Banner

Raad van State zet streep door PAS

3 juni 2019 | Door:  Erik van Bekkum

Op 29 mei 2019 heeft De Raad van State een einduitspraak gedaan met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS), het Nederlandse toetsingskader voor de Wet Natuurbescherming. Daaruit blijkt dat de PAS onvoldoende onderbouwd is en in strijd is met Europese regels. Deze uitspraak is in lijn met de door de milieugroepen aangespannen rechtszaak in 2016. Dit zal de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming voorlopig (weer) stil leggen.

De einduitspraak gaat over zes natuurvergunningen voor veehouderijen, die een beroep deden op de ontwikkelingsruimte van het PAS. Omdat het huidige PAS onvoldoende onderbouwd wordt, zet de Raad van State een streep door de vergunningen.

Beweiden en bemesten

In het PAS is opgenomen dat beweiden en bemesten is vrijgesteld van de vergunningplicht. Bij beide activiteiten ontstaat ammoniakemissie en zodoende kan dit mogelijk schadelijk zijn voor nabij gelegen natuurgebieden. Dit kan gevolgen hebben voor melkveebedrijven met weidegang, omdat het geven van weidegang in een veel gevallen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

Wat betekent dit voor jou?

De onherroepelijke verleende vergunningen Wet natuurbescherming blijven gewoon gelden. Je mag gebruik blijven maken van deze vergunning. Heb je een vergunning waarin ontwikkelruimte is toegekend? Dan moet je waarschijnlijk de (geplande) uitbreiding binnen een bepaalde termijn realiseren. Lukt dit niet dan kan de provincie een deel van jouw vergunning intrekken.

De drempel- en grenswaarden die op basis van het PAS bepaalde activiteiten vergunningvrij maakten, zijn alsnog vergunningplichtig. Dus heb je in het verleden een melding onder PAS ingediend dan moet mogelijk alsnog een vergunning aangevraagd worden. Formeel heb je namelijk geen toestemming om de (extra)dieren te mogen houden.

Heb je wel een vergunningaanvraag ingediend maar is deze nog bij de provincie in behandeling dan moet deze lopende aanvraag aangepast worden naar aanleiding van deze uitspraak. Omdat momenteel een geldig toetsingskader ontbreekt, is het onduidelijk wanneer de aanvraag verder behandelt gaat worden. Dit geldt overigens ook voor alle niet agrarische activiteiten zoals woningbouw, industrie en wegenbouw waarvan de vergunningaanvragen in procedure zijn.

Vervolg

Door deze uitspraak is het onduidelijk hoe de neerslag van stikstof op natuurgebieden moet worden beoordeeld. De provincies hebben eerder al aangegeven om de vergunningverlening op basis van het PAS al tijdelijk op te schorten. Minister Schouten heeft aangegeven de doelstellingen van het PAS om de balans tussen natuur en economische ontwikkeling te herstellen. De komende tijd zal ze in een gesprek met de PAS-partners bespreken hoe deze ambities weer vlot getrokken kan worden.

Erik van Bekkum

Erik van Bekkum

Bedrijfskundig adviseur

088 2531788 | evanbekkum@alfa.nl


Meer over Erik