Banner

Subsidie circulaire economie

2 september 2019 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Welke subsidies zijn er voor initiatieven voor de circulaire economie en komt jouw initiatief hiervoor in aanmerking?

Circulaire economie is een kreet die in de media veelvuldig wordt gebruikt. Een afgeleide van circulaire economie is circulaire landbouw of te wel kringlooplandbouw en is in algemene zin in de landbouw altijd al een belangrijk uitgangspunt.  

Maar wat is circulaire economie?

Om tot een goed gevoel te komen wat de term circulaire economie of kringloopeconomie nu inhoudt is het goed om te weten waar de term nu werkelijk voor staat.

Wikipedia omschrijft het als volgt: “Circulaire economie, of kringloopeconomie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Een volledig gesloten kringloop zal nooit geheel kunnen worden verwezenlijkt. Het kan dus het beste worden gedefinieerd als een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunten neemt, waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”.

Kringlooplandbouw.

Is te herkennen in de melkveehouderij door de toepassing van de kringloopwijzer, het rekenmodel van de zuivelsector. Deze geeft inzage in de mineralenstromen en uitstoot van de melkveehouderijbedrijven en het energiegebruik voor de productie van de melk.

Maar ook te herkennen aan het sturen op zo min mogelijke verspilling van nutriënten bij de teelt van de gewassen en in de fruitteelt. Smart Farming neemt dan ook bij steeds meer teelten een vlucht om te besparen op nutriënten en beschermingsmiddelen.

Maar er kan altijd meer!

Circulair werken houdt ook in dat er wordt gekeken naar de afstand tussen de producten en de gebruiker. Transport is namelijk ook een factor van belang in het terugdringen van het gebruik van de eindigende grondstofvoorraden. Actueel is dat de minister van LNV zich inzet voor meer waardering en verhoging van de afzet van streek- en regioproducten. In de media komt dit vaak terug in de term “korte ketens”.

Circulair bouwen is een manier van bouwen waarbij gebruikte materialen worden toegepast en/of waarbij materialen na einde van de levenscyclus van het gebouw weer worden hergebruikt.  
Kortom, circulaire landbouw heeft de aandacht en wordt gestimuleerd door de overheid. Onder andere door subsidies.

Subsidie.

Diverse provincies kennen subsidiemogelijkheden waarmee nieuwe ideeën voor circulaire economie worden gestimuleerd. Ook zijn er diverse subsidieregelingen voor de versterking van de (lokale) plattelandseconomie die binnen het kader van LEADER vallen. LEADER staat voor plattelandsontwikkeling “van onderop”.

Binnen deze regeling kunnen ideeën met een circulair karakter worden gesubsidieerd. De LEADER-subsidie maakt dan onderdeel uit van het POP3-programma. Subsidie is dan beschikbaar voor projecten binnen specifiek daartoe aangewezen gebieden.
 
In Nederland zijn 20 LEADER-gebieden, ieder gebied heeft zijn eigen programma en zijn eigen speerpunten. Dit betekent dat circulaire economie dus niet in alle LEADER gebieden een thema is waarop subsidie wordt verleend.

Heb je een plan? Met een circulair karakter en ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? Neem contact op met een van de bedrijfskundig adviseurs van het Alfa kantoor bij jou in de buurt.

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem