkeren van dividend, het omzetten of afstorten van een lijfrente en bij de overdracht van onroerende zaken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je door Alfa aanvullend advies over de voorgestelde fiscale wetsvoorstellen in de Voorjaarsnota 2022? Neem dan contact met ons op.

Alfa Bennekom is vanaf 21 november 2022 gevestigd aan de Keesomstraat 11 in Ede. Lees hier meer over: https://www.alfa.nl/bennekom/actueel/alfa-accountants-bennekom-verhuist-naar-ede

Marco van Voorst

Marco van Voorst

Belastingadviseur

088 2531679 | marcovanvoorst@alfa.nl


Meer over Marco