Banner

Tips voor de btw

9 november 2020 | Door:  Harm-Jan de Boer

Door de btw-regels goed in acht te nemen kan soms ‘makkelijk’ geld worden verdiend. Maar het kan je ook behoeden voor onverwachte naheffingen met daar bovenop misschien wel boetes. Daar komt bij dat de btw-regelgeving niet altijd even eenvoudig is. Kortom, voldoende reden om in deze eindejaartips afzonderlijk aandacht te vragen voor de btw. Het gaat per slot van rekening elke ondernemer aan.

Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte
Maak gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)
Houd de herzieningstermijn in de gaten
Vraag de btw op oninbare vorderingen terug
Bereid je voor op Brexit
Wat kun je doen ter voorbereiding op de Brexit?
Zonnepanelen op woon-bedrijfspand: meer btw terug
Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte van het jaar

Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2020 inleveren. Vergeet hierin niet de uitgaven voor jouw personeel en relatiegeschenken. De btw op deze uitgaven is niet altijd aftrekbaar, ook niet als je prestaties verricht die belast zijn met btw. Personeelsuitgaven zijn bijvoorbeeld personeelsuitjes en het bekende kerstpakket. Relatiegeschenken kunnen verschillend van aard zijn, maar ook hier is een bekend voorbeeld het kistje wijn met kerst. Voor een aantal voorzieningen geldt een uitzondering of een speciale regeling. Dit geldt onder meer voor verhuiskosten, de auto van de zaak en voor fietsen. De btw ten aanzien van personeelsuitgaven is in beginsel niet aftrekbaar als de uitgaven voor het personeelslid in een jaar meer bedraagt dan € 227 ex btw. Blijven de uitgaven onder dit bedrag, dan is de btw wel aftrekbaar.

Let op!
Dit betekent dat je moet berekenen wat de uitgaven aan personeelsvoorzieningen per werknemer in een jaar zijn geweest.

Ook de aftrek van btw op relatiegeschenken is soms beperkt. De btw is namelijk niet aftrekbaar als de ontvanger van jouw geschenk – als hij het zelf zou kopen – minder dan 30% van de btw in aftrek zou kunnen brengen én je in dat jaar aan deze relatie meer dan € 227 (ex btw) aan relatiegeschenken hebt gegeven. Heb je op genoemde uitgaven in de loop van het jaar te veel of juist te weinig btw in aftrek gebracht, dan dien je dit in de laatste btw-aangifte te corrigeren.

Maak gebruik van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

De kleine ondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting is per 2020 gewijzigd. De nieuwe KOR is een vrijstellingsregeling. Ondernemers met een lagere jaaromzet dan € 20.000 kunnen hiervoor kiezen. De regeling is niet verplicht. De keuze voor de nieuwe KOR houdt in dat je geen btw in rekening hoeft te brengen en automatisch bent ontheven van allerlei btw-verplichtingen. Houd er rekening mee dat je ook je recht op btw-aftrek verliest.

Let op!
De nieuwe KOR geldt nu ook voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen.

Ondernemers die hebben gekozen voor de nieuwe KOR en die vervolgens in de loop van enig jaar de omzetgrens van € 20.000 overschrijden, worden vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Met name voor ondernemers die te maken hebben met afnemers/klanten die de btw niet kunnen terugvragen, kan de KOR uitkomst bieden.

Ondernemers die de nieuwe KOR willen toepassen, dienen dit tijdig te melden bij de inspecteur. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in beginsel voor drie jaar.

Houd de herzieningstermijn in de gaten

Als je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw hebt aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Dit is het geval als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf. Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen of juist terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Wij kunnen je hierover meer vertellen.

Let op!
Ook voor roerende zaken waarop dient te worden afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt echter het jaar van ingebruikname en de vier jaren erna.

Vraag de btw op oninbare vorderingen terug

Als je afnemers/debiteuren je niet betalen, dan kun je de al in rekening gebrachte en afgedragen btw onder voorwaarden terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat je afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. Bij fictie is een niet betaalde vordering sowieso één jaar na de opeisbaarheid daarvan oninbaar. Je doet er dan verstandig aan de btw in dat tijdvak via de btw-aangifte terug te vragen. Een later ingediend verzoek om teruggaaf biedt minder zekerheid op succes. Soms is ook al eerder duidelijk dat je niet meer op betaling hoeft te rekenen.

Tip!
Als een vordering één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald, kun je de btw terugvragen.

Let op!
De btw op de vordering kan in de reguliere aangifte worden teruggevraagd in het tijdvak waarin de vordering oninbaar is gebleken.

Bereid je voor op Brexit

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

Na de overgangsperiode komen er veranderingen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie. Als het VK en de Europese Unie geen afspraken met elkaar kunnen maken, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het schadelijkste economische scenario.

Wat kun je doen ter voorbereiding op de Brexit?

Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om je bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Bijvoorbeeld:

Tip!
Wat zijn voor de gevolgen van de Brexit voor je bedrijf? Doe de Brexit Impact Scan en ga naar het Brexit Loket.

Zonnepanelen op woon-bedrijfspand: meer btw terug

Heb je in 2020 zonnepanelen geplaatst op je woning en/of bedrijfspand, dan kun je misschien meer btw terugvragen dan je denkt. De btw op de zonnepanelen kun je sowieso (deels) terugvragen, omdat je een deel van de energieproductie btw-belast aan het net levert. Hetzelfde geldt voor de energie ten behoeve van het btw-belast zakelijk gebruik van de woning of het bedrijfspand.

Tip!
Mogelijk kom je ook nog in aanmerking voor energie-investeringsaftrek.

Tip!
Mogelijk kun je ook een deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn tot het btw-ondernemingsvermogen rekenen, als gevolg waarvan je dan ook over dat deel van de bouw- of verbouwingskosten van de woning de btw kunt terugkrijgen. Deze kwestie ligt nu voor de rechter. Neem contact met ons op als je meer wilt weten.

Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte van het jaar

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kunt brengen, althans, als je de auto gebruikt voor btw-belaste omzet.

Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip!
Voor de auto van de zaak die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek hebt gebracht. 

Let op!
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je moet dan wel een (globale) kilometerregistratie bijhouden. Houd er rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Tip!
De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor je bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

Sluit 2020 fiscaal slim af met onze eindejaarstips

Wil je meer tips om fiscaal voordelig te handelen? Op verschillende gebieden hebben wij fiscale tips uiteengezet, die je eind 2020 nog kunt doorvoeren. Bekijk ze op onze speciale pagina met eindejaarstips.

Lees meer

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan