Banner

Overige maatregelen

18 september 2019 | Door:  Arne de Beer

In het Belastingpakket 2020 staan ook allerlei losse maatregelen.

De Belastingdienst communiceert straks alleen nog per post óf digitaal met je (naar jouw keuze).  Er komen vrijstellingen assurantiebelasting voor o.a. verzuimverzekeringen en WGA verzekeringen. Ook de brede weersverzekering voor landbouwers wordt vrijgesteld.

Keuze post Belastingdienst: digitaal of op papier

De Belastingdienst verstuurt jaarlijks miljoenen brieven. Veel van deze brieven versturen ze nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig. Daarom wordt de wet aangepast, zodat je kan kiezen of je jouw post digitaal of op papier wilt ontvangen. Die keuze kan je (meerdere malen) herzien. De Belastingdienst treft de komende tijd voorbereidingen. Daarna kan je je voorkeur kenbaar maken. 

Twee wijzigingen in vrijstellingen in de assurantiebelasting

Voorgesteld wordt om twee vrijstellingen op te nemen:

Aanpassingen verhuurderheffing

Voorgesteld wordt om een structurele heffingsvermindering te introduceren voor nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019) in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is (heffingsvermindering nieuwbouw) en een tijdelijke vrijstelling voor de tijdelijke woningen die gerealiseerd worden in de periode 2020-2024 (vrijstelling tijdelijke woningen).

Verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn en nieuwbouwwoningen realiseren in zogenoemde schaarstegebieden, kunnen op grond van de voorgestelde maatregel in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Aanpassing inkeerregeling

Met de inkeerregeling kunnen belastingbetalers die inkomen hebben verzwegen, dit inkomen momenteel alsnog melden bij de Belastingdienst. Zij krijgen dan geen of een lagere boete. Ook in 2020 kan nog steeds gebruikgemaakt worden van de inkeerregeling, maar wordt over het verzwegen inkomen uit aandelen (box 2) of vermogen (box 3) wel een boete opgelegd. Ook maakt het vanaf 2020 niet meer uit of dit inkomen wel of niet uit het buitenland kwam.

Openbaarmaking vergrijpboeten beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers

Onherroepelijke vergrijpboeten die aan adviseurs worden opgelegd voor het medeplegen van belastingontduiking en toeslagfraude, kunnen vanaf 1 januari 2020 openbaar worden gemaakt.

Het doel van deze maatregel is om het publiek voor te lichten over adviseurs die belastingontduiking of toeslagfraude faciliteren, zodat een beter geïnformeerde keuze voor een adviseur gemaakt kan worden. De openbaarmaking van een boete mag niet zomaar plaatsvinden. Allereerst moet de openbaarmaking proportioneel te zijn, zodat niet elke vergrijpboete aan een medepleger openbaar wordt gemaakt. Daarnaast kan de medepleger bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking. De nieuwe maatregel geldt alleen voor vergrijpboeten die worden opgelegd aan beroeps- of bedrijfsmatige medeplegers. De openbaarmakingen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Aftrekuitsluiting voor dwangsommen en boeten bij strafbeschikking

Tot nu toe bestaat er een verschil in de fiscale behandeling van boeten en dwangsommen. Kosten en lasten in verband met boeten zijn niet aftrekbaar, kosten en lasten in verband met dwangsommen zijn dat in beginsel wel.

Dwangsommen kunnen bestuursrechtelijk of privaatrechtelijk zijn. Daarom worden de kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen per 1 januari 2020 van aftrek uitgesloten bij de bepaling van winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden en de winst bij lichamen. Voor privaatrechtelijke dwangsommen blijven de kosten en lasten wel aftrekbaar.

Ook kosten en lasten die verband houden met geldsommen in het kader van strafbeschikkingen worden van aftrek uitgesloten. Als de werkgever dwang- of geldsommen voor de werknemer vergoedt, is het niet toegestaan deze als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Een dergelijke vergoeding vormt altijd loon, waarover loonbelasting ingehouden moet worden.

Kosten en lasten die betrekking hebben op het bovenstaande, zijn alleen van aftrek uitgesloten als de strafbeschikking is uitgevaardigd of de dwangsom is verbeurd na 31 december 2019. Indien de betaling ziet op een rechtshandeling in 2019, maar plaatsvindt in 2020, is overgangsrecht van toepassing. In die situatie zijn de kosten en lasten nog aftrekbaar bij de werknemer.

Accijns op tabaksproducten

De accijns van sigaretten wordt met ingang van 1 april 2020 extra verhoogd. De verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks stijgt dan met € 1. Ook het tarief van accijns op rooktabak per kilogram wordt met ingang van diezelfde datum verhoogd. Dit is een eerste stap naar een prijsverhoging tot € 10 per pakje sigaretten in 2023.

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531007 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne