Banner

Subsidieregeling praktijkleren

17 juli 2017 | Door:  Erik Bos

Begeleid je als werkgever personeelsleden die werken èn leren? Mogelijk kun je dan subsidie aanvragen voor de praktijkleerplaatsen in jouw bedrijf. Dit is mogelijk op basis van de subsidieregeling praktijkleren. Alfa helpt je graag bij de aanvraag.

Doelgroepen

De subsidieregeling praktijkleren kent momenteel een viertal doelgroepen. De regeling wijst per doelgroep een subsidiepot toe:

Vanaf het schooljaar 2017/2018 wordt de doelgroep uitgebreid met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding in het VMBO. Voor deze leerlingen gelden straks dezelfde voorwaarden als voor leerlingen in het VMBO.

Erkend leerbedrijf

Je kunt aanspraak maken op de subsidie als je als werkgever een erkend leerbedrijf bent en als een praktijkovereenkomst aanwezig is. Alleen HBO- en MBO-opleidingen die diplomagericht zijn en opleidingen uit het Centraal register beroepsonderwijs (CREBO), komen in aanmerking. Voor de VMBO-doelgroep gaat het specifiek om het derde en vierde leerjaar in een leer/werktraject dat leidt tot een startkwalificatie.

Subsidievoorwaarden

Aan de subsidie is daarnaast een urentoets verbonden. Zo geldt een minimum uren-grens voor MBO'ers in de beroepsbegeleidende leerweg. Elk studiejaar omvat in ieder geval 200 begeleide onderwijsuren, verzorgd door de onderwijsinstelling, en 610 klokuren beroepspraktijkvorming in het erkende leerbedrijf. Een VMBO-leerplek moet per schooljaar minimaal 640 klokuren in 80 dagen tellen en maximaal 1.280 klokuren in 160 dagen in het derde én vierde leerjaar. Elke schoolweek omvat tenminste binnenschools onderricht.

Aanwezigheidsregistratie

Voor de verschillende doelgroepen geldt dat je als werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie. Ook moet vanuit de administratie de begeleiding van de deelnemer blijken. Zijn er weken waarin er geen begeleiding is, of waarin de deelnemer bijvoorbeeld afwezig is door ziekte, dan wordt de subsidie pro rato verlaagd.

Maximale termijn

Daarnaast wordt voor een BBL-opleiding die drie jaren duurt, ook maar echt drie jaren subsidie verstrekt. Doet een deelnemer dus langer over de opleiding, dan bestaat er voor de periode die de opleiding langer duurt dan drie jaar, geen recht meer op subsidie.

Hoe hoog is de subsidie en hoe meld ik mij aan?

De subsidie bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 2.700 euro per jaar per deelnemer. De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van het beschikbare doelgroepbedrag. Dit wordt gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen. Wanneer de subsidie van een doelgroep niet volledig wordt benut, wordt deze in dat jaar evenredig verdeeld over de andere doelgroepen. Voor de BBL geldt dus dat wanneer er meer dan 69.963 aanmeldingen zijn, de subsidie per deelnemer pro rato lager wordt.

De subsidie wordt per studiejaar achteraf aangevraagd. Een aanvraag kun je vanaf 2 juni (09.00 uur) indienen. Dit is alleen digitaal mogelijk. Let je erop dat de subsidieaanvraag uiterlijk op 15 september vóór 17.00 uur binnen is? Dit is de sluitingsdatum. Maximaal dertien weken later volgt de subsidietoekenning. Hoewel de aanwezigheid van gelimiteerde ‘subsidiepotjes’ misschien anders doet vermoeden, werkt men niet volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Alle aanvragen worden namelijk verzameld en tegelijk behandeld.

Eventueel eerder aanvragen

Werkgevers die in de eerste dertien weken van het jaar praktijkleerplaatsen hebben als opleidingsbedrijf, mogen al eerder een aanvraag doen voor subsidie. Het gaat hierbij om verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk in een bepaalde branche. Zij kunnen tussen 1 april en 1 mei (vóór 17.00 uur) een aanvraag indienen. Zij ontvangen (bij toekenning) na maximaal dertien weken een ‘voorschot’ van 1.000 euro. Bij de behandeling van de definitieve aanvraag die dan ook verricht moeten worden voor 15 september (vóór 17.00 uur), wordt dit voorschot verrekend met het definitieve bedrag.

Wil je weten wat Alfa voor je kan betekenen?

Neem dan direct contact op met een adviseur van Alfa Salaris en Personeel. Hij of zij neemt de mogelijkheden graag met je door en assisteert zo mogelijk bij de digitale aanvraag van de subsidie. Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Erik Bos

Erik Bos

Adviseur Salaris en Personeel


Meer over Erik