Banner

Tips voor de btw

3 december 2019 | Door:  Harm-Jan de Boer

1. Verlaagde btw-tarief elektronische uitgaven

Het lage btw-tarief van 9% is onder meer van toepassing op boeken, kranten en tijdschriften. Vanaf 2020 zal het lage tarief ook gaan gelden voor boeken, kranten en tijdschriften die langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. In beginsel kan dit resulteren in een prijsverlaging van 9%, indien de btw-verlaging volledig doorwerkt in de consumentenprijs.

2. Pas de KOR dit jaar nog toe

Indien je op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent, komt je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval hoef je een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien je op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.

Let op!
Het bedrag dat als gevolg van de KOR niet hoeft te worden afgedragen (of wordt terugontvangen), is een extra opbrengst in de winst.

3. Houd de herzieningstermijn in de gaten

Heb je in de afgelopen tien jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het jaar van ingebruikname en de negen opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Dit is het geval als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf. Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Wij kunnen je hierover meer vertellen.

Let op!
Ook voor roerende zaken waarop dient te worden afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt echter het jaar van ingebruikname en de vier jaren erna.

4. Vraag btw op oninbare vordering terug

Bij kwijtschelding of wanbetaling van een factuur door een van jouw afnemers, kun je de al in rekening gebrachte en afgedragen btw terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat jouw afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. Maar soms is ook al eerder duidelijk dat je niet meer op betaling hoeft te rekenen.

Tip!
Indien een vordering één jaar na opeisbaarheid nog niet is betaald, kun je de btw in ieder geval terugvragen. Het is aan te raden de btw niet op een later tijdstip terug te vragen. 

Let op!
De btw op de vordering kan in de reguliere aangifte worden teruggevraagd in het tijdvak waarin de vordering oninbaar is gebleken.

5. Zonnepanelen op jouw (nieuwe) woon-bedrijfspand

Heb je in 2019 zonnepanelen geplaatst op jouw woon-bedrijfspand, dan kun je de btw op de zonnepanelen  terugkrijgen. Voorwaarde is dat je dat tijdig doet en je energie terug levert aan het net en/of energie verbruikt in jouw bedrijfsruimte(n).  

Tip!
Volgens de Hoge Raad mag je ook een deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn tot het ondernemingsvermogen rekenen. Over dit deel van de (ver)bouwkosten kun je de btw terugkrijgen. Dit zal zich voordoen als je een nieuwe woning bouwt. Houdt er rekening mee dat de Belastingdienst op dit punt een kritische houding kan aannemen.   

6. Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen alle btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken.

Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik ga je dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip!
Voor de auto van de zaak die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek heeft gebracht. 

Let op!
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je doet er in dat geval verstandig aan jouw kilometers bij te houden. Houd er wel rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Tip!
De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor jouw bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan